Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Historia jako pokusa

Przewiń w dół

102. Czwartek Muzeum Gdańska

Zanim Wester­platte stało się przedmio­tem gorą­cej debaty publicz­nej na warsz­tat naukowy wzięli je bada­cze róż­nych spe­cjal­no­ści w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego w Muzeum Gdań­ska. Jego efek­tem jest tom „Histo­ria jako poku­sa…”.

Ana­lizy w nim zamiesz­czone znacz­nie prze­kro­czyły hory­zont sporu o Wester­platte. Liczymy, że podob­nie sta­nie się pod­czas czwart­ko­wej debaty, pod­czas któ­rej zapro­szeni goście będą roz­ma­wiać o instru­men­ta­li­za­cji histo­rii i poku­sach poli­ty­ków pra­gną­cych zawład­nąć świa­tem histo­rycz­nych wyobra­żeń swych wybor­ców. Nie pomi­niemy rów­nież kwe­stii reform edu­ka­cji szkol­nej i poj­mo­wa­nia słowa patrio­tyzm.

Mamy nadzieję, że uda się nam odpo­wie­dzieć na pyta­nie, jak powinna wyglą­dać poli­tyka pamięci w demo­kra­tycz­nym pań­stwie i jakie miej­sce w opo­wie­ści o prze­szło­ści powinny zaj­mo­wać Wester­platte i Gdańsk.

Pod­czas spo­tka­nia będzie można nabyć publi­ka­cję w pro­mo­cyj­nej cenie.

Cena pro­mo­cyjna: 48 zł

Cena regu­larna: 56 zł

 

Histo­ria jako pokusa. Spoj­rze­nie przez pry­zmat Wester­platte


102. spo­tka­nie w ramach Czwart­ków w Muzeum Gdań­ska


Dysku­sja z udzia­łem:

  • Mariu­sza Gąsiora
  • Agnieszki Jaczyń­skiej
  • dr. Janu­sza Mar­szalca (redak­tora tomu)
  • prof. Grze­go­rza Motyki
  • prof. Ceza­rego Obrachta-Pron­dzyń­skiego
  • dr hab. Ewy Sol­skiej

Pro­wa­dze­nie: Estera Flie­ger

 

Kiedy: 7 paździer­nika 2021 (czwar­tek), godz. 17.00–18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wej­ście: od 16.40 przez przed­proże od strony ul. Dłu­giej

Rezer­wa­cja miejsc:czwart­ki­@mu­zeumg­dansk.pl

 

spotkania

Inne wydarzenia

Modele okrętów z Dworu Artusa

Modele okrętów z Dworu Artusa

113. spotkanie z dr. inż. Jerzym Litwinem z cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Promocja książki „Gdańszczanie” Brunona Zwarry
Wokół Ukrainy

Wokół Ukrainy

Spotkanie z Ludmiłą Rybczenko z Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej

Czytaj więcej
Ferie zimowe Muzeum Bursztynu
spotkania
spotkania
spotkania

Ferie zimowe Muzeum Bursztynu

w programie kameralne warsztaty, spotkania i koncert

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje