Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańskie czarownice

Przewiń w dół

Debata oksfordzka w ramach Czwartków w Muzeum Gdańska

30 wrze­śnia 2021 roku w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w ramach pro­gramu Czwartki Muzeum Gdań­ska odbę­dzie się debata oks­fordzka poświę­cona pro­ble­mowi gdań­skich cza­row­nic i ich reha­bi­li­ta­cji. W spo­tka­niu wezmą udział prof. Beata Możejko i prof. Jacek Wijaczka. Udział w deba­cie jest nie­od­płatny.

9 grud­nia 1659 r. Anna Krüger, miesz­kanka gdań­skiego azylu dla cho­rych na ospę, miała zostać wypro­wa­dzona przez kata na gdań­ski Targ Drzewny. Ten przy­wią­zał ją do pala oto­czo­nego drew­nem opa­ło­wym. 88-let­niej kobie­cie tuż pod ser­cem, w akcie miło­sier­dzia przy­mo­co­wano małą torebkę pro­chu, która miała roze­rwać jej serce i zakoń­czyć męki… nim zrobi to ogień.

 

Zre­ha­bi­li­to­wać czy pamię­tać? Przy­szłość gdań­skich cza­row­nic

 

Annę było nie­zwy­kle łatwo osą­dzić o czary. Sędziwa, samotna i nieco zdzi­wa­czała ale pobożna kobieta w prze­ci­wień­stwie do jej sąsia­dów nie zacho­ro­wała, ani nawet nie zmarła na sze­rzącą się wów­czas ospę. Gdy masowo zaczęło padać bydło, gdańsz­cza­nie zaczęli szu­kać kozła ofiar­nego. Pro­ces Anny w takiej sytu­acji wyda­wał się tylko kwe­stią czasu. Dom­nie­mana cza­row­nica przez długi czas utrzy­my­wała przed sędziami swoją nie­win­ność. Do czasu, gdy kat oka­zał jej narzę­dzia tor­tur. Wów­czas zeznała, że kon­tak­to­wała się z dia­błem o imie­niu Klaus.

 

W nad­cho­dzą­cej deba­cie w Muzeum Gdań­ska histo­ria Anny będzie trak­to­wana jako punkt wyj­ściowy do roz­pa­trze­nia pro­blemu czy obecni miesz­kańcy Gdań­ska powinni uznać Annę i inne cza­row­nice (oraz cza­row­ni­ków) za ofiary, które wyma­gają reha­bi­li­ta­cji w obec­nym sys­te­mie praw­nym, czy też nie.

 

Czym jest debata oks­fordzka?

 

Debata oks­fordzka wymaga od dys­ku­tan­tów i uczest­ni­ków kul­tu­ral­nej i rze­czo­wej roz­mowy na posta­wiony pro­blem w duchu sza­cunku do dru­giej osoby i jej argu­men­tów. Spo­tka­nia mają jed­nak cha­rak­ter dyna­miczny. W dys­ku­sji biorą udział dwie dru­żyny oma­wia­jące tezę debaty. Jedna z dru­żyn jej broni, druga zaś stara się oba­lić. W pierw­szej czę­ści uczest­nicy każ­dej z dru­żyn wygła­szają krót­kie prze­mowy, w dru­giej zaś zadają sobie nawza­jem pyta­nia. W trze­ciej odsło­nie pyta­nia pre­le­gen­tom zadaje publicz­ność. Ona też, po wysłu­cha­niu argu­men­tów wydaje finalny wer­dykt. Całość trwa około 60 minut.

 

Czy w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta doj­dzie do sym­bo­licz­nego unie­win­nie­nia gdań­skich cza­row­nic, czy też zostaną one pozo­sta­wione w sfe­rze pamięci współ­cze­snych?

 

W deba­cie wezmą udział prof. Beata Możejko (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski) oraz prof. Jacek Wijaczka (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu) – histo­rycy i bada­cze zagad­nień zwią­za­nych z cza­rami i zarzu­tami o czary.

Orga­ni­za­to­rami spo­tka­nia w Muzeum Gdań­ska są Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­to­rów i Tera­peu­tów „Zacza­ro­wani” oraz Fun­da­cja Wspól­nota Gdań­ska.

 

Bio­gramy

 

Jacek Wijaczka – pol­ski histo­ryk, pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, wykła­dowca aka­de­micki na Uni­wer­sy­te­cie Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu. Od 2008 roku jest redak­to­rem naczel­nym cza­so­pi­sma „Czasy Nowo­żytne”. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze obej­mują: dzieje Prus Ksią­żę­cych i Kró­lew­skich, polo­wa­nia na cza­row­nice i pro­cesy o czary w Euro­pie wcze­sno­no­wo­żyt­nej oraz histo­rię Żydów w okre­sie staropol­skim. Jest auto­rem wielu publi­ka­cji z zakresu pro­cesów o czary, np. wyda­nej w 2020 roku książki „Cza­row­nice” w dobrach miej­skich Gdań­ska w cza­sach wcze­sno­no­wo­żyt­nych.

 

Beata Możejko – pol­ska histo­ryczka, pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, wykła­dow­czyni aka­de­micka na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Człon­kini Gdań­skiego Towa­rzy­stwa Nau­ko­wego, zespo­łów i rad redak­cyj­nych oraz komi­te­tów nauko­wych cza­so­pism, mię­dzy innymi Rocz­nika Gdań­skiego, Stu­diów z Dzie­jów Śre­dnio­wie­cza, Stu­dia Histo­rica Geda­nen­sia oraz Acta Histo­rica Uni­ver­si­ta­tis Kla­ipe­den­sis. Spe­cja­listka w zakre­sie póź­no­śre­dnio­wiecz­nego Gdań­ska, Hanzy i pro­blematyki mor­skiej, zaj­muje się histo­rią spo­łeczną i gospo­dar­czą.

 

Czy gdań­skie cza­row­nice należy zre­ha­bi­li­to­wać? Debata oks­fordzka


Czwartki w Muzeum Gdań­ska (101)

 

Kiedy: 30 wrze­śnia 2021 (czwar­tek), godz. 17.00–18.00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Wej­ście: od 16.40 przez przed­proże Ratu­sza Głów­nego Mia­sta od strony ul. Dłu­giej

Limit miejsc: 30 osób

Rezer­wa­cja miejsc:  czwart­ki­@mu­zeumg­dansk.pl

 

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura dawnego Gdańska

Oblicza gdańszczan.

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład online

16 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład online

28 kwietnia br.

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje