Przejdź do treści głównej

Szczegóły

wystawa biżuterii z komunikatem w nowym Muzeum Bursztynu

Od połowy lat 70. XX wieku wystawy biżu­te­rii głów­nie opie­rały się na for­mie, a nie na komu­ni­ka­cie. Nie ma się więc co dzi­wić, że trudno arty­stom zmie­nić swój arty­styczny spo­sób widze­nia biżu­te­rii. Wystawa cza­sowa „Moim zda­niem” pre­zen­tuje bli­sko 300 prac z sze­ściu kon­ty­nen­tów przy­go­to­wa­nych przez 130 auto­rów. Ich wspól­nym mia­now­ni­kiem jest komu­ni­kat, który twórcy nadają do nas, użyt­kow­ni­ków. O czym więc do nas mówią?

Pier­ścio­nek zarę­czy­nowy z kamie­niem w kolo­rze oczu narze­czo­nej, obrączka na znak zaślu­bin, dwie obrączki na znak odej­ścia współ­mał­żonka, broszka po babci, sygnet z orłem w koro­nie – to wszystko biżu­te­ria z komu­ni­katem.

O wysta­wie

Pomysł zapre­zen­to­wa­nia współ­cze­snej biżu­te­rii z komu­ni­katem naro­dził się już w 2013 roku. I doj­rze­wał.

MOIM ZDANIEM… oka­zało się osta­tecz­nie dzia­ła­niem z pogra­ni­cza sztuki i socjo­lo­gii. Skoro ludzie na forach spo­łecz­no­ścio­wych i w pry­wat­nych roz­mo­wach wyra­żają swoje opi­nie na roz­ma­ite tematy, to niech i arty­ści złot­nicy, rze­mieśl­nicy, adepci sztu­ki… też wyrażą swoje zda­nie poprzez biżu­te­rię czy obiekty złot­ni­cze.

Ekspo­zy­cja po raz pierw­szy została poka­zana publicz­no­ści w 2018 roku w Kra­ko­wie na tar­gach Jubi­nale, mie­ściła się wów­czas w ośmiu gablo­tach. W Muzeum Bursz­tynu zoba­czymy już 19. odsłonę, a kolek­cja roz­ro­sła się do 24 gablot. Pan­de­mia z jed­nej strony zruj­no­wała kalen­darz kolej­nych pre­zen­ta­cji, ale z dru­giej zak­ty­wi­zo­wała twór­ców, wiele prac zostało nade­sła­nych w ostat­nich tygo­dniach.

Co zoba­czymy na eks­po­zy­cji?

Wiele bar­dzo moc­nych w wyra­zie prac – komen­ta­rze do dys­ku­sji o pol­sko­ści, róż­no­rod­no­ści i kobie­co­ści, meda­liki anty­ko­wi­dowe i maseczkę w for­mie naszyj­nika, współ­cze­sne amu­lety, głosy w spra­wie emi­gran­tów, mole­sto­wa­nia, zabi­ja­nia zwie­rząt…

Zoba­czymy m.in. prace, które powstały na wolon­ta­ria­cie w Afryce. Sybille Jag­feld, młoda złot­niczka, wyje­chała jako wolon­ta­riuszka do Afryki, gdzie pra­co­wała z dziećmi. Tam stwo­rzyła wisiory przed­sta­wione na wysta­wie, zwi­zu­ali­zo­wane zdję­ciami tych prac pre­zen­to­wa­nych przez jej pod­opiecz­nych.

Zdecyduj co o nich myślisz!

Autorzy wystawy zachęcają widzów do pozostawienia komentarza przy eksponacie, który wywołuje najwięcej emocji - zarówno tych negatywnych i pozytywnych. Na sali wystawowej znajdują się naklejki - zielone i czerwone kółka.

Jeśli eksponat i jego komunikat do nas trafił, wywołuje pozytywne emocje - naklejamy obok zielone kółko. Jeśli nie i nie zgadzamy się z jego treścią - czerwone. Jeśli jest nam obojętny - nie naklejamy naklejki.
   

Wystawa będzie eks­po­no­wana w Wiel­kim Mły­nie do 31 stycz­nia 2022.

Wstęp na wystawę jest moż­liwy po zaku­pie biletu na wystawę stałą w nowym Muzeum Bursz­tynu.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej
Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka - wystawa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje