Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańsk. Widok ogólny

Przewiń w dół

zdjęcia Mariana Murmana online

Od soboty, 30 maja 2020 r. będzie można zoba­czyć 160 wido­ków Gdań­ska na wir­tu­al­nej wysta­wie poświę­co­nej zmar­łemu w 2008 r. foto­gra­fi­kowi Maria­nowi Mur­manowi.

„Gdańsk. Widok ogólny / fot. M. Mur­man” to wir­tu­alna wystawa przy­go­to­wana z oka­zji akcji #cza­snag­dansk oraz 50-lecia Muzeum Gdań­ska. Widoki mia­sta zostaną zapre­zen­to­wane w trzech głów­nych kate­go­riach: „mia­sto”, „ludzie” i „port”.

Autor foto­gra­fii ode­grał w latach 60. i 70. XX w. zna­czącą rolę w czo­łówce gdań­skiego śro­do­wi­ska foto­gra­ficz­nego zwią­za­nego ze Związ­kiem Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków. Więk­szość zdjęć poka­zuje obraz i kli­mat mia­sta z końca lat 60. XX w. Oprócz pięk­nych i zna­nych wido­ków Gdań­ska, poka­zu­jemy kilka zdjęć obra­zu­ją­cych sza­rzy­znę i bez­na­dzieję cza­sów real­nego socja­li­zmu epoki gomuł­kow­skiej. Na wysta­wie zoba­czymy też frag­ment obszer­nej i peł­nej doku­men­ta­cji budowy Portu Pół­noc­nego w Gdań­sku, wyko­na­nej przez Mur­mana w latach sie­dem­dzie­sią­tych XX w. Prze­krój twór­czo­ści arty­sty, dopeł­niają wspa­niałe por­trety gdańsz­czan, powsta­jące wów­czas rów­nież w popu­lar­nym zakła­dzie „pod arka­dami” na rogu ulicy Piw­nej i Koło­dziej­skiej.

Stro­na inter­ne­to­wa www.murman.pl będzie dostępna od 30 maja 2020 r., godz. 14:00.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Dalekie światy. Bliskie strony
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dalekie światy. Bliskie strony

Wystawa prac z kolekcji Andrzeja Walasa w Galerii Palowej

Czytaj więcej
Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje