Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Jak feniks. Fenomen odbudowy miasta

Przewiń w dół

Europejskie Dni Dziedzictwa 2022

Gdańsk od wie­ków był por­tem dla ludzi z całej Europy. Każdy docie­rał do mia­sta z baga­żem swo­ich doświad­czeń, tra­dy­cji, wspo­mnień. Ta wie­lo­kul­tu­rowa spo­łecz­ność two­rzyła nową toż­sa­mość, czer­piącą z bogac­twa każ­dego jej członka.

Pro­ces ten powta­rzał się wie­lo­krot­nie, rów­nież po wiel­kich burzach prze­ta­cza­ją­cych się przez Gdańsk. Po II woj­nie świa­to­wej w mie­ście pozo­stało kilka tysięcy przed­wo­jen­nych, pol­skich gdańsz­czan, na miej­sce wysie­dlo­nych Niem­ców przy­je­chali Polacy, czę­sto wysie­dleni z Wilna i Lwowa. Wspól­nymi siłami podnie­śli z ruin znisz­czone mia­sto. Nadali mu nową formę, zacho­wu­jąc jed­nak tra­dy­cję miej­sca. Wro­śli w nie i są kon­ty­nu­ato­rami tysiąc­let­niej histo­rii Gdań­ska. Współ­cze­śnie do mia­sta przy­by­wają miesz­kańcy Ukra­iny i Bia­ło­rusi, sta­ra­jąc się zna­leźć tutaj spo­kojny i bez­pieczny port.

Dwie propozycje. Jedno spotkanie

Wyda­rze­nie "Jak feniks..." skie­ro­wane do miesz­kań­ców Gdań­ska: Pola­ków, Ukra­iń­ców, Bia­ło­rusinów, Tata­rów i innych.

W jego ramach odbędą się:

  • spa­cer pod­czas któ­rego uczest­nicy poznają histo­rię i ideę powo­jen­nej odbu­dowy Gdań­ska. Ście­ra­nie się kon­cep­cji urba­ni­stycz­nych, wpływ tra­dy­cji miej­sco­wej i przy­wie­zio­nej przez migran­tów. Opro­wa­dza­nie w języku pol­skim i ukra­iń­skim;

  • panel dys­ku­syjny „Moje mia­sto”. Jak dziś mia­sto może się stać czę­ścią nas samych, nie­za­leż­nie od tego, skąd do niego przy­by­li­śmy. Histo­rie rodzin i poszcze­gól­nych osób zwią­zane z Gdań­skiem. Pro­wa­dze­nie w języku pol­skim i ukra­iń­skim.

Ter­miny spotkań i rejestracja uczestników

  • 10 wrze­śnia 2022, godzina 12:00–15:00
  • 17 wrze­śnia 2022, godzina 12:00–15:00

Wydarzenie rozpocznie się na dziedzińcu wewnętrznym Ratusza Głów­nego Mia­sta przy ul. Długiej 46/47. Wejście znajduje się obok przedproża przy ul. Długiej. Po zakończeniu spaceru uczestnicy udadzą się na panel dyskusyjny.

Obo­wią­zują zapisy na adres mailowy edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk.pl

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje