Przejdź do treści głównej

Szczegóły

wystawa biżuterii z komunikatem w nowym Muzeum Bursztynu

Od połowy lat 70. XX wieku wystawy biżu­te­rii głów­nie opie­rały się na for­mie, a nie na komu­ni­ka­cie. Nie ma się więc co dzi­wić, że trudno arty­stom zmie­nić swój arty­styczny spo­sób widze­nia biżu­te­rii. Wystawa cza­sowa „Moim zda­niem” pre­zen­tuje bli­sko 300 prac z sze­ściu kon­ty­nen­tów przy­go­to­wa­nych przez 130 auto­rów. Ich wspól­nym mia­now­ni­kiem jest komu­ni­kat, który twórcy nadają do nas, użyt­kow­ni­ków. O czym więc do nas mówią?

Pier­ścio­nek zarę­czy­nowy z kamie­niem w kolo­rze oczu narze­czo­nej, obrączka na znak zaślu­bin, dwie obrączki na znak odej­ścia współ­mał­żonka, broszka po babci, sygnet z orłem w koro­nie – to wszystko biżu­te­ria z komu­ni­katem.

O wysta­wie

Pomysł zapre­zen­to­wa­nia współ­cze­snej biżu­te­rii z komu­ni­katem naro­dził się już w 2013 roku. I doj­rze­wał.

MOIM ZDANIEM… oka­zało się osta­tecz­nie dzia­ła­niem z pogra­ni­cza sztuki i socjo­lo­gii. Skoro ludzie na forach spo­łecz­no­ścio­wych i w pry­wat­nych roz­mo­wach wyra­żają swoje opi­nie na roz­ma­ite tematy, to niech i arty­ści złot­nicy, rze­mieśl­nicy, adepci sztu­ki… też wyrażą swoje zda­nie poprzez biżu­te­rię czy obiekty złot­ni­cze.

Ekspo­zy­cja po raz pierw­szy została poka­zana publicz­no­ści w 2018 roku w Kra­ko­wie na tar­gach Jubi­nale, mie­ściła się wów­czas w ośmiu gablo­tach. W Muzeum Bursz­tynu zoba­czymy już 19. odsłonę, a kolek­cja roz­ro­sła się do 24 gablot. Pan­de­mia z jed­nej strony zruj­no­wała kalen­darz kolej­nych pre­zen­ta­cji, ale z dru­giej zak­ty­wi­zo­wała twór­ców, wiele prac zostało nade­sła­nych w ostat­nich tygo­dniach.

Co zoba­czymy na eks­po­zy­cji?

Wiele bar­dzo moc­nych w wyra­zie prac – komen­ta­rze do dys­ku­sji o pol­sko­ści, róż­no­rod­no­ści i kobie­co­ści, meda­liki anty­ko­wi­dowe i maseczkę w for­mie naszyj­nika, współ­cze­sne amu­lety, głosy w spra­wie emi­gran­tów, mole­sto­wa­nia, zabi­ja­nia zwie­rząt…

Zoba­czymy m.in. prace, które powstały na wolon­ta­ria­cie w Afryce. Sybille Jag­feld, młoda złot­niczka, wyje­chała jako wolon­ta­riuszka do Afryki, gdzie pra­co­wała z dziećmi. Tam stwo­rzyła wisiory przed­sta­wione na wysta­wie, zwi­zu­ali­zo­wane zdję­ciami tych prac pre­zen­to­wa­nych przez jej pod­opiecz­nych.

Zdecyduj co o nich myślisz!

Autorzy wystawy zachęcają widzów do pozostawienia komentarza przy eksponacie, który wywołuje najwięcej emocji - zarówno tych negatywnych i pozytywnych. Na sali wystawowej znajdują się naklejki - zielone i czerwone kółka.

Jeśli eksponat i jego komunikat do nas trafił, wywołuje pozytywne emocje - naklejamy obok zielone kółko. Jeśli nie i nie zgadzamy się z jego treścią - czerwone. Jeśli jest nam obojętny - nie naklejamy naklejki.
   

Wystawa będzie eks­po­no­wana w Wiel­kim Mły­nie do 31 stycz­nia 2022.

Wstęp na wystawę jest moż­liwy po zaku­pie biletu na wystawę stałą w nowym Muzeum Bursz­tynu.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

CISZA // SILENCE
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

CISZA // SILENCE

Fotoreporterzy Prezydentowi Gdańska  

Czytaj więcej
Odrdzewiacz
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Odrdzewiacz

Głos młodego pokolenia w Galerii Palowej Ratusza Głównomiejskiego

Czytaj więcej
Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

Czytaj więcej
Trendbook 2021
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Trendbook 2021

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje