Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dalekie światy. Bliskie strony

Przewiń w dół

Wystawa prac z kolekcji Andrzeja Walasa w Galerii Palowej

Więk­szość z nich cie­szyła dotąd oczy wąskiego grona kone­se­rów sztuki. Od czwartku, 4 marca br. w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta będzie można obej­rzeć ponad 50 prac malar­skich z XIX w. pocho­dzą­cych z pry­wat­nej kolek­cji Andrzeja Walasa. Wystawa „Dale­kie światy – bli­skie strony” uka­zuje prze­miany w sztuce daw­nych gdań­skich arty­stów poprzez nastro­jowe pej­zaże i reali­styczne widoki archi­tek­tury naszego mia­sta. Wystawa potrwa do 6 czerwca br.

Na wysta­wie znaj­dzie się 14 obra­zów olej­nych i około 40 prac na papie­rze stwo­rzo­nych przez arty­stów wywo­dzą­cych się z trzech gdań­skich rodów: Gre­go­ro­viu­sów, Mey­er­he­imów i Hil­de­brand­tów, aktyw­nych w XIX wieku. Wiele z nich zosta­nie poka­zane publicz­nie po raz pierw­szy. Część – prace Edu­arda Hil­de­brandta – były pre­zen­to­wane w 2019 r. w Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kul­tury.

 

Andrzej Walas [ur. 1957 w Łodzi], pol­ski spor­to­wiec, szer­mierz i rug­bi­sta, fila­te­li­sta oraz kolek­cjo­ner gdań­skich dzieł sztuki. Jako rug­bi­sta zagrał w repre­zen­ta­cji Pol­ski 38 meczów. Czte­ro­krotny Mistrz Pol­ski, pię­cio­krotny Wice­mistrz Pol­ski w bar­wach gdań­skiej Lechii. Dziś pro­wa­dzi kan­tor wymiany walut w Sopo­cie, udziela się spo­łecz­nie i wzbo­gaca swoją kolek­cję. Po bli­sko 40 latach zami­ło­wa­nia do Gdań­ska i gro­ma­dze­nia obiek­tów z nim zwią­za­nych kolek­cja sta­nowi olbrzymi, cenny zbiór obra­zów, gra­fik, mebli, sre­ber, wyro­bów z cyny, lite­ra­tury i innych pre­cjo­zów.

Informacje o godzinach zwiedzania i cenach biletów [Ratusz Głównego Miasta & Galeria Palowa]

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Od ruin do rusztowań
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Od ruin do rusztowań

wystawa czasowa w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Sucharski. Oblicza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Sucharski. Oblicza

Wystawa na 50-lecie sprowadzenia prochów majora do Gdańska

Czytaj więcej
Misiek - Taranek. Odblaski
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Misiek - Taranek. Odblaski

wystawa czasowa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Historia Zaspy i Przymorza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historia Zaspy i Przymorza

Wystawę plenerową zobaczysz w 4 "dzielnicowych" lokalizacjach Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje