Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Moja droga do Muzeum

Przewiń w dół

Rozpocznij wędrówkę eksponatu od wykopalisk do gabloty w Twierdzy Wisłoujście

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych histo­rią do zgłę­bia­nia jej tajem­nic. Na dzie­dzińcu Twier­dzy Wisło­uj­ście spo­tka­cie arche­ologa – bada­cza zapo­mnia­nych dzie­jów. Bar­dzo chęt­nie opo­wie Wam, jak pra­cuje, co odkrywa i jak to się dzieje, że pod zie­mią ukry­tych jest tyle nie­sa­mo­wi­tych przedmio­tów i nie­od­kry­tych histo­rii.

Twier­dza Wisło­uj­ście to nie­zwy­kły zaby­tek sztuki for­ty­fi­ka­cyj­nej. Jej nazwa wywo­dzi się z cza­sów, gdy ujście Wisły znaj­do­wało się bez­po­śred­nio na pół­noc od Twier­dzy. Miej­sce to sta­no­wiło ważny z punktu widze­nia stra­te­gicznego teren, skąd można było kon­tro­lo­wać ruch stat­ków wycho­dzą­cych i wcho­dzą­cych do portu w Gdań­sku. Stra­te­giczne zna­cze­nie tego miej­sca doce­niono bar­dzo wcze­śnie. W okre­sie nowo­żyt­nym nazy­wana była Bramą do Rze­czy­po­spo­li­tej. Impo­nu­jąca for­ty­fi­ka­cja chro­niła statki w dro­dze do portu gdań­skiego. Peł­niła też rolę latarni, była miej­scem cumo­wa­nia pol­skiej floty oraz wię­zie­niem.

Od 1974 r. Twier­dza Wisło­uj­ście jest w zarzą­dzie Muzeum Gdań­ska. Od tego czasu trwają prace ratow­ni­cze oraz bada­nia arche­olo­giczne, histo­ryczne i kon­ser­wa­tor­skie.

Z oka­zji Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa posta­no­wi­li­śmy przy­bli­żyć Wam pracę arche­ologa i poka­zać, jaką drogę prze­bywa zaby­tek od momentu wydo­by­cia go z ziemi do czasu wyeks­po­no­wa­nia w muze­al­nej gablo­cie.


Drze­mie w Was dusza odkrywcy? Od zawsze marzy­li­ście, aby odna­leźć zako­pany skarb? Teraz macie ku temu oka­zję! Spró­buj­cie wła­snych sił wcie­la­jąc się w rolę arche­ologa i odkryj­cie zako­pane skarby sprzed lat!

 

Zapra­szamy w dwie kolejne soboty i nie­dziele 12–13 i 19–20 wrze­śnia od 10.00 do 16.00.

Uwaga:
zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście nie stanowi elementu Europejskich Dni Dziedzictwa i jest odpłatne.

[Regulamin zwiedzania oddziałów Muzeum Gdańska - kliknij]


 

warsztaty

Inne wydarzenia

Wykuta w ogniu!
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Wykuta w ogniu!

101. rocznica Niepodległej

Czytaj więcej
Przynieś pamiątkę i historie
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Przynieś pamiątkę i historie

współtwórz wystawę o Gdańsku!

Czytaj więcej
Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Warsztaty strycharskie
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Warsztaty strycharskie

Dzień Gotyku Ceglanego 2019

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje