Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Czwartki w Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

online z publikacją "Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870)"

W naj­bliż­szy czwar­tek, 22 kwiet­nia br., o godz. 17.00 roz­pocz­nie się pierw­sze z cyklu 40-minu­to­wych spo­tkań pro­wa­dzo­nych przez Marzenę Bakow­ską, dzien­ni­karkę oraz z wykształ­ce­nia histo­ryk. Jej roz­mówcą będzie dr Janusz Dar­gacz z Muzeum Gdań­ska, autor książki „Od Sopotu po Stogi. Początki kąpie­lisk mor­skich w oko­li­cach Gdań­ska (1800-1870)”.

Pod­czas spo­tka­nia sku­pimy się na wąt­kach zwią­za­nych z Gdań­skiem, w tym także tych, które się nie zna­la­zły w publi­ka­cji, a były pre­zen­to­wane cho­ciażby na wysta­wach cza­so­wych w ubie­głych latach. Dziś wycieczki na plażę w celu zaży­cia kąpieli wydają się nam czymś oczy­wi­stym, ale moda na nie w Gdań­sku zaczęła się przyj­mo­wać ok. 1800 r. Wtedy też został opra­co­wany pro­jekt budowy zakładu kąpie­lo­wego w Jelit­ko­wie, który miał być pierw­szym tego typu obiek­tem w regio­nie. Ini­cja­tywa wyszła od mini­stra Frie­dri­cha Leopolda von Schröt­tera. I choć zaawan­so­wany pro­jekt nie odcze­kał się reali­za­cji, histo­ria pod­gdań­skich wów­czas plaż prze­peł­niona była let­ni­kami, pla­żo­wi­czami i… zaba­wami.

Spo­tka­nia odby­wają się poprzez apli­ka­cję Micro­soft Teams. W celu zgło­sze­nia uczest­nic­twa należy wysłać infor­ma­cję na adres czwartki@muzeumg­dansk.pl. Zare­je­stro­wani uczest­nicy zwrot­nie otrzy­mają link do trans­mi­sji. Apli­ka­cja uru­cha­mia się rów­nież w prze­glą­dar­kach inter­ne­towych.

 

Czwartki w Muzeum Gdań­ska 2021. „Od Sopotu po Stogi. Początki kąpie­lisk mor­skich w oko­li­cach Gdań­ska (1800-1870)”

  • Kiedy: 22 kwiet­nia 2021 (czwar­tek), godz. 17:00–17:40
  • Gdzie: online poprzez apli­ka­cję MS Teams
  • Reje­stra­cja:  czwartki@muzeumg­dansk.pl
  • Pro­wa­dzący: Marzena Bakow­ska i dr Janusz Dar­gacz
  • Inne: Publi­ka­cję można nabyć poprzez sklep inter­ne­towy Muzeum Gdań­ska (www. sklep. muzeumg­dansk. pl) w cenie 65 zł (bez kosz­tów dostawy, moż­liwy jest odbiór oso­bi­sty)Pod koniec maja br. pla­no­wane jest spo­tka­nie z Ire­ne­uszem Dunaj­skim poświę­cone publi­ka­cji „Foto­gra­fia w Gdań­sku 1868–1877”. W czerwcu odbę­dzie się dys­ku­sja z Anną Bara­now­ską-Fiet­kie­wicz oraz dr Anną Frąc­kow­ską o złot­nic­twie gdań­skim w kon­tek­ście wyda­nego kata­logu „Złot­nic­two od XVII do XX wieku. Kata­log zbio­rów Muzeum Gdań­ska”.

spotkania

Inne wydarzenia

47. muzealne urodziny Wartowni nr 1
spotkania
spotkania
spotkania

47. muzealne urodziny Wartowni nr 1

W programie sobotnie atrakcje dla mieszkańców Gdańska i nie tylko

Czytaj więcej
Stalowa istota w Dworze Artusa
spotkania
spotkania
spotkania

Stalowa istota w Dworze Artusa

Weź udział w cyklu spotkań wokół wystawy "W głębi odbicia" z projektantem Oskarem Ziętą

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska (96)
spotkania
spotkania
spotkania

Czwartki w Muzeum Gdańska (96)

Nie wszystko złoto... Spotkanie online wokół katalogu zbiorów złotnictwa

Czytaj więcej
IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje