Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Ferie zimowe w Muzeum

Przewiń w dół

Zapraszamy na warsztaty i zwiedzanie oddziałów dzieci z opiekunami i grupy zorganizowane. Trwają zapisy dla grup.

Na czas dwu­ty­go­dnio­wych ferii dla dzieci oraz ich opie­ku­nów Muzeum Gdań­ska przy­go­to­wało tema­tyczne zaję­cia, pod­czas któ­rych będą mogli nie tylko zwie­dzić wnę­trza oddzia­łów muzeum, ale rów­nież wła­sno­ręcz­nie wyko­nać zabawki, maski kar­na­wa­łowe czy ozdoby. Zapra­szamy na zaję­cia grupy zor­ga­ni­zo­wane oraz uczest­ni­ków indy­wi­du­al­nych.

 

Warsz­taty dla dzieci i opie­ku­nów

Codzien­nie od ponie­działku do piątku o godz. 11.00 zapra­szamy dzieci z opie­ku­nami do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta na wspólne zwie­dza­nie oddziału i tema­tyczne warsz­taty. Łącz­nie zaję­cia potrwają 3 godziny. Naj­pierw uczest­nicy zwie­dzą wraz z prze­wod­ni­kiem naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyjne wnę­trza Ratu­sza i poznają naj­wy­bit­niej­sze dzieła malar­skie zdo­biące zaby­tek. Nato­miast warsz­taty będą oka­zją, aby dzieci wraz z rodzi­cami lub dziad­kami wspól­nie i wła­sno­ręcz­nie wyko­nali oraz ozdo­bili zabawki, przedmioty z cera­miki czy coś uszyli.

UWAGA! W czwartek 16 stycznia warsztaty nie odbędą się 

Co: Spo­tka­nie z wybra­nym zabyt­kiem i warsz­taty
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta
Kiedy: od ponie­działku do piątku, godziny 11.00–14.00 (3 godz.)


Ponie­dzia­łek – warsz­taty deco­upage (wyko­ny­wa­nie gry memory)
Wto­rek – warsz­taty szy­cia (far­tuszki)
Środa – warsz­taty ori­gami (wyko­na­nie zaba­wek)
Czwar­tek – warsz­taty ozda­bia­nia masek kar­na­wa­ło­wych
Pią­tek – warsz­taty zdo­bie­nia cera­miki
Cena: 4 złote od uczest­nika (opłata w kasie Ratu­sza w dniu warsz­ta­tów)

Wszyst­kie mate­riały zapew­nia orga­ni­za­tor.
Nie obo­wią­zują wcze­śniej­sze zapisy. Mak­sy­malna liczba uczest­ni­ków na warsz­ta­tach: 26 osób.
Infor­ma­cje i moż­li­wość potwier­dze­nia udziału pod nume­rem tele­fonu: 789-449-685


Zaję­cia dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych

Grupy zor­ga­ni­zo­wane (np. pół­ko­lo­nie) zapra­szamy od wtorku do piątku w godzi­nach 10.30–13.30 na wybrane tema­tyczne warsz­taty w czte­rech oddzia­łach Muzeum. Dzieci wraz z prze­wod­ni­kiem zwie­dzą dany oddział i poznają cie­ka­wostki z nim zwią­zane oraz wezmą udział w prak­tycz­nych zaję­ciach, na któ­rych wyko­nają wła­sno­ręcz­nie zabawki, maski lub pocz­tówki.

 

Kiedy: od wtorku do piątku, godziny 10.30–13.30 (3 godz.)
Gdzie: Oddziały Muzeum Gdań­ska

 

Muzeum Poczty Pol­skiej – „Histo­ria poczty” i warsz­taty pisa­nia kar­tek i listów
Dwór Artusa – „Od ryce­rza do żoł­nie­rza” i warsz­taty odde­chowe oraz emi­sji głosu
Dwór Artusa – „Spo­tka­nie z Panienką z okienka” i warsz­taty ori­gami
Dom Upha­gena – „Histo­ria mody” i warsz­taty robie­nia masek kar­na­wa­ło­wych

Cena: 8 zło­tych od uczest­nika (4 zł. zwie­dza­nie i 4 zł. warsz­tat)
Obo­wią­zują zapisy pod nume­rem tele­fonu 789-449-685
Mak­sy­malna liczba uczest­ni­ków: 30 osób.

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Czytaj więcej
Westerplatte. Szlak pamięci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Westerplatte. Szlak pamięci

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej
Lekcje muzealne on-line
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Lekcje muzealne on-line

Nieodpłatne zajęcia dla przedszkoli i klas I-VI przez aplikację MS Teams

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska w sieci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum Gdańska w sieci

historie i zabytki w Twoim domu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje