Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Historie Gdańskich Dzielnic 3

Przewiń w dół

108. Czwartek Muzeum Gdańska. Promocja publikacji o Nowym Porcie w Ratuszu Głównego Miasta

Książka poświę­cona dzie­jom Nowego Portu to zbiór arty­ku­łów opi­su­ją­cych cie­kawe i czę­sto nie­znane dotąd fakty z histo­rii dziel­nicy. Czy wie­dzie­li­ście, że był tam pro­du­ko­wany „gdań­ski dyna­mit” – towar nie­zwy­kle pożą­dany i prze­my­cany za gra­nicę? Wie­dzie­li­ście, że wybu­do­wana już w 1899 r. zajezd­nia tram­wa­jowa służy do dziś? Te i inne tajem­nice Nowego Portu możesz poznać dzięki nowej publi­ka­cji.

 

Gośćmi spe­cjal­nymi „czwart­ko­wego” spo­tka­nia będą auto­rzy ese­jów:

  • Szy­mon Baka­lar­czyk / roz­wój prze­strzenny Nowego Portu;
  • dr Mag­da­lena Sta­ręga / archi­tek­tura Nowego Portu;
  • dr Daniel Guce­wicz / życie reli­gijne Nowego Portu w okre­sie PRL,

 

któ­rzy podzielą się z Tobą wie­dzą na temat wąt­ków zwią­za­nych z zagad­nie­niami histo­rii dziel­nicy, które nie zna­la­zły się w publi­ka­cji.

Trzeci tom Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic będzie można nabyć w cenie 47 zło­tych. W pro­mo­cyj­nej cenie 100 zł będą dostępne wszyst­kie 3 tomy (Chełm, Stare Przedmie­ście, Nowy Port).

 

Czwartki w Muzeum Gdań­ska (108) – Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic: Nowy Port

  • Kiedy: 2 grudnia 2021 (czwar­tek), godz. 17.00
  • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Wej­ście: od 16.40 przez przed­proże od strony ul. Dłu­giej
  • Limit miejsc: 25 os.
  • Rezerwacja miejsc: czwartki@muzeumgdansk.pl

 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje