Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Konkurs fotograficzny

Przewiń w dół

z pulą nagród 20000 zł

Zostań foto-kro­ni­ka­rzem mia­sta! Cze­kamy do 31 paździer­nika na Twoje foto­gra­fie nawią­zujące do jed­nej z czte­rech kate­go­rii:

– „Gdańsk zapo­mniany”;

– „Gdańsk odcho­dzący”;

– „Gdańsz­cza­nie”;

– „Wyda­rze­nia z życia mia­sta”,

które znajdziesz w pracy słyn­nego foto­re­por­tera, Chrisa Nie­den­thala w wyda­nym przez Muzeum Gdań­ska albu­mie „Nie­den­thal Gdańsk 2018”.

Dwie pierw­sze kate­go­rie poświę­cone są odpo­wied­nio: histo­rycz­nie waż­nym miej­scom i zabyt­kom poło­żo­nym z dala od głów­nych szla­ków zwie­dza­nia oraz tym powoli nisz­cze­ją­cym, zmie­nia­ją­cym się, bądź odcho­dzą­cym w nie­pa­mięć. W ramach dwóch ostat­nich kate­go­rii ujęto foto­gra­fie przed­sta­wia­jące miesz­kań­ców mia­sta – tych roz­po­zna­wal­nych i tych ano­ni­mo­wych, a także wyda­rze­nia ważne dla mia­sta, bądź dla autora zdję­cia. W każ­dej z czte­rech kate­go­rii kon­kur­so­wych prze­wi­dziano nagrody w wyso­ko­ści 2500 zł za I miej­sce, 1500 zł za II miej­sce i 1000 zł – za trze­cie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem!

Zdjęcia wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym należy przesłać na adres mailowy mojgdansk@muzeumgdansk.pl.

Pliki znajdują się w sek­cji do pobra­nia i niżej:

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

konkursy

Inne wydarzenia

Wymiana książek
konkursy
konkursy
konkursy

Wymiana książek

wymień stare wydanie Gdańsk 1939 na nowe.

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20 000 zł

Czytaj więcej
Gdańska odsłona zabawy!
konkursy
konkursy
konkursy

Gdańska odsłona zabawy!

#‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine

Czytaj więcej
Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje