Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Historie pisane złotem Bałtyku

Przewiń w dół

Zdobądź bilety wstępu do Muzeum Bursztynu przy CH Forum Gdańsk

Co można zro­bić z bursz­ty­nem na plaży lub nie­uży­waną jan­ta­rową ozdobą prze­cho­wy­waną w domu? Opi­sać ich histo­rię i prze­ka­zać do nowego Muzeum Bursz­tynu! Do 22 sierp­nia gdańsz­czanki i gdańsz­cza­nie, któ­rzy przy­niosą do punktu infor­ma­cyj­nego kam­pa­nii „Zostań tury­stą we wła­snym mie­ście” bursz­ty­nową pamiątkę wraz z jej histo­rią, otrzy­mają karty wstępu do nowego Muzeum Bursz­tynu oraz karty Dar­czyńcy Muzeum Gdań­ska.

Pierw­sze 10 osób, które w dniach 16–22 sierp­nia br. prze­każą swoją bursz­ty­nową pamiątkę wraz z jej histo­rią w Punk­cie Infor­ma­cji Tury­stycz­nej przy CH Forum Gdańsk na Targu Sien­nym, otrzyma kartę Muzeum Bursz­tynu! Karta upraw­nia do nie­od­płat­nej wizyty dwóch osób w nowym Muzeum Bursz­tynu w Wiel­kim Mły­nie aż do końca 2021 r.

Wszy­scy uczest­nicy zbiórki pamią­tek, któ­rzy do 22 sierp­nia prze­każą przedmioty w ramach akcji, w dru­giej poło­wie wrze­śnia zosta­ną… Dar­czyń­cami Muzeum Gdań­ska!

Warun­kiem udziału jest pozo­sta­wie­nie pamiątki oraz spi­sa­nych wspo­mnień, ale także danych kon­tak­to­wych: imie­nia i nazwi­ska, adresu mailo­wego lub tele­fonu. W przy­padku uczest­ni­ków nie­let­nich należy rów­nież podać wiek.

Wię­cej infor­ma­cji na Wir­tu­al­nym Biu­rze Pra­so­wym Muzeum Gdań­ska

Zbiórka jest pro­wa­dzona w ramach akcji „Zostań Tury­stą we wła­snym mie­ście” Gdań­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej. Osoby nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział w akcji jedy­nie za zgodą rodzi­ców / opie­ku­nów.

 

Zbiórka bursz­ty­no­wych pamią­tek do nowego Muzeum Bursz­tynu

  • Ter­min I: 16–20 sierp­nia 2021 (ponie­dzia­łek – pią­tek), godz. 09.00–17.00
  • Ter­min II: 21–22 sierp­nia 2021 (sobota-nie­dziela), godz. 09.00–19.00
  • Gdzie: Punkt Infor­ma­cji Tury­stycz­nej Karty Miesz­kańca, plac przy Forum Gdańsk, Targ Sienny 7
  • Udział: bez­płatny
  • Warunki uczest­nic­twa: prze­ka­za­nie bursz­ty­no­wej pamiątki, prze­ka­za­nie spi­sa­nej histo­rii na papie­rze (rów­nież pismem odręcz­nym), pozo­sta­wie­nie danych kon­tak­to­wych

 

spotkania

Inne wydarzenia

Historia jako pokusa
spotkania
spotkania
spotkania

Historia jako pokusa

102. Czwartek Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Czwartki w muzeum (98)
spotkania
spotkania
spotkania

Czwartki w muzeum (98)

Promocja książki Brunona Zwarry "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan"

Czytaj więcej
47. muzealne urodziny Wartowni nr 1
spotkania
spotkania
spotkania

47. muzealne urodziny Wartowni nr 1

W programie sobotnie atrakcje dla mieszkańców Gdańska i nie tylko

Czytaj więcej
Stalowa istota w Dworze Artusa
spotkania
spotkania
spotkania

Stalowa istota w Dworze Artusa

Weź udział w cyklu spotkań wokół wystawy "W głębi odbicia" z projektantem Oskarem Ziętą

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje