Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Bractwa Ław Dworu Artusa

Przewiń w dół

poznaj ponad 500 lat historii

W czwar­tek, 19 wrze­śnia, o godz. 17.00 w Dwo­rze Artusa odbę­dzie się spo­tka­nie z Han­sem-Job­stem Sie­dlerem. Archi­wi­sta Bractw Ław Gdań­skiego Dworu Artusa w Lubece przed­stawi wyniki badań archi­wal­nych nad histo­rią bractw w obec­nym oddziale Muzeum Gdań­ska. Wstęp na wyda­rze­nie jest bez­płatny.

Brac­twa roz­po­częły swoją dzia­łal­ność w latach 80. XV w. Ich nazwy pocho­dzą od poszcze­gól­nych ław Dworu Artusa. Naj­star­sze ze zgro­ma­dzeń – św. Raj­nolda – roz­po­częło swoją dzia­łal­ność w 1481 r. Najm­łod­szym jest Brac­two Ławy Mal­bor­skiej pod Naszą Drogą Panią Różańca (1487 r.). Ławy św. Krzysz­tofa i św. Trzech Króli roz­po­częły dzia­łal­ność odpo­wied­nio w 1482 i 1483 r.

– Te cztery zgro­ma­dze­nia sku­piały repre­zen­tan­tów elit miej­skich aż do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej. Znisz­cze­nie Dworu Artusa i emi­gra­cja przed­wo­jen­nych miesz­kań­ców prze­kre­śliło pod­trzy­my­wa­nie daw­nych tra­dy­cji w Gdań­sku. Ławy i ich człon­ko­wie kon­ty­nu­owali jed­nakże dzia­łal­ność po woj­nie w Lubece. Archi­wa­lia ule­gły roz­pro­sze­niu, znaczna część z nich pozo­stała w Gdań­sku i nie była badana. Nasz gość opo­wie o wyni­kach dłu­go­let­niej kwe­rendy – mówi Krzysz­tof Jachi­mo­wicz z Muzeum Gdań­ska.

Wykład będzie tłu­ma­czony na język pol­ski.

Kiedy: 19 wrze­śnia 2019 (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Sień Gdań­ska, Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Wstęp: bez­płatny

Pre­le­gent: Hans-Jobst Sie­dler

 

wykłady

Inne wydarzenia

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena
wykłady
wykłady
wykłady

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena

Ukraińcy w Gdańsku po 1945 r.

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje