Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Burzliwe dzieje oręża Polskiego

Przewiń w dół

premiera widowiska muzyczno-teatralnego w Dworze Artusa

Teatr Otwarty w Gdań­sku, który w 2021 roku świę­tuję jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia, zapra­sza na pre­mierę wido­wi­ska muzyczno-teatral­nego „Burz­liwe dzieje oręża Pol­skiego” z oka­zji 100. rocz­nicy usta­no­wie­nia Orderu Odro­dze­nia Pol­ski. Wyda­rze­nie odbę­dzie się w Dwo­rze Artusa w Gdań­sku 16 paździer­nika o godz. 18.00 pod Naro­do­wym Patro­na­tem Pre­zy­denta RP Pana Andrzeja Dudy.

W pro­gra­mie znajdą się pie­śni patrio­tyczne, sta­no­wiące wiel­kie bogac­two kul­tury naro­do­wej, które powsta­wały w róż­nych okre­sach walk o Nie­po­dle­głość oraz po odzy­ska­niu przez Pol­skę Nie­po­dle­gło­ści, zawie­ra­jące ogromny ładu­nek uczuć patrio­tycz­nych, które w cza­sach nie­woli naro­do­wej podno­siły na duchu, a dla oby­wa­teli żyją­cych w wol­nym kraju są ważną czę­ścią kul­tury naro­do­wej.

Utwory Woj­cie­cha (Alberta) Sowiń­skiego, Michała Kle­ofasa Ogiń­skiego, Kazi­mie­rza Hof­mana, Karola Kur­piń­skiego, Wła­dy­sława Tar­now­skiego, Mie­czy­sława Kozar-Sło­bódz­kiego, Wła­dy­sława Piąt­kie­wi­cza, Adama Kowal­skiego, Alfreda Schutza, Witolda Rowic­kiego, Andrzeja Panuf­nika i Alberta Har­risa usły­szymy w nowych aran­ża­cjach kom­po­zy­tora, wykła­dowcy Aka­de­mii Muzycz­nej im. Sta­ni­sława Moniuszki w Gdań­sku Kamila Cie­ślika, pro­dzie­kana Wydziału Dyry­gen­tury, Kom­po­zy­cji i Teorii Muzyki.

Pełny program [PDF] do pobrania (wersja niedostępna cyfrowo) 


WSTĘP BEZPŁATNY

rezer­wa­cja dar­mo­wych zapro­szeń: 600 290 214

Patro­nat Naro­dowy Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzeja Dudy w Stu­le­cie Odzy­ska­nia Nie­po­dle­gło­ści.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Pro­gramu Wie­lo­let­niego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Pro­gramu Dota­cyj­nego „Nie­po­dle­gła”

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mia­sta Gdań­ska

 

MECENAT

Fun­da­cja im. Fran­ciszka Stef­czyka

ARGO S A.


PARTNERZY

Insty­tut Dzie­dzic­twa Myśli Naro­do­wej im. Romana Dmow­skiego i Igna­cego J. Pade­rew­skiego

Insty­tut Pamięci Naro­do­wej – Oddział w Gdań­sku


PATRONI MEDIALNI

TVP Histo­ria

Gazeta Pol­ska

Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC

Radio Gdańsk

Por­tal Regio­nalny troj­mia­sto.pl

Dzien­nik Bał­tycki

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY

Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego / Teatr Otwarty – Jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia

www. teatro­twarty. pl, dariuszwojcik@teatro­twarty. pl, tel. (48) 573 459 930

WSPÓŁORGANIZATOR

Muzeum Gdań­ska

 

 

koncerty

Inne wydarzenia

W salonie Uphagenów
koncerty
koncerty
koncerty

W salonie Uphagenów

koncert w Domu Uphagena na skrzypce, wiolonczelę i akordeon

Czytaj więcej
Kaddish Yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish Yatom

Koncert upamiętniający 83. Rocznicę nocy kryształowej w gdańsku

Czytaj więcej
Batu­cada w Domu Upha­gena
koncerty
koncerty
koncerty

Batu­cada w Domu Upha­gena

Koncert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les

Czytaj więcej
Niedziela pod znakiem carillonów
koncerty
koncerty
koncerty

Niedziela pod znakiem carillonów

Dwa premierowe wykonania utworów

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje