Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Fotografie z Zaspy i Przymorza

Przewiń w dół

Zbiórka zdjęć do 30 kwietnia br.

Masz cie­kawe zdję­cie Zaspy i Przy­mo­rza? Możesz je prze­ka­zać do Muzeum Gdań­ska i zobaczyć na wystawie plenerowej w Twojej dzielnicy.

Muzeum Gdań­ska we współ­pracy z Radami Dziel­nic Zaspy oraz Przy­mo­rza roz­po­czyna poszu­ki­wa­nia zdjęć i pamią­tek, które pomogą przy­go­to­wać let­nie wystawy ple­ne­rowe w ramach pią­tej odsłony pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic. W przy­szło­ści ukaże się książka o ich histo­rii. W obu wyko­rzy­stane zostaną naj­cie­kaw­sze zdję­cia nade­słane przez gdańsz­czanki i gdańsz­czan.

– Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic to dłu­go­fa­lowa ini­cja­tywa Muzeum Gdań­ska. W ramach pro­jektu przy­bli­żamy miesz­kań­com histo­rię dziel­nic, w któ­rych zacho­dzą naj­więk­sze zmiany urba­ni­styczne i kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego. Pro­jekt od początku reali­zu­jemy wspól­nie z miesz­kań­cami, któ­rych pro­simy o pamiątki, zazwy­czaj zdję­cia z okresu powo­jen­nego. Przyj­mu­jemy je głów­nie z myślą o wyko­rzy­sta­niu na potrzeby wystaw i publi­ka­cji – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Jakie zdję­cia i pamiątki możesz prze­ka­zać w ramach pro­jektu?

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic opo­wia­dają o losach dziel­nic poprzez cha­rak­te­ry­styczne zabyt­kowe obiekty, naj­cie­kaw­sze budynki oraz opo­wie­ści o życiu codzien­nym ich daw­nych miesz­kań­ców.

– Gorąco zachę­camy miesz­kań­ców do przej­rze­nia rodzin­nych foto­gra­fii i prze­sła­nia do nas pro­po­zy­cji doku­men­tu­ją­cych życie codzienne do lat 90. XX w. Z rado­ścią przyj­miemy zdję­cia uka­zu­jące budowę blo­ko­wisk. Marzy nam się zdję­cie z 1952 r., gdy przez Zaspę po raz pierw­szy prze­je­chała Szybka Kolej Miej­ska. A może ktoś ma jesz­cze w domu kask, przy­rządy, któ­rymi budo­wał bloki, bądź doku­menty zwią­zane z przy­dzia­łem swo­jego wyma­rzo­nego M2? – mówi Kata­rzyna Kur­kow­ska z Muzeum Gdań­ska, koor­dy­na­torka pro­jektu.

Zbiórka zdjęć uka­zu­ją­cych domy, podwórka, sklepy, spa­cery, zabawy, życie szkolne i reli­gijne będzie pro­wa­dzona drogą elek­tro­niczną do 30 kwiet­nia 2021 r. Zdję­cia, bądź skany zdjęć można prze­sy­łać na adres k.kurkowska@mu­zeumg­dansk.pl 

Prosimy o skany zdjęć wraz z krót­kimi opi­sami i informacjami o pamiątce. 

 

Zostań Dar­czyńcą Muzeum Gdań­ska

W ramach pro­jektu można rów­nież prze­ka­zać pamiątki bez­po­śred­nio do zbio­rów Muzeum Gdań­ska. Mogą one rów­nież zostać wyko­rzy­stane w pro­jek­cie Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic i innych projektach. Za wkład w roz­wój swo­jej kolek­cji Muzeum ofe­ruje udział w pro­gra­mie Dar­czyńca Muzeum Gdań­ska. W jego ramach osoba prze­ka­zu­jąca przedmiot otrzy­muje prawo do nie­li­mi­to­wa­nego wstępu do oddzia­łów Muzeum do końca 2022 r., a osoby towa­rzy­szące – prawo do biletu ulgo­wego. Dar­czyńcy otrzy­mują rów­nież upust na książki Publi­ka­cje, w któ­rych użyto wize­runku poda­ro­wa­nej pamiątki prze­ka­zy­wane są nie­od­płat­nie.

Wystawa ple­ne­rowa Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic zosta­nie udo­stęp­niona latem br. w wybra­nych miej­scach na Zaspie i Przy­mo­rzu.

Osoba do kon­taktu:

Kata­rzyna Kur­kow­ska

Pon.- pt. 8.30-15.30 

tel. 789 449 684

k.kurkowska@muzeumgdansk.pl

 

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje