Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kultura Dawnego Gdańska

Przewiń w dół

życie codzienne na przestrzeni 1000 lat

Towa­rzy­stwo Dom Upha­gena zapra­sza ser­decz­nie w środę 29 marca 2023 r., godzina 17. 00 na wykład z 19 cyklu „Kul­tura Daw­nego Gdań­ska”. Tym razem będziemy gościć arche­olo­gów: Jakuba Józe­fo­wi­cza i Renatę Wiloch-Kozłow­ska, któ­rzy wygło­szą pre­lek­cję na temat:

Życie miesz­kań­ców daw­nego Gdań­ska na prze­strzeni 1000 lat w obrę­bie par­celi przy ulicy Czo­po­wej. Pierw­sze wyniki naj­now­szych badań arche­olo­gicz­nych.

Wśród słu­cha­czy jak zwy­kle roz­lo­su­jemy kilka cie­ka­wych ksią­żek.

O wykła­dzie

Arche­olo­gia koja­rzy się nam z reguły z pra­dzie­jami, ewen­tu­al­nie ze śre­dnio­wie­czem. Żyjemy w XXI wieku i bada­niami arche­olo­gicz­nymi obej­mu­jemy też czasy pra­wie nam współ­cze­sne. W cza­sie wykładu poznamy ślady jakie na jed­nej z par­cel przy ulicy Czo­po­wej zosta­wili miesz­kańcy Gdań­ska od XX wieku, aż do cza­sów naj­daw­niej­szych jakie udało się do tej pory usta­lić. To będzie fascy­nu­jąca podróż w prze­szłość, śla­dami miesz­kań­ców Gdań­ska. Prze­wod­ni­kami będą nam przedmioty codzien­nego użytku, które w naszych oczach ura­stają do rangi zabyt­ków.

O pre­le­gen­tach

Jakub Józe­fo­wicz - absol­went Insty­tutu Arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, od 2012 roku pra­cuje w Pra­cowni Arche­olo­gicz­nej Renata Wiloch-Kozłow­ska. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze obej­mują zwłasz­cza arche­olo­gię miast, archi­tek­tury. Pracę magi­ster­ską napi­sał na temat pla­kie­tek piel­grzy­mich odkry­tych w cza­sie badań arche­olo­gicz­nych na Wyspie Spi­ch­rzów w Gdań­sku, w rejo­nie ulic Pszen­nej, Chmiel­nej i Żyt­niej. Pre­zen­to­wał też kil­ka­krot­nie wyniki badań arche­olo­gicz­nych na Sesjach Pomo­rzo­znaw­czych.

Renata Wiloch-Kozłow­ska - absol­wentka arche­olo­gii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu, od 1996 roku pro­wa­dzi nie­prze­rwa­nie naj­star­szą firmę arche­olo­giczną w woje­wódz­twie pomor­skim. Badała sta­no­wi­ska na gro­dzie gdań­skim, w kościele św. Jana, klasz­to­rze i kościele fran­cisz­kań­skim, na Wyspie Spi­ch­rzów, ale rów­nież w obrę­bie śre­dnio­wiecz­nego mia­sta w Tcze­wie, na cmen­ta­rzy­sku z okresu wpły­wów rzym­skich w Bor­ko­wie i wielu innych. Jest nauczy­cielką kon­ser­wa­cji zabyt­ków w Pań­stwo­wych Szko­łach Budow­nic­twa, wykła­dała arche­olo­gię Gdań­ska na Geda­ni­styce na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Jest rów­nież człon­kiem Zarządu Głów­nego Sto­wa­rzy­sze­nia Nau­ko­wego Arche­olo­gów Pol­skich i wice­pre­ze­sem Oddziału Gdań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kon­ser­wa­to­rów Zabyt­ków oraz człon­kiem Zarządu Towa­rzy­stwa Domu Upha­gena.

 

Dom Uphagena

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje