Przejdź do treści głównej

Szczegóły

IRA - Polska - Gdańsk

Przewiń w dół

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Dbamy o Twoje zdrowie! Wydarzenie zostało odwołane.

Nowy termin zostanie ustalony po zniesieniu dyspozycji odwołania wydarzeń w Gdańsku i zakończeniu działań prewencyjnych w związku z możliwym zakażeniem koronawirusem.

We wto­rek, 17 marca br., o godz. 17.00, w Dwo­rze Artusa odbę­dzie się wykład pro­fe­sora Waw­rzyńca Konar­skiego, połą­czony z pro­mo­cją publi­ka­cji o feno­me­nie Irlandz­kiej Armii Repu­bli­kań­skiej. Pod­czas wykładu w Muzeum Gdań­ska zostaną poru­szone wątki pol­skie, w tym i gdań­skie. Uczest­nicy wyda­rze­nia będą mogli zaku­pić w cenie 55 zł książkę „Par­ty­zanci, dok­try­ne­rzy, ter­ro­ry­ści…”. Do dys­try­bu­cji trafi limi­to­wany nakład 50 egzem­pla­rzy.

Nazwa Irlandzka Armia Repu­bli­kań­ska – najczę­ściej w postaci skrótu IRA wystę­puje w świa­to­wym obiegu infor­ma­cyj­nym z róż­nym natę­że­niem od 1919 r. Zaczęto tak wów­czas okre­ślać zaprzy­się­żone grupy zbrojne wal­czące w par­ty­zanc­kiej woj­nie Irland­czy­ków o nie­pod­le­głość w latach 1919-1921. Tajna orga­ni­za­cja woj­skowa pod­jęła naj­pierw walkę z bry­tyj­skimi siłami poli­cyj­nymi, a następ­nie z regu­lar­nym woj­skiem. Trak­tat anglo-irlandzki – zawarty 6 grud­nia 1921 r. – zakła­dał podział wyspy Irlan­dii na dwie czę­ści. Na pół­nocy utwo­rzono pro­win­cję bry­tyj­ską, znaną jako Irlan­dia Pół­nocna. Część połu­dniową nazwano Wol­nym Pań­stwem Irlandz­kim, mającą sta­tus domi­nium bry­tyj­skiego, które w 1937 r. przy­jęło cel­tyc­kie okre­śle­nie Éire. Irlan­dia nie­pod­le­gła posiada zara­zem repu­bli­kań­ską formę pań­stwa od 1949 r., ale to Éire jest do dziś jej nazwą ofi­cjalną.

Mimo pod­pi­sa­nia trak­tatu w 1921 r. IRA nie zaprze­stała dzia­łal­no­ści, a jej celem stra­te­gicz­nym była uni­fi­ka­cja obu czę­ści Irlan­dii w postaci jed­nego pań­stwa. W cza­sie II wojny świa­to­wej sym­pa­ty­zo­wała z III Rze­szą, któ­rej zwy­cię­stwo uzna­wała za prze­słankę ku osią­gnię­ciu zjed­no­cze­nia wyspy. Mimo roz­łamu w 1969 r. na dwie frak­cje kon­ty­nu­owała walkę aż do roz­bro­je­nia w 2005 r. Co ważne, wciąż ist­nieją odłamy daw­nej IRA kon­ty­nu­ujące dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze ter­ro­ry­stycz­nym.

– Pro­blem IRA to zagad­nie­nie znane na całym świe­cie, głów­nie za sprawą aktów ter­roru jej człon­ków, uję­tych choćby w takich fil­mach, jak „Gra pozo­rów” z 1992 r. czy „Zdrada” z 1997 r. Rzadko zda­jemy sobie jed­nak sprawę, iż irlandzcy repu­bli­ka­nie dzia­łali na szer­szą skalę. Nie­zwy­kle cie­kawe w tym kon­tek­ście są bliż­sze nam wątki pol­skie i … gdań­skie. Poja­wia się pyta­nie, czy ktoś mający związki z IRA i sze­rzej, z repu­bli­ka­ni­zmem irlandz­kim funk­cjo­no­wał na tere­nie II Rze­czy­po­spo­li­tej oraz Wol­nego Mia­sta Gdań­ska, a być może także w okre­sie po II woj­nie świa­to­wej? Warto poznać te nie­znane wątki naszej wspól­nej, irlandz­kiej i pol­skiej histo­rii – mówi pro­fe­sor Waw­rzy­niec Konar­ski.

Po zakoń­cze­niu wykładu w oddziale Muzeum Gdań­ska odbę­dzie się sprze­daż wyda­nej pod koniec w 2019 r. książki pt. Par­ty­zanci, dok­try­ne­rzy, ter­ro­ry­ści. Chro­no­lo­giczne stu­dium feno­menu Irlandz­kiej Armii Repu­bli­kań­skiej. 356-stron­ni­cowa książka w cenie 55 zł oma­wia zagad­nie­nia zwią­zane z IRA, zawiera indeks oso­bowy, ilu­stra­cje i zdję­cia oraz mapy.

Po pro­mo­cji w oddziale Muzeum Gdań­ska książkę będzie można nabyć poprzez stronę inter­ne­tową war­szaw­skiego Wydaw­nic­twa Grupy Uczelni Vistula.

Waw­rzy­niec Konar­ski – pro­fe­sor nad­zwy­czajny, rek­tor Aka­de­mii Finan­sów i Biznesu Vistula w War­sza­wie, uprzed­nio w UJ, SWPS i UW. Badacz zagad­nień etno­kul­tu­ro­wych i poli­tyczno-ustro­jo­wych w sys­te­mach demo­kra­tycz­nych i auto­ry­tar­nych oraz wybra­nej pro­ble­ma­tyki z dzie­dziny naj­now­szej histo­rii poli­tycz­nej oraz etno­po­li­tyki. Autor wielu ksią­żek i arty­ku­łów nauko­wych o tema­tyce irlandzko-bry­tyj­skiej. Jego naj­now­szą książką są wła­śnie Par­ty­zanci, dok­try­ne­rzy, ter­ro­ry­ści. Chro­no­lo­giczne stu­dium feno­menu Irlandz­kiej Armii Repu­bli­kań­skiej (War­szawa 2019).

 

 

 

 

Kiedy: 17 marca 2020 r. (wto­rek) godz. 17.00

Gdzie: Dwór Artusa, Sień Gdań­ska, Długi Targ 43/44

Wstęp: wolny, limit miejsc: 55

Cena publi­ka­cji: 55 zł

Płat­ność: karta / gotówka

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Czwartki w Muzeum Gdańska

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

 

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje