Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kanony pamięci. Gdańskie „głosy przeszłości”

Przewiń w dół

Spotkanie i promocja książki w Ratuszu Głównego Miasta

Jakich nar­ra­cji o prze­szło­ści potrze­bu­jemy? Kto stoi w cen­trum opo­wie­ści: „boha­te­ro­wie” czy „zwy­kli ludzie”? Co zapa­mię­tu­jemy i dla­czego? Jak zmie­nia się nasza pamięć?

Zapra­szamy na roz­mowę wokół nowej wystawy w Muzeum Gdań­ska pt. „Wolę o tym nie mówić. Toż­sa­mość gdańsz­czan a powo­jenna rze­czy­wi­stość” oraz wyda­nego w ubie­głym roku pol­skiego tłu­ma­cze­nia książki „Głos prze­szło­ści” Paula Thomp­sona i Joanny Bor­nat – jed­nej z naj­bar­dziej wpły­wo­wych i inspi­ru­ją­cych publi­ka­cji doty­czą­cych histo­rii mówio­nej.

Spo­tka­nie odbę­dzie się we wto­rek 20 wrze­śnia 2022 r. o godz. 17.00 w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta Gdań­ska, ul. Długa 46.

Wstęp wolny. Wyda­rze­nie bez trans­mi­sji, zapra­szamy do udziału sta­cjo­nar­nego!

Pod­czas wyda­rze­nia będzie można nabyć książkę auto­rów w pro­mo­cyj­nej cenie 60 zło­tych. Liczba egzem­pla­rzy ogra­ni­czona.

Link do publi­ka­cji w regu­lar­nej cenie 69,90 zł

Link do publi­ka­cji w for­ma­cie elek­tro­nicz­nym w cenie 49,90


Uczest­nicy roz­mowy


Dorota Karaś
– mieszka w Gdań­sku, jest dzien­ni­karką „Gazety Wybor­czej”. Autorka książki „Szafa, czaj­nik, obwod­nica. Rozmowy z obco­kra­jow­cami” (Ofi­cyna Gdań­ska, 2013) oraz bio­gra­fii – „Cybul­ski. Podwójne salto” (Wydaw­nic­two Znak, 2016) i „Walen­ty­no­wicz. Anna szuka raju” napi­sa­nej wspól­nie z Mar­kiem Ster­lin­go­wem (Wydaw­nic­two Znak, 2020). Lau­re­atka m.in. nagrody Splen­dor Geda­nen­sis.

dr Andrzej Hoja – histo­ryk, kura­tor wystaw i archi­wi­sta, kie­row­nik Oddziału Głów­nego Muzeum Gdań­ska oraz zało­ży­ciel Gdań­skiego Archi­wum Histo­rii Mówio­nej, któ­rego pra­cami koor­dy­nuje na co dzień. Jeden z twór­ców wystawy: „Wolę o tym nie mówić”. Toż­sa­mość gdańsz­czan a powo­jenna rze­czy­wi­stość.

dr Alek­san­dra Kurow­ska-Sus­dorf – adiunkt w Insty­tu­cie Stu­diów Edu­ka­cyj­nych na Wydziale Nauk Huma­ni­stycz­nych i Spo­łecz­nych Aka­de­mii Mary­narki Wojen­nej w Gdyni. Zaj­muje się peda­go­giką pamięci i peda­go­giką miej­sca; korzy­sta­jąc z metody histo­rii mówio­nej bada histo­rię Ziem Pół­noc­nych. Pra­cuje jako prze­wod­niczka po Kaszu­bach, Gdań­sku, Wej­he­ro­wie, Pia­śnicy oraz daw­nym obo­zie KL Stut­thof w Sztu­to­wie. Autorka książki „Oswoić śmierć. Edu­ka­cyjny poten­cjał kaszub­skich rytu­ałów pogrze­bo­wych” (PWN, 2019) i bajki obraz­ko­wej dla dzieci „Żëcé jak nudle” (ZKP, 2022).

Nata­lia Kora­lew­ska – współzało­ży­cielka Fun­da­cji Palma, w ramach któ­rej reali­zuje pro­jekty spo­łeczno-kul­tu­ralne zwią­zane z budo­wa­niem lokal­nej toż­sa­mo­ści: Insty­tut Lang­fuhr, Noc Wrzesz­cza, Zatoka – autor­skie pamiątki. Kura­torka i ani­ma­torka kul­tury. Absol­wentka filo­zo­fii i Geda­ni­styki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim oraz Kry­tyki Arty­stycz­nej na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Pro­du­centka wyda­rzeń i orga­ni­za­torka. Łączy współ­pracę podmio­tami z sek­tora pry­wat­nego i publicz­nego.

Pro­wa­dząca

Adriana Kapała – histo­ryczka i archi­wistka. Koor­dy­na­torka szko­leń i edu­ka­cji w Cen­trum Archi­wi­styki Spo­łecz­nej. Wcze­śniej pra­co­wała w Fun­da­cji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koor­dy­no­wała pro­jekty histo­rii mówio­nej, pro­wa­dziła szko­le­nia doty­czące nagry­wa­nia rela­cji. W latach 2019-2022 była prze­wod­ni­czącą Komi­sji Rewi­zyj­nej Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rii Mówio­nej, obec­nie pełni funk­cję wice­pre­ze­ski.

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje