Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wystawa o polskim sporcie w międzywojennym Gdańsku

[...] Że jednak młode pokolenie rozumie całą doniosłość pracy w dziedzinie sportowej, ceni ją wysoko i kocha, o tem świadczą nie same już słowa, leczy czyny dokonane w pięciu latach ubiegłych istnienia swego Klub sportowy polski „Gedania”. Potężna ta organizacja [...] rozwija się wspaniale i osiągnęła z biegiem czasu cały szereg poważnych sukcesów sportowych, które uprawniają do dalekoidących nadziei na dalszą przyszłość.

 „Gazeta Gdańska – Echo Gdańskie”, nr 43 z 22 lutego 1928 r., s. 1.

 

Wśród licz­nych aktyw­no­ści Pola­ków żyją­cych w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku ważne miej­sce zaj­mo­wała dzia­łal­ność spor­towa. Przy­na­leż­ność do pol­skich klu­bów czy sto­wa­rzy­szeń nie tylko umoż­li­wiała roz­wi­ja­nie spraw­no­ści fizycz­nej, lecz także wzmac­niała ducha naro­do­wego i poma­gała w pie­lę­gno­wa­niu mowy ojczy­stej.

O bogac­twie tych ini­cja­tyw przy­po­mina wystawa "Gedania i nie tylko. Polski sport w międzywojennym Gdańsku" przy­go­to­wana w Muzeum Poczty Polskiej z oka­zji 100-lecia Klubu Spor­to­wego Geda­nia. Opo­wiada ona nie tylko o pio­nier­skim okre­sie pol­skiego sportu w Gdań­sku, ale też o hero­izmie dzia­ła­czy i spor­tow­ców w cza­sie II wojny świa­to­wej oraz pierw­szych latach po jej zakoń­cze­niu.

O historiach gdańskich klubów sportowych, zrzeszających setki mężczyzn i kobiet, opowie blisko kilkadziesiąt eksponatów.

Co wiesz o gdańskim sporcie? Odpowiedz na pytania i zgarnij maskotkę Bo”GDA”na

 

Rodziny, które odwiedzą wystawę w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i udzielą po zakończeniu zwiedzania poprawniej odpowiedzi na jedno z dwóch pytań, otrzymają maskotkę obchodów 100-lecia KS Gedania, czyli małpkę Bo”GDA”na oraz słodkie upominki. Liczba jubileuszowych maskotek jest ograniczona i wynosi 50 sztuk. 

Wystawa jest częściowo dostosowana do zwiedzania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Będzie czynna przynajmniej do maja 2023 roku. Ceny biletów indywidualnych normalnych i ulgowych wynoszą odpowiednio 10 i 5 złotych. 

 

Klik­nij w hiper­łą­cze. Zapo­znaj się z peł­nym pro­gra­mem obcho­dów 100-lecia KS. Geda­nia!

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje