Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dominikańskie czwartki i soboty

Przewiń w dół

jesienne spotkania, wykłady i oprowadzania kuratorskie w Ratuszu Głównego Miasta

Gdańsk, po Kra­ko­wie, San­do­mie­rzu i Wro­cła­wiu, jest jed­nym z pierw­szych ośrod­ków domi­ni­kań­skich w Pol­sce. Tutej­szy klasz­tor został zało­żony w 1227 r. i jest nie­wiele póź­niej­szy od klasz­torów w Bolo­nii, Paryżu, Pra­dze czy Oks­for­dzie. Opo­wieść o kon­wen­cie gdań­skim uka­zana została na tle innych klasz­torów domi­ni­kań­skich w Pru­sach i na Pomo­rzu. Przy­bliża ją około 200 eks­po­na­tów: przy­wi­le­jów, pla­nów, rycin, archi­wal­nych i współ­cze­snych foto­gra­fii, rzeźb, przedmio­tów sakral­nych i użyt­ko­wych ze zbio­rów kil­ku­na­stu muzeów, biblio­tek, archi­wów i klasz­torów w Pol­sce. Nasze wspólne spo­tka­nia poświę­cimy skar­bom i histo­riom zwią­za­nymi z gdań­skim kon­wen­tem.

Na wszyst­kie wydarzenia obo­wią­zuje reje­stra­cja miejsc pod adre­sem mailo­wym czwart­ki­@mu­zeumg­dansk.pl.

 

Opro­wa­dza­nia kura­tor­skie

Ter­miny:

18.09.2021 (dr Katarzyna Darecka), godz. 11:00–12:30

25.09.2021 (dr Anna Frąckowska), godz. 11:00–12:30

02.10.2021 (Michał Osek OP), godz. 11:00–12:30

07.10.2021 (czwar­tek, Gdań­skie Dni Seniora), godz. 12:00–13:30

 

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, ul. Długa 46/47

Limit miejsc: 15 os.

 

Czwartki w Muzeum Gdańska (spotkania i dyskusje)"Skarbiec gdańskich dominikanów"

wykład dr Anny Frąckowskiej, 100. spotkanie w ramach Czwartków w Muzeum Gdańska

Ter­min: 23.09.2021 (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Limit miejsc: 15 os.

 

„Od fun­da­cji do kasaty – losy gdań­skich domi­ni­ka­nów”

wykład z udzia­łem prof. Rafała Kubic­kiego i prof. Sła­wo­mira Koście­laka

Ter­min: 21.10.2021 (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Limit miejsc: 15 os.

 

„Śro­do­wi­ska twór­cze i opo­zy­cyjne u gdań­skich domi­ni­ka­nów 1970-1989”

debata z udzia­łem uczest­ni­ków wyda­rzeń

Ter­min: 04.11.2021 (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Limit miejsc: 15 os.

 

 

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Miesiąc Seniora
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Miesiąc Seniora

Październikowe spacery z historią oraz dni nieodpłatnego wstępu

Czytaj więcej
Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”

...bo kultura dawnego Gdańska to również kulinaria.

Czytaj więcej
Odkryj tajemnice van Wordena
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Odkryj tajemnice van Wordena

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Czytaj więcej
Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje