Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Pierwsza archeoturystyczna gra nad Bałtykiem

Odkryj porty i punkty han­dlowe wokół daw­nego Bał­tyku, han­dluj war­to­ścio­wymi przedmio­tami, wypeł­niaj misje, rywa­li­zuj ze zna­jo­mymi. Te wszyst­kie ele­menty odda­jemy Ci w grze plan­szo­wej „Game of Powers”.

Zosta­jesz jed­nym z kup­ców podą­ża­ją­cych mor­skimi i śród­lą­do­wymi szla­kami han­dlo­wymi nad Morze Bał­tyc­kim. W grze odwie­dzisz dawne porty i osady, które dziś są cie­ka­wymi sta­no­wi­skami arche­olo­gicz­nymi, np. duń­skie Sorte Muld, szwedzką Uppa­krę oraz pol­skie Wisło­uj­ście w Gdań­sku oraz Owidz.

W trak­cie badań w tych miej­scach arche­olo­dzy odkryli cie­kawe przedmioty, które dziś możesz podzi­wiać w muze­ach. W naszej grze, to Ty możesz stać się ich wła­ści­cie­lem – na chwilę, bądź na wieki. Pamię­taj, że każdy przedmiot w grze i miej­sce możesz zoba­czyć na wła­sne oczy. Zapra­szamy do odwie­dzin!

Grę arche­olo­giczno-tury­styczną dla 2–5 gra­czy w wieku powy­żej 8 lat przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie w czte­rech języ­kach: angiel­skim, duń­skim, pol­skim oraz szwedz­kim. W zesta­wie znaj­dują się instruk­cja, plan­sza, karty, żetony, znacz­niki oraz drew­niane pionki. Pełna roz­grywka zaj­muje mini­mum 30 minut.

Wyda­nie gry dofi­nan­so­wano ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach pro­gramu Inter­reg South Bal­tic Sea Region 2014-2020.

 

Wydawcy gry:

  • Muzeum Born­holmu (Dania)
  • Muzeum Gdań­ska (Pol­ska)
  • Uni­wer­sy­tet Aar­hus (Dania)
  • Uni­wer­sy­tet Gdań­ski (Pol­ska)
  • Uni­wer­sy­tet w Lund (Szwe­cja)

Opra­co­wa­nie gry: Regio Games (Pol­ska)

Kon­cep­cja gry: Kinga Krause i Andrzej Gier­szew­ski (Muzeum Gdań­ska)

Dystry­bu­cja i cena: egzem­pla­rze gry są nie­od­płatne, dys­try­bu­owane przez insty­tu­cje reali­zu­jące pro­jekt Archa­eobalt. Lay­ing fixed foun­da­tions for inno­va­tive Archa­eoto­urism – a new „green” Archa­eoro­ute in the Southern Bal­tic Sea Region. Nie mogą być przedmio­tem sprze­daży.

Nakład: 500 egzem­pla­rzy 

Ilość gra­czy: 2–5

Wiek gra­czy: 8+

Czas roz­grywki: od 30 minut

Warianty gry: pełny i uprosz­czony

Języki gry: angiel­ski, duń­ski, pol­ski, szwedzki

Instrukcja [dostępna cyfrowo] w językach:


[EN] The very first arche­oto­urism game on the Bal­tic Sea

 

Disco­ver the ports and tra­ding points aro­und the for­mer Bal­tic Sea, trade with valu­able items, com­plete various mis­sions, com­pete with your friends. We give you all these ele­ments in the board game „Game of Powers”.

You become one of the mer­chants fol­lo­wing the sea and inland trade routes across the Bal­tic Sea. In the game, you will visit for­mer ports and set­tle­ments that are today inte­re­sting archa­eolo­gi­cal sites, e. g. Danish Sorte Muld, Swe­dish Uppa­kra and Polish Wisło­uj­ście in Gdańsk and Owidz.

In the course of field rese­arch in these pla­ces, archa­eolo­gi­sts disco­ve­red inte­re­sting items which you can admire in museums today. In our game, you can become their owner – for a moment, or fore­ver. Remem­ber that you can see every item in the game and place with your own eyes. We invite you to visit us!

We have desi­gned an archa­eolo­gi­cal and tourist game for 2–5 play­ers aged over 8 in four lan­gu­ages: English, Danish, Polish and Swe­dish. The set inc­lu­des instruc­tion, a board, cards, tokens, mar­kers and wooden pawns. The full game takes a mini­mum of 30 minu­tes.

The rele­ase of the game Was co-finan­ced by the Euro­pean Union under the Inter­reg South Bal­tic Sea Region 2014-2020 pro­gram.

 

Game publi­shers:

  • Born­holm Museum (Den­mark)
  • Gdańsk Museum (Poland)
  • Aar­hus Uni­ver­sity (Den­mark)
  • Uni­ver­sity of Gdańsk (Poland)
  • Uni­ver­sity of Lund (Swe­den)

 

Game deve­lop­ment: Regio Games (Poland)

Game con­cept: Kinga Krause and Andrzej Gier­szew­ski (Gdańsk Museum)

 

Distri­bu­tion and pri­cing: copies of the game are free of charge, distri­bu­ted by insti­tu­tions imple­men­ting the „Archa­eobalt. Lay­ing fixed foun­da­tions for inno­va­tive Archa­eoto­urism – a new „green” Archa­eoro­ute in the Southern Bal­tic Sea Region” pro­ject. They can­not be sold.

Prin­ting: 500 copies

Manual [digitally accesible]:

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje