Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Bursztynowe warsztaty wytchnieniowe

Przewiń w dół

Zrelaksuj się i stwórz własne bursztynowe dzieło

Gwarantujemy wytchnienie od codziennych obowiązków i trosk, porozmawiamy o naszych marzeniach w doborowym towarzystwie. Uczestnicy poznają podstawowe sposoby ręcznej obróbki bursztynu i stworzą własne bursztynowe dzieła. 

Gośćmi specjalnymi na sierpniowych warsztatach będą Krzysztof i Marta Biereśniewiczowie – bohaterowie programu „Złoto Bałtyku”.

Krzysztof Biereśniewicz – poszukuje złóż bursztynu hydrauliczną metodą wypłukiwania na dzierżawionych działkach na Pomorzu. W przyszłości planuje otwarcie opłacalnej kopalni bursztynu. Przygodę ze Złotem Bałtyku rozpoczął w wieku 11 lat, gdy ojciec zabrał go na bursztyn. Z wykształcenia stolarz. Ojciec dwójki dzieci, dla których pragnie zupełnie innego życia niż swoje. Poszukuje bursztynu, bo lubi to. Nazywa siebie hazardzistą, którego opanowała bursztynowa gorączka.

 

  • Terminy: 15.06, 06.07, 03.08 (sobota), godz. 11.00-14.00
  • Miejsce: Sala Edukacyjna, Muzeum Bursztynu, Wielkie Młyny 16
  • Liczba uczestników: max. 20 osób, min. 10 osób
  • Cena: 200 zł/osoba. Obejmuje indywidualne zwiedzanie Muzeum Bursztynu, udział w trzygodzinnych warsztatach oraz poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciastka).
  • Organizator ma możliwość odwołać wydarzenie gdy liczna uczestników wyniesie poniżej niż 10 osób. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator jest zmuszony zwrócić całkowitą wartość biletu.
  • Bilety: do kupienia w kasie i online (tutaj).
  • Cel warsztatów: uczestnicy samodzielnie wykonają pracę z bursztynu bałtyckiego replikami archaicznych narzędzi, odpoczną od codziennych obowiązków i nabiorą pozytywnej energii oraz zwiedzą Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Uczestnicy będą używać ręcznych furkadełek do wiercenia otworów, pilników do nadawania kształtu i formy oraz wstępnego szlifowania, a także materiałów do końcowej obróbki, takich jak ircha, flanela, papier ścierny i pasty polerskie.

 

Poczuj tę magię i dotknij naszego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego!

Bursz­tyn bał­tycki zawiera kwas bursz­ty­nowy, co wyróż­nia go spo­śród około stu innych żywic kopal­nych. Choć to kwas, działa pozy­tyw­nie na czło­wieka: pobu­dza, regu­luje, dezyn­fe­kuje i odtruwa. Bursz­tyn ma spe­cy­ficzny zapach i jest źró­dłem ener­gii. Potarty ręką pach­nie podob­nie do woni kadzi­dła i przy­ciąga dro­binki suchej trawy, skrawki papieru. W ten spo­sób ładuje się elek­trycz­nie ujem­nie, ale „dodat­nio” i przy­jaź­nie dla czło­wieka. Dzięki tym cechom ludzie od wie­ków przy­pi­sują mu wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze i magiczne. Nazy­wają go „kamie­niem życia”, amu­le­tem, który uzdra­wia, pomaga i chroni.

Natu­ralny bursz­tyn bał­tycki z Gdań­ska i delty Wisły wyróż­nia się szcze­gól­nym bogac­twem odmian, zróż­ni­co­wa­niem barw i stop­niem prze­zro­czy­sto­ści. Jest stward­niałą żywicą, ale lekką i kru­chą. Cechy te naby­wał przez miliony lat wygrze­wany w wydmach przez pro­mie­nie słońca, wie­trze­jąc w pia­skach czy spra­so­wany naci­skiem lodowca. Nie ma dwóch takich samych bursz­tynów, każdy jest uni­ka­towy i wyjąt­ko­wej urody, o zmie­nia­ją­cej się na prze­strzeni lat bar­wie. Dzięki temu bursz­tyn bał­tycki jest od wie­ków cen­nym mate­ria­łem jubi­ler­skim i nie bez przy­czyny nazy­wany jest żywicą szla­chetną.

 

Warsztaty zaprojektował i poprowadzi Robert Pytlos, wie­lo­letni sekre­tarz Świa­to­wej Rady Bursz­tynu, wyróż­niony Meda­lem Bursz­ty­no­wego Kręgu Mię­dzy­na­ro­do­wego Sto­wa­rzy­sze­nia Bursz­tyn­ni­ków, czło­nek hono­rowy Kra­jo­wej Izby Gospo­dar­czej Bursz­tynu, wyróż­niony Hono­rową Odz­naką Związku Rze­mio­sła Pol­skiego, autor haseł o bursz­ty­nie i bursz­ty­niar­stwie w Ency­klo­pe­dii Gdań­skiej, czło­nek Rady Muzeum Gdań­ska.


Kon­sul­tanci:

Eryk Pop­kie­wicz, arche­olog, czło­nek Związku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków, znany bursz­ty­niarz, zaj­mu­jący się arche­ologią eks­pe­ry­men­talną, twórca replik narzę­dzi śre­dnio­wiecz­nych uży­wa­nych pod­czas warsz­ta­tów, www.eryk.ambe­rart.pl.


Dorota Cenecka, mistrzyni złot­nic­twa i bursz­ty­niar­stwa, prze­wod­ni­cząca Rady Pro­gra­mo­wej Sto­wa­rzy­sze­nia Twór­ców Form Złot­ni­czych, znana pol­ska pro­jek­tantka biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim, wyróż­niona meda­lem Pre­zy­denta Gdań­ska za pro­mo­cję Gdań­ska- świa­to­wej sto­licy bursz­tynu.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje