Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańska fotografia artystyczna w Domu Uphagena

Wystawa foto­gra­ficzna 42 człon­ków Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego pre­zen­tuje doko­na­nia arty­styczne foto­gra­fi­ków zrze­szo­nych w jed­nym z naj­star­szych towa­rzystw foto­gra­ficz­nych w Pol­sce. Tema­tyka jest róż­no­rodna i obej­muje por­trety, akty, abs­trak­cję, doku­men­ta­cję oraz zdję­cia archi­tek­tury i kra­jo­brazu.

Zdję­cia zostały wyko­nane w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat. Choć więk­szość z nich została wyko­nana tech­niką cyfrową, obecne są też foto­gramy wyko­nane na mate­ria­łach ana­lo­go­wych, rów­nież w tech­ni­kach spe­cjal­nych. Osobną część wystawy zaj­mują odbitki litowe naświe­tlone i wywo­łane w mokrej ciemni.

Informacje o cenach biletów i godzinach otwarcia znajdują się w zakładce Domu Uphagena w sekcji Wizyta w oddziałach.

 

Spo­tka­nia z wystawą Lux Æterna

 

Na wszyst­kie poniż­sze spo­tka­nia należy zapi­sać się poprzez for­mu­larz reje­stra­cyjny.

 

Soboty w Muzeum Gdańska (1)

 • Ter­min: 15 stycz­nia 2022 r. (sobota), godz. 11.00
 • Miej­sce: Dom Upha­gena, ul. Długa 12
 • Udział: nie­od­płatny, liczba miejsc ogra­ni­czona (12 osób)
 • Czas trwa­nia: około 1,5 godz.

Czwartki w Muzeum Gdańska 

 • Ter­min: 20 stycz­nia 2022 r. (czwar­tek), godz. 17.00
 • Miej­sce: Dom Upha­gena, ul. Długa 12
 • Udział: nie­od­płatny, liczba miejsc ogra­ni­czona (12 osób)
 • Czas trwa­nia: około 1,5 godz.

Soboty w Muzeum Gdańska (2)

 • Ter­min: 29 stycz­nia 2022 r. (sobota), godz. 11.00
 • Miej­sce: Dom Upha­gena, ul. Długa 12
 • Udział: nie­od­płatny, liczba miejsc ogra­ni­czona (12 osób)
 • Czas trwa­nia: około 1,5 godz.

Wię­cej o GTF: https: //gtf. org. pl/

 

Inne wydarzenia

Ferie zimowe w Muzeum Bursztynu
spotkania
spotkania
spotkania

Ferie zimowe w Muzeum Bursztynu

w programie kameralne warsztaty, spotkania i koncert

Czytaj więcej
Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Program gdańskich obchodów

Czytaj więcej
CISZA // SILENCE
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

CISZA // SILENCE

Fotoreporterzy Prezydentowi Gdańska  

Czytaj więcej
Świąteczny koncert kolęd
koncerty
koncerty
koncerty

Świąteczny koncert kolęd

na zakończenie Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dworze Artusa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje