Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Memy Dawnego Gdańska

Przewiń w dół

facebookowa zabawa

Zabawa Muzeum Gdań­ska ogło­szona na pro­filu insty­tu­cji to humo­ry­styczne zapro­sze­nie do stwo­rze­nia memów w opar­ciu archi­walne zdję­cia z por­talu Dzie­dzic­two-Gdansk.pl. Naj­za­baw­niej­sze ilu­stra­cje stwo­rzone przez uczest­ni­ków zostaną nagro­dzone upo­min­kami przez obcho­dzącą 50-lecie samo­rzą­dową insty­tu­cję kul­tury. Mamy można two­rzyć do nie­dzieli, 5 kwiet­nia i prze­sy­łać w komen­ta­rzu na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Face­bo­oku.

W ogło­szo­nej zaba­wie zostały zapro­po­no­wane cztery sceny z 6700 zdjęć z usto­ęp­nio­nych zaso­bów cyfro­wych Muzeum Gdań­ska. Ilu­strują one życie codzienne gdańsz­czan w XIX w. i po 1945 r. Jeden z poten­cjal­nych memów przed­sta­wia cere­mo­nię przy­ję­cia nowego członka do sto­wa­rzy­sze­nia śpie­wa­czy w 33 rocz­nicę jego zało­że­nia, a drugi – panów piją­cych piwo w 1907 r. Jest też scena przed­sta­wia­jaca przy­go­to­wa­nia akto­rów z Opery Leśnej w Sopo­cie w 1911 r. i pra­cow­nicy odbu­do­wu­jący Gdańsk w 1948 r.

Zada­niem uczest­ni­ków jest przy­go­to­wa­nie do nich humo­ry­stycz­nych komen­ta­rzy, które mogą nawią­zy­wać do wyda­rzeń z prze­szło­ści i aktu­al­nych, umiesz­cze­nie ich na przy­go­to­wa­nych gra­fi­kach i umiesz­cze­nie w komen­ta­rzu pod postem do nie­dzieli, 5 kwiet­nia br., do godziny 23.59. Naj­lep­sze memy zostaną wyło­nione na pod­sta­wie ocen innych uczest­ni­ków, sym­pa­ty­ków i muze­al­ni­ków. Ich twórcy zostaną nagro­dze­nie upo­min­kami i publi­ka­cjami książ­ko­wymi wyda­nymi przez Muzeum Gdań­ska.

Wyniki zostaną podane w ponie­dzia­łek, 6 kwiet­nia br., o godz. 16.00 na pro­filu face­bookowym Muzeum Gdań­ska. Auto­rzy naj­bar­dziej kre­atyw­nych memów otrzy­mają jubi­le­uszowe torby 50-lecia Muzeum Gdań­ska a także listę pozy­cji książ­ko­wych, z któ­rej wybiorą kon­kretną publi­ka­cję. Ter­min ode­bra­nia zesta­wów zosta­nie podany w kore­spon­den­cji mailo­wej.

W zaba­wie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek.

Link do zabawy: www.face­book.com/mu­zeumg­dan­sk/po­st­s/3316207358393720

 

Inne wydarzenia

Kolorowe sny o Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Kolorowe sny o Gdańsku

wystawa czasowa z okazji V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

Czytaj więcej
Stalowa istota w Dworze Artusa
spotkania
spotkania
spotkania

Stalowa istota w Dworze Artusa

Weź udział w cyklu spotkań wokół wystawy "W głębi odbicia" z projektantem Oskarem Ziętą

Czytaj więcej
Święto Wielkiej Alei 2021
festiwale
festiwale
festiwale

Święto Wielkiej Alei 2021

koncerty, spacery i zabawy w historycznej zielonej arterii Gdańska

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład online

16 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje