Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Historia Zaspy i Przymorza

Przewiń w dół

Wystawę plenerową zobaczysz w 4 "dzielnicowych" lokalizacjach Gdańska

Stare plany, mapy, zdję­cia i pano­ramy lot­ni­cze Zaspy i Przy­mo­rza będzie można zoba­czyć w czte­rech wybra­nych miej­scach Gdań­ska. To piąta odsłona pro­jektu Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic. Wystawa ple­ne­rowa potrwa do 30 wrze­śnia 2021 roku.

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic to dłu­go­fa­lowy pro­jekt Muzeum Gdań­ska reali­zo­wany od 2017 roku we współ­pracy z Radami Dziel­nic, któ­rego ele­men­tami są wystawa ple­ne­rowa przy­go­to­wana w opar­ciu o zdję­cia i pamiątki miesz­kań­ców, spo­tka­nia i spa­cery tema­tyczne poświę­cone histo­rii oraz publi­ka­cja naukowa. Zaspa Roz­staje, Zaspa Mły­niec oraz Przy­mo­rze Małe i Wiel­kie to kolejne po Cheł­mie, Sta­rym Przedmie­ściu, Nowym Por­cie i Sie­dl­cach opo­wie­ści adre­so­wane do spo­łecz­no­ści lokal­nej.
 

Poznaj swoje kąty


W ramach tego­rocz­nej zbiórki zdjęć gdańsz­czanki i gdańsz­cza­nie nade­słali kil­ka­dzie­siąt zdjęć z czte­rech gdań­skich dziel­nic, z któ­rych naj­cie­kaw­sze zna­la­zły się na wysta­wie ple­ne­ro­wej. Uzu­peł­niają ją zdję­cia ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska, Biblio­teki Gdań­skiej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Kosy­carz Foto Press, Dariu­sza Kuli, Para­fii NMP Kró­lo­wej Różańca Świę­tego w Gdań­sku oraz foto­gra­fie zmar­łego w 2008 roku foto­re­por­tera Zyg­munta Gra­bo­wiec­kiego ze zbio­rów firmy Kli­sza to Nisza, którą pro­wa­dzi syn foto­grafa.

Zna­la­zły się one wraz z daw­nymi pla­nami i mapami na 15 plan­szach opi­su­ją­cych histo­rię Zaspy i Przy­mo­rza oraz naj­cie­kaw­sze wątki zwią­zane z ich prze­szło­ścią, np. podmiej­skie dwory, nie­ist­nie­jące obec­nie lot­ni­sko, Cmen­tarz Ofiar Hitle­ry­zmu, kościoły, falowce i parki.
 

"Wędru­jąca" wystawa


Wraz z począt­kiem każ­dego mie­siąca wystawa zmieni loka­li­za­cję. Obec­nie, do 30 czerwca, będzie można ją zoba­czyć na tere­nie dziel­nicy Zaspa-Mły­niec, przy ulicy Pilo­tów 3. Od 1 lipca zosta­nie zapre­zen­to­wana przy ulicy Żwirki i Wigury 7–10 na Zaspie-Roz­staje. Z kolei w sierp­niu i wrze­śniu pla­no­wane są udo­stęp­nie­nia na Przy­mo­rzu Wiel­kim i Małym, przy ulicy Jagiel­loń­skiej 7–9 oraz Krzy­wo­ustego 25.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej
Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka - wystawa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje