Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Historia Zaspy i Przymorza

Przewiń w dół

Wystawę plenerową zobaczysz w 4 "dzielnicowych" lokalizacjach Gdańska

Stare plany, mapy, zdję­cia i pano­ramy lot­ni­cze Zaspy i Przy­mo­rza będzie można zoba­czyć w czte­rech wybra­nych miej­scach Gdań­ska. To piąta odsłona pro­jektu Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic. Wystawa ple­ne­rowa potrwa do 30 wrze­śnia 2021 roku.

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic to dłu­go­fa­lowy pro­jekt Muzeum Gdań­ska reali­zo­wany od 2017 roku we współ­pracy z Radami Dziel­nic, któ­rego ele­men­tami są wystawa ple­ne­rowa przy­go­to­wana w opar­ciu o zdję­cia i pamiątki miesz­kań­ców, spo­tka­nia i spa­cery tema­tyczne poświę­cone histo­rii oraz publi­ka­cja naukowa. Zaspa Roz­staje, Zaspa Mły­niec oraz Przy­mo­rze Małe i Wiel­kie to kolejne po Cheł­mie, Sta­rym Przedmie­ściu, Nowym Por­cie i Sie­dl­cach opo­wie­ści adre­so­wane do spo­łecz­no­ści lokal­nej.
 

Poznaj swoje kąty


W ramach tego­rocz­nej zbiórki zdjęć gdańsz­czanki i gdańsz­cza­nie nade­słali kil­ka­dzie­siąt zdjęć z czte­rech gdań­skich dziel­nic, z któ­rych naj­cie­kaw­sze zna­la­zły się na wysta­wie ple­ne­ro­wej. Uzu­peł­niają ją zdję­cia ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska, Biblio­teki Gdań­skiej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Kosy­carz Foto Press, Dariu­sza Kuli, Para­fii NMP Kró­lo­wej Różańca Świę­tego w Gdań­sku oraz foto­gra­fie zmar­łego w 2008 roku foto­re­por­tera Zyg­munta Gra­bo­wiec­kiego ze zbio­rów firmy Kli­sza to Nisza, którą pro­wa­dzi syn foto­grafa.

Zna­la­zły się one wraz z daw­nymi pla­nami i mapami na 15 plan­szach opi­su­ją­cych histo­rię Zaspy i Przy­mo­rza oraz naj­cie­kaw­sze wątki zwią­zane z ich prze­szło­ścią, np. podmiej­skie dwory, nie­ist­nie­jące obec­nie lot­ni­sko, Cmen­tarz Ofiar Hitle­ry­zmu, kościoły, falowce i parki.
 

"Wędru­jąca" wystawa


Wraz z począt­kiem każ­dego mie­siąca wystawa zmieni loka­li­za­cję. Obec­nie, do 30 czerwca, będzie można ją zoba­czyć na tere­nie dziel­nicy Zaspa-Mły­niec, przy ulicy Pilo­tów 3. Od 1 lipca zosta­nie zapre­zen­to­wana przy ulicy Żwirki i Wigury 7–10 na Zaspie-Roz­staje. Z kolei w sierp­niu i wrze­śniu pla­no­wane są udo­stęp­nie­nia na Przy­mo­rzu Wiel­kim i Małym, przy ulicy Jagiel­loń­skiej 7–9 oraz Krzy­wo­ustego 25.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje