Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Muzeum Gdańska w sieci

Przewiń w dół

historie i zabytki w Twoim domu

Bli­sko 6700 zdjęć ilu­stru­ją­cych życie codzienne daw­nego Gdań­ska i Pomo­rza oraz wize­runki zabyt­ko­wych przedmio­tów. Warto odwie­dzić także por­tale spo­łecz­no­ściowe Muzeum Gdań­ska, na któ­rych codzien­nie zamiesz­czane są cie­ka­wostki zwią­zane histo­rią mia­sta, kon­certy caril­lo­nowe oraz cykl zajęć Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Muzeum Gdań­ska. Do 5 kwiet­nia można wziąć udział w kon­kur­sie face­bookowym „Memy daw­nego Gdań­ska”. Histo­ria na… torbę”. W przy­szło­ści będzie można zoba­czyć mini-cykle zwie­dza­nia po zamknię­tych wysta­wach.

Nie wycho­dzisz z domu? Filmy oglą­dane w Inter­ne­cie powoli zaczy­nają Cię męczyć? A może potrze­bu­jesz zająć przez kil­ka­na­ście minut uwagę dzieci cie­ka­wym pro­gra­mem? Jeśli tak, to któ­raś z pro­po­zy­cji Muzeum Gdań­ska jest dla Cie­bie.

6700 zdjęć i 69 nagrań – dostępne 24/7

Muzeum Gdań­ska udo­stęp­nia w sieci 6700 zdjęć wido­ków daw­nego Gdań­ska oraz eks­po­na­tów ze swo­jej kolek­cji, np. wyro­bów jubi­ler­skich, czy przedmio­tów wyko­na­nych z bursz­tynu bał­tyc­kiego. Pliki gra­ficzne zostały przy­go­to­wane w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – dłuż­szy bok ma zawsze 4000 pik­seli, czyli mniej wię­cej tyle co trzy ekrany kom­pu­tera.

– Warto zoba­czyć kolek­cję 1600 zdjęć powo­jen­nego Gdań­ska prze­ka­zaną przez potom­ków śp. Kazi­mie­rza Lele­wi­cza. Poza nią na por­talu znaj­dują się rów­nież wize­runki daw­nych map, nowo­żyt­nych rycin. Naj­star­sze zdję­cie, które można zoba­czyć, pocho­dzi z 18 maja 1865 r. To rów­nież jeden z naj­star­szych por­tre­tów zbio­ro­wych gdańsz­czan. Miło­śni­kom opo­wie­ści pole­camy Gdań­skie Archi­wum Histo­rii Mówio­nej. Na por­talu można zna­leźć bli­sko 3 godziny histo­rii o życiu codzien­nym w powo­jen­nym Gdań­sku ujęte w 69 wspo­mnie­niach świad­ków histo­rii, np. Marii Pel­czar, Sta­ni­sława Michela, czy Jana Mał­go­rze­wi­cza – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Zdję­cia są dostępne pod adre­sem http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl. Rela­cje audio można zna­leźć na http: //re­la­cje. dzie­dzic­two-gdansk. pl.

Kon­certy caril­lo­nowe on-line

W każdy pią­tek o 17.00 i sobotę o godz. 12.05 na pro­filu face­bo­owym „Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska” będzie można zoba­czyć rela­cję online z kon­cer­tów caril­lo­no­wych w wyko­na­niu Moniki Kaź­mier­czak. Caril­lo­nistka miej­ska zapo­wiada każ­do­ra­zowo wyko­ny­wany reper­tuar, np. 27 marca br. o godz. 17.00 zostały wyko­nane utwory poświę­cone śp. Macie­jowi Kosy­ca­rzowi – uzna­nemu foto­gra­fowi Gdań­ska.

Pro­fil FB Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska: www.face­book.com/ca­ril­lo­ny/

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych dla naj­młod­szych i doro­słych

Wśród pro­po­zy­cji dla naj­młod­szych warto zwró­cić uwagę na Wir­tu­alną Aka­de­mią Muzeum Gdań­ska. Odcinki poświę­cone histo­riom zwią­za­nym z daw­nym Gdań­skiem, z udzia­łem lek­tora języka migo­wego, są publi­ko­wane w soboty i wtorki o godz. 10.00 na pro­filu face­bookowym „Dział Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska”.

Warto zaj­rzeć rów­nież na pro­fil Muzeum Gdań­ska. Znaj­dziemy tu m.in. kalen­da­rium wyda­rzeń z końca marca 1945 r. wraz z kil­ku­mi­nu­to­wymi rela­cjami audio świad­ków wkro­cze­nia wojsk sowiec­kich do mia­sta, uzu­peł­nio­nych archi­wal­nymi zdję­ciami, a także zabawę „Memy Daw­nego Gdań­ska”. W poście znajdą się archi­walne zdję­cia i foto­gra­fie wraz z chmur­kami do wypeł­nie­nia komen­ta­rzami. 30 naj­bar­dziej kre­atyw­nych „memów daw­nego Gdań­ska” zosta­nie nagro­dzone torbą, a naj­za­baw­niej­sze trzy – także publi­ka­cją. Wyniki zostaną podane 6 kwiet­nia o godz. 16:00.

Pro­fil FB Muzeum Gdań­ska: www.face­book.com/mu­zeumg­dansk/
Pro­fil FB Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska: www.face­book.com/Edu­ka­cja­wMu­zeum/
Wszyst­kie odcinki Wir­tu­al­nej Aka­de­mii można zoba­czyć na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Vimeo w dobrej jako­ści: vi­meo.com/mu­zeumg­dansk

Muzeum pro­wa­dzi pro­file tema­tyczne pozo­sta­łych oddzia­łów: Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, Domu Upha­gena, Muzeum Bursz­tynu, Dworu Artusa, Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku, Kuźni Wod­nej w Oli­wie, War­towni nr 1 na Wester­platte oraz Muzeum Nauki Gdań­skiej.

Zwie­dzaj on-line

Przy­go­to­wy­wany jest także cykl poświę­cony zwie­dza­niu on-line. Pierw­szy cykl pię­ciu odcin­ków będzie doty­czył zamknię­tych wystaw cza­so­wych „Sre­bra od poko­leń”, „Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty” oraz o bursz­tyn­niku Mie­czy­sła­wie Różyc­kim. Będziemy mogli także zaj­rzeć do wnę­trza Wiel­kiego Pieca z Dworu Artusa oraz poznać obraz dzięki, któ­remu m.in. 50-lat temu powstało Muzeum Gdań­ska, czyli „Apo­te­ozę Gdań­ska” z Sali Czer­wo­nej Ratusz Głów­no­miej­skiego. Odcinki będzie można zoba­czyć na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Vimeo i na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Face­bo­oku.

W przy­padku prze­dłu­że­nia zamknię­cia Muzeum w związku z epi­de­mią koro­na­wi­rusa pla­no­wane są odcinki ze „Spa­cer pod Twier­dzą” po Szańcu Wschod­nim Twier­dzy Wisło­uj­ście i jej zamknię­tych pomiesz­cze­niach.

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Miesiąc Seniora
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Miesiąc Seniora

Październikowe spacery z historią oraz dni nieodpłatnego wstępu

Czytaj więcej
Dominikańskie czwartki i soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dominikańskie czwartki i soboty

jesienne spotkania, wykłady i oprowadzania kuratorskie w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”

...bo kultura dawnego Gdańska to również kulinaria.

Czytaj więcej
Odkryj tajemnice van Wordena
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Odkryj tajemnice van Wordena

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje