Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Jarmark Bożonarodzeniowy

Przewiń w dół

w Muzeum Bursztynu. Warsztaty, przeceny i pokazy. Dla singli, par i całej rodziny;-)

Warsz­taty oraz kon­kursy dla dzieci, pokazy szli­fo­wa­nia bursz­tynu, opro­wa­dza­nia kura­tor­skie po wysta­wie cza­so­wej, spo­tka­nia poświę­cone pro­jek­to­wa­niu 3D oraz świą­teczne prze­ceny to atrak­cje dostępne w Muzeum Bursz­tynu w związku z nad­cho­dzą­cym Jar­mar­kiem Bożo­na­ro­dze­nio­wym. Oddział Muzeum Gdań­ska w Wielkim Młynie będzie czynny w week­endy do godz. 19.00.

Na wybrane z cyklicznych atrak­cji w pro­gra­mie można się zapi­sać za pomocą for­mu­la­rza dostęp­nego pod poniż­szym linkiem:

Kliknij, aby przejść do formularza rejestracji.

Za jednym razem można zapisać do 3 osób.

Życzymy magicz­nych wspo­mnień na Jar­marku Bożo­na­ro­dze­nio­wym w Gdań­sku i… Bursz­ty­no­wych świąt!


Wyda­rze­nia objęte rezer­wa­cją miejsc


Mroźne początki bursz­tynu

Poznaj „mroźne” początki Złota Bał­tyku w cie­płych wnę­trzach Muzeum Bursz­tynu. Posłu­chaj dźwięku pęka­ją­cego lodowca. Wyko­naj wła­sną bursz­ty­nowe „cacko”. Poda­ruj je na Święta mamie, cioci albo babci!

90-minu­towe warsz­taty „Mroźne początki bursz­tynu” prze­zna­czone są dla dzieci w wieku 6–12 lat oraz ich opie­ku­nów. Zaję­cia są odpłatne, w cenie biletu wstępu. Nie­od­płat­nie z Kartą Miesz­kańca. Limit miejsc: 16 osób.

Zapra­szamy w soboty i nie­dzielę o 12.00 i 13.30 do 19 grud­nia 2021 r.

For­mu­larz reje­stra­cyjny (dla max. 3 osób): https: //bit. ly/bursz­ty­noweswieta


Od dru­karki do Muzeum…

Co ma wspól­nego dru­karka z Muzeum? Zapra­szamy na spo­tka­nia poświę­cone taj­ni­kom tech­niki dru­ko­wa­nia 3D z jednym z twórców scenografii w Muzeum Bursz­tynu, Jaku­bem Pastu­sza­kiem.

Zaję­cia są odpłatne, w cenie biletu wstępu. Nie­od­płat­nie w ramach wstępu na Kartę Miesz­kańca.

Zapra­szamy w wybrane soboty o godz. o 11.00.

For­mu­larz reje­stra­cyjny (dla max. 3 osób): https: //bit. ly/bursz­ty­noweswieta


Przed­świą­teczna magia gdań­skiego bursz­tynu

Poznaj histo­rię gdań­skiego Złota Bał­tyku na wysta­wie sta­łej w nowym Muzeum Bursz­tynu. Pod­czas godzin­nej wizyty odbę­dziesz podróż do zapo­mnia­nego świata sprzed milio­nów lat, zoba­czysz nowo­żytne skarby wyko­na­nych przez słyn­nych mistrzów i współ­cze­sny bursz­ty­nowy design. Przy­godę umilą świeżo udo­stęp­nione mul­ti­me­dia!

Opro­wa­dze­nia kura­tor­skie po wysta­wie sta­łej są odpłatne, w cenie biletu wstępu. Nie­od­płat­nie z Kartą Miesz­kańca.

Zapra­szamy w wybrane soboty i nie­dziele o godz. 11.00.

For­mu­larz reje­stra­cyjny (dla max. 3 osób): https: //bit. ly/bursz­ty­noweswieta


Bez reje­stra­cji


Świą­teczny kon­kurs dla dzieci w Muzeum Bursz­tynu

Basia i Sam­bor, a może Wie­sio i Gabry­sia? Wir­tu­alni boha­te­ro­wie Muzeum Bursz­tynu cze­kają na swoje imiona!

Odwiedź wystawę stałą w Muzeum Bursz­tynu w Wiel­kim Mły­nie. Obej­rzyj film w insta­la­cji mul­ti­me­dialnej „Bursz­ty­nowe Drzewo”. Podaj nam pro­po­zy­cję imion.

21 grud­nia wyło­nimy zwy­cię­skie imiona. Lau­re­aci, któ­rzy prze­ślą naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje, otrzy­mają bursz­ty­nowe upo­minki.


Pokazy daw­nego szli­fo­wa­nia bursz­tynu

Zapra­szamy w podróż do śre­dnio­wie­cza! Dawne tech­niki obróbki bursz­tynu i jej sekrety przy­bliży w daw­nych warsz­ta­cie arche­olog oraz kon­sul­tant wystawy sta­łej w Muzeum Bursz­tynu, Eryk Pop­kie­wicz.

Wstęp bez­płatny. Poziom „0” w Muzeum Bursz­tynu.

Pokazy będą się odby­wać soboty i nie­dziele do 19 grud­nia w godz. 14–18.


Przed­świą­teczne pro­mo­cje w Muzeum Bursz­tynu

300 metrów od Jar­marku Bożo­na­ro­dze­nio­wego w Gdań­sku znaj­dziesz przed­świą­teczne pro­mo­cje na bursz­ty­nowe kosme­tyki, biżu­te­rię oraz gry, akce­so­ria i książki o histo­rii Gdań­ska. Rabaty w skle­pie Muzeum Bursz­tynu w Wiel­kim Mły­nie wyno­szą od 10 do 50%.

W week­endy sklep jest czynny do godziny 19:00!

Wystawa czasowa Trendbook 2021

Tego­roczny Trend­book to jede­na­sta edy­cja wyda­rze­nia, któ­rego celem jest pro­pa­go­wa­nie gdań­skiego bursz­tyn­nic­twa oraz wyzna­cza­nie tren­dów w nowo­cze­snym pro­jek­to­wa­niu biżu­te­rii. Wystawa pre­zen­to­wana była pod­czas inau­gu­ra­cji tar­gów bursz­tynu i biżu­te­rii Ambe­rif. W Muzeum Bursztynu zobaczysz ponad 70 prac w 5 innowacyjnych odsło­nach.

Czytaj więcej

 

warsztaty

Inne wydarzenia

Moja droga do Muzeum
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Moja droga do Muzeum

Rozpocznij wędrówkę eksponatu od wykopalisk do gabloty w Twierdzy Wisłoujście

Czytaj więcej
Wykuta w ogniu!
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Wykuta w ogniu!

101. rocznica Niepodległej

Czytaj więcej
Przynieś pamiątkę i historie
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Przynieś pamiątkę i historie

współtwórz wystawę o Gdańsku!

Czytaj więcej
Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje