Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dalekie światy. Bliskie strony

Przewiń w dół

Wystawa prac z kolekcji Andrzeja Walasa w Galerii Palowej

Więk­szość z nich cie­szyła dotąd oczy wąskiego grona kone­se­rów sztuki. Od czwartku, 4 marca br. w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta będzie można obej­rzeć ponad 50 prac malar­skich z XIX w. pocho­dzą­cych z pry­wat­nej kolek­cji Andrzeja Walasa. Wystawa „Dale­kie światy – bli­skie strony” uka­zuje prze­miany w sztuce daw­nych gdań­skich arty­stów poprzez nastro­jowe pej­zaże i reali­styczne widoki archi­tek­tury naszego mia­sta. Wystawa potrwa do 6 czerwca br.

Na wysta­wie znaj­dzie się 14 obra­zów olej­nych i około 40 prac na papie­rze stwo­rzo­nych przez arty­stów wywo­dzą­cych się z trzech gdań­skich rodów: Gre­go­ro­viu­sów, Mey­er­he­imów i Hil­de­brand­tów, aktyw­nych w XIX wieku. Wiele z nich zosta­nie poka­zane publicz­nie po raz pierw­szy. Część – prace Edu­arda Hil­de­brandta – były pre­zen­to­wane w 2019 r. w Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kul­tury.

 

Andrzej Walas [ur. 1957 w Łodzi], pol­ski spor­to­wiec, szer­mierz i rug­bi­sta, fila­te­li­sta oraz kolek­cjo­ner gdań­skich dzieł sztuki. Jako rug­bi­sta zagrał w repre­zen­ta­cji Pol­ski 38 meczów. Czte­ro­krotny Mistrz Pol­ski, pię­cio­krotny Wice­mistrz Pol­ski w bar­wach gdań­skiej Lechii. Dziś pro­wa­dzi kan­tor wymiany walut w Sopo­cie, udziela się spo­łecz­nie i wzbo­gaca swoją kolek­cję. Po bli­sko 40 latach zami­ło­wa­nia do Gdań­ska i gro­ma­dze­nia obiek­tów z nim zwią­za­nych kolek­cja sta­nowi olbrzymi, cenny zbiór obra­zów, gra­fik, mebli, sre­ber, wyro­bów z cyny, lite­ra­tury i innych pre­cjo­zów.

Informacje o godzinach zwiedzania i cenach biletów [Ratusz Głównego Miasta & Galeria Palowa]

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje