Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Modele okrętów z Dworu Artusa

Przewiń w dół

113. spotkanie z dr. inż. Jerzym Litwinem z cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska

Wypo­sa­że­nie Dworu Artusa w postaci kolek­cji podwie­szo­nych modeli okrę­tów nadało temu wnę­trzu spe­cy­ficzny, mor­ski cha­rak­ter. Modele żaglow­ców z Dworu Artusa pocho­dzące z okresu od XVI do połowy XIX wieku, two­rzą naj­cen­niej­szą tego typu kolek­cję w Pol­sce i jedną z naj­cie­kaw­szych w Euro­pie, dając świa­dec­two wie­lo­ra­kich związ­ków Gdań­ska z morzem.

Pod­czas spo­tka­nia z dr. inż. Jerzym Litwinem będzie można nabyć książkę pre­le­genta poświę­coną okrę­tom z Dworu Artusa i ich dzie­jom w cenie 50 zło­tych.


Modele okrętów z gdańskiego Dworu Artusa

  • Cykl: Czwartki w Muzeum Gdańska
  • Kiedy: 21 kwietnia 2022 (czwartek), godz. 17.00-18.00
  • Gdzie: Dwór Artusa, Długi Targ 43/44
  • Wstęp: nieodpłatny
  • Cena publikacji: 50 złotych

 

Jerzy Litwin jest absol­wen­tem Insty­tutu Okrę­to­wego Poli­tech­niki Gdań­skiej. W latach 1972–1988 w Cen­tral­nym Muzeum Mor­skim kie­ro­wał Dzia­łem Histo­rycz­nego Budow­nic­twa Okrę­to­wego. Od 15 XI był 1991 wice­dy­rek­to­rem do spraw mery­to­rycz­nych CMM, od 1 VI 2001 do 31 grudnia 2018 roku jego dyrek­to­rem.

Z ini­cja­tywy dyr. Litwina udało się doko­nać prze­bu­dowy tzw. składu kolo­nial­nego i budowy Ośrodka Kul­tury Mor­skiej. Był rów­nież ini­cja­to­rem utwo­rze­nia Muzeum Zalewu Wiśla­nego w Kątach Rybac­kich. Dzięki jego sta­ra­niom w grud­niu 2013 roku mini­ster Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego zmie­nił nazwę CMM na Naro­dowe Muzeum Mor­skie.

Z jego inicjatywy została także utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie przeszkodziły dyrektorowi Jerzemu Litwinowi w kontynuacji pracy naukowej – wydał 6 książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski).

 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje