Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Muzeum Gdańska w sieci

Przewiń w dół

historie i zabytki w Twoim domu

Bli­sko 6700 zdjęć ilu­stru­ją­cych życie codzienne daw­nego Gdań­ska i Pomo­rza oraz wize­runki zabyt­ko­wych przedmio­tów. Warto odwie­dzić także por­tale spo­łecz­no­ściowe Muzeum Gdań­ska, na któ­rych codzien­nie zamiesz­czane są cie­ka­wostki zwią­zane histo­rią mia­sta, kon­certy caril­lo­nowe oraz cykl zajęć Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Muzeum Gdań­ska. Do 5 kwiet­nia można wziąć udział w kon­kur­sie face­bookowym „Memy daw­nego Gdań­ska”. Histo­ria na… torbę”. W przy­szło­ści będzie można zoba­czyć mini-cykle zwie­dza­nia po zamknię­tych wysta­wach.

Nie wycho­dzisz z domu? Filmy oglą­dane w Inter­ne­cie powoli zaczy­nają Cię męczyć? A może potrze­bu­jesz zająć przez kil­ka­na­ście minut uwagę dzieci cie­ka­wym pro­gra­mem? Jeśli tak, to któ­raś z pro­po­zy­cji Muzeum Gdań­ska jest dla Cie­bie.

6700 zdjęć i 69 nagrań – dostępne 24/7

Muzeum Gdań­ska udo­stęp­nia w sieci 6700 zdjęć wido­ków daw­nego Gdań­ska oraz eks­po­na­tów ze swo­jej kolek­cji, np. wyro­bów jubi­ler­skich, czy przedmio­tów wyko­na­nych z bursz­tynu bał­tyc­kiego. Pliki gra­ficzne zostały przy­go­to­wane w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – dłuż­szy bok ma zawsze 4000 pik­seli, czyli mniej wię­cej tyle co trzy ekrany kom­pu­tera.

– Warto zoba­czyć kolek­cję 1600 zdjęć powo­jen­nego Gdań­ska prze­ka­zaną przez potom­ków śp. Kazi­mie­rza Lele­wi­cza. Poza nią na por­talu znaj­dują się rów­nież wize­runki daw­nych map, nowo­żyt­nych rycin. Naj­star­sze zdję­cie, które można zoba­czyć, pocho­dzi z 18 maja 1865 r. To rów­nież jeden z naj­star­szych por­tre­tów zbio­ro­wych gdańsz­czan. Miło­śni­kom opo­wie­ści pole­camy Gdań­skie Archi­wum Histo­rii Mówio­nej. Na por­talu można zna­leźć bli­sko 3 godziny histo­rii o życiu codzien­nym w powo­jen­nym Gdań­sku ujęte w 69 wspo­mnie­niach świad­ków histo­rii, np. Marii Pel­czar, Sta­ni­sława Michela, czy Jana Mał­go­rze­wi­cza – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Zdję­cia są dostępne pod adre­sem http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl. Rela­cje audio można zna­leźć na http: //re­la­cje. dzie­dzic­two-gdansk. pl.

Kon­certy caril­lo­nowe on-line

W każdy pią­tek o 17.00 i sobotę o godz. 12.05 na pro­filu face­bo­owym „Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska” będzie można zoba­czyć rela­cję online z kon­cer­tów caril­lo­no­wych w wyko­na­niu Moniki Kaź­mier­czak. Caril­lo­nistka miej­ska zapo­wiada każ­do­ra­zowo wyko­ny­wany reper­tuar, np. 27 marca br. o godz. 17.00 zostały wyko­nane utwory poświę­cone śp. Macie­jowi Kosy­ca­rzowi – uzna­nemu foto­gra­fowi Gdań­ska.

Pro­fil FB Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska: www.face­book.com/ca­ril­lo­ny/

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych dla naj­młod­szych i doro­słych

Wśród pro­po­zy­cji dla naj­młod­szych warto zwró­cić uwagę na Wir­tu­alną Aka­de­mią Muzeum Gdań­ska. Odcinki poświę­cone histo­riom zwią­za­nym z daw­nym Gdań­skiem, z udzia­łem lek­tora języka migo­wego, są publi­ko­wane w soboty i wtorki o godz. 10.00 na pro­filu face­bookowym „Dział Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska”.

Warto zaj­rzeć rów­nież na pro­fil Muzeum Gdań­ska. Znaj­dziemy tu m.in. kalen­da­rium wyda­rzeń z końca marca 1945 r. wraz z kil­ku­mi­nu­to­wymi rela­cjami audio świad­ków wkro­cze­nia wojsk sowiec­kich do mia­sta, uzu­peł­nio­nych archi­wal­nymi zdję­ciami, a także zabawę „Memy Daw­nego Gdań­ska”. W poście znajdą się archi­walne zdję­cia i foto­gra­fie wraz z chmur­kami do wypeł­nie­nia komen­ta­rzami. 30 naj­bar­dziej kre­atyw­nych „memów daw­nego Gdań­ska” zosta­nie nagro­dzone torbą, a naj­za­baw­niej­sze trzy – także publi­ka­cją. Wyniki zostaną podane 6 kwiet­nia o godz. 16:00.

Pro­fil FB Muzeum Gdań­ska: www.face­book.com/mu­zeumg­dansk/
Pro­fil FB Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska: www.face­book.com/Edu­ka­cja­wMu­zeum/
Wszyst­kie odcinki Wir­tu­al­nej Aka­de­mii można zoba­czyć na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Vimeo w dobrej jako­ści: vi­meo.com/mu­zeumg­dansk

Muzeum pro­wa­dzi pro­file tema­tyczne pozo­sta­łych oddzia­łów: Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, Domu Upha­gena, Muzeum Bursz­tynu, Dworu Artusa, Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku, Kuźni Wod­nej w Oli­wie, War­towni nr 1 na Wester­platte oraz Muzeum Nauki Gdań­skiej.

Zwie­dzaj on-line

Przy­go­to­wy­wany jest także cykl poświę­cony zwie­dza­niu on-line. Pierw­szy cykl pię­ciu odcin­ków będzie doty­czył zamknię­tych wystaw cza­so­wych „Sre­bra od poko­leń”, „Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty” oraz o bursz­tyn­niku Mie­czy­sła­wie Różyc­kim. Będziemy mogli także zaj­rzeć do wnę­trza Wiel­kiego Pieca z Dworu Artusa oraz poznać obraz dzięki, któ­remu m.in. 50-lat temu powstało Muzeum Gdań­ska, czyli „Apo­te­ozę Gdań­ska” z Sali Czer­wo­nej Ratusz Głów­no­miej­skiego. Odcinki będzie można zoba­czyć na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Vimeo i na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Face­bo­oku.

W przy­padku prze­dłu­że­nia zamknię­cia Muzeum w związku z epi­de­mią koro­na­wi­rusa pla­no­wane są odcinki ze „Spa­cer pod Twier­dzą” po Szańcu Wschod­nim Twier­dzy Wisło­uj­ście i jej zamknię­tych pomiesz­cze­niach.

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Westerplatte. Szlak pamięci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Westerplatte. Szlak pamięci

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej
Lekcje muzealne on-line
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Lekcje muzealne on-line

Nieodpłatne zajęcia dla przedszkoli i klas I-VI przez aplikację MS Teams

Czytaj więcej
Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej
Ferie zimowe w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Ferie zimowe w Muzeum

Zapraszamy na warsztaty i zwiedzanie oddziałów dzieci z opiekunami i grupy zorganizowane. Trwają zapisy dla grup.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje