Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kolory Dawnego Gdańska

Przewiń w dół

107. Czwartek w Muzeum Gdańska. Promocja publikacji - 17. tomu z serii Res Gedanenses

W czwar­tek, 25 listo­pada 2021 r. o godz. 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się spo­tka­nie pro­mo­cyjne w ramach cyklu Czwartki w Muzeum Gdań­ska, pod­czas któ­rego będzie można nabyć książkę w cenie 55 zło­tych.

W daw­nym Gdań­sku każdy budy­nek, a nawet jego naj­mniej­szy detal miał odpo­wiedni, nadany kolor. Paleta barw daw­nych miast zale­żała w dużej mie­rze od dostęp­nych lokal­nie surow­ców uży­wa­nych do przy­go­to­wa­nia pig­men­tów. Mia­sta han­ze­atyc­kie koja­rzą się nam z czer­wie­nią, Tuluza z rożem, a lan­gwe­doc­kie kamie­nice z kolo­rem żół­tym.

Książka oma­wia takie zagad­nie­nia jak: kolo­ry­styka gdań­skich budyn­ków w okre­sie XVI-XVIII wieku, zasady kom­po­zy­cji kolo­ry­stycz­nych począw­szy od tyn­ków, przez imi­ta­cje mate­ria­łów szla­chet­nych, aż po deko­ra­cje malar­skie kamie­nic, bud, fasad szkie­le­to­wych i ich ele­men­tów meta­lo­wych oraz drew­nia­nych kon­struk­cji. Stu­dium przy­bliża rów­nież czy­tel­ni­kowi infor­ma­cje na temat wyko­naw­ców, uży­wane przez nich tech­niki oraz sto­so­wane palety barw.

Do otwar­tej sprze­daży trafi 400 egzem­pla­rzy 17 tomu serii Res Geda­nen­ses w cenie 65 zło­tych. Publi­ka­cję będzie można nabyć w cenie 65 zło­tych w kasach Muzeum Gdań­ska oraz poprzez sklep inter­ne­towy.

 

Anna Krieg­se­isen, Kolory Gdań­ska. Kom­po­zy­cje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku, Res Geda­nen­ses. Stu­dia i mate­riały Muzeum Gdań­ska, T. XVII, Gdańsk 2021, ss. 245, ISBN: 978-83-61077-99-2.

 

Czwartki w Muzeum Gdań­ska (107) – Kolory Daw­nego Gdań­ska

Spo­tka­nie z dr Anną Krieg­se­isen / pro­mo­cja publi­ka­cji

  • Kiedy: 25 listo­pada 2021 (czwar­tek), godz. 17.00
  • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Wej­ście: od 16.40 przez przed­proże od strony ul. Dłu­giej
  • Cena pro­mo­cyjna: 55,00 zł
  • Preferowana płatność: gotówka

 

spotkania

Inne wydarzenia

Modele okrętów z Dworu Artusa

Modele okrętów z Dworu Artusa

113. spotkanie z dr. inż. Jerzym Litwinem z cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Promocja książki „Gdańszczanie” Brunona Zwarry
Wokół Ukrainy

Wokół Ukrainy

Spotkanie z Ludmiłą Rybczenko z Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej

Czytaj więcej
Ferie zimowe Muzeum Bursztynu
spotkania
spotkania
spotkania

Ferie zimowe Muzeum Bursztynu

w programie kameralne warsztaty, spotkania i koncert

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje