Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Przewiń w dół

Webinarium już w ten piątek

W pią­tek, 24 kwiet­nia, o godz. 10.00 odbę­dzie się anglo­ję­zyczne semi­na­rium inter­ne­towe poświę­cone roz­wo­jowi arche­otu­ry­styki i szla­ków kul­tu­ro­wych w rejo­nie Morza Bał­tyc­kiego. W spo­tka­niu z arche­olo­gami, muze­al­ni­kami i prak­ty­kami z Danii, Luk­sem­burga, Pol­ski oraz Szwe­cji będzie można wziąć udział w trans­mi­sji na YouTube, a także zadać pyta­nia.

Webi­na­rium jest skie­ro­wane do osób zain­te­re­so­wa­nych tury­styką, arche­olo­gią oraz histo­rią, a także firm oraz orga­ni­za­cji tury­stycz­nych i kul­tu­ral­nych. Podzie­lone na dwie czę­ści spo­tka­nie, pod­czas któ­rego zosta­nie poka­za­nych sie­dem pre­zen­ta­cji o dzie­dzic­twie regionu Morza Bał­tyc­kiego i jego lokal­nych, arche­olo­gicz­nych atrak­cjach tury­stycz­nych odbę­dzie się w naj­bliż­szy pią­tek, 24 kwiet­nia 2020 r., od godziny 10.00 do 14.30. Trans­mi­sja online odbę­dzie się na pro­filu kanale pro­jektu na plat­for­mie YouTube. Uczest­nicy będą mogli zabda­wać pyta­nia poprzez komen­ta­rze.

Wyda­rze­nie zostało dofi­nan­so­wane ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach pro­gramu Połu­dniowy Bał­tyk 2014-2020. Archa­eobalt to 3-letni pro­jekt reali­zo­wany przez Uni­wer­sy­tet Gdań­ski (lider pro­jektu, Pol­ska), Muzeum Gdań­ska (Pol­ska), Muzeum Born­holmu (Dania), Uni­wer­sy­tet w Aar­hus (Dania) oraz Uni­wer­sy­tet w Lund (Szwe­cja). Cał­ko­wity koszt reali­za­cji pro­jektu wynosi 2 009 568 €, w tym kwota współ­fi­nan­so­wa­nia pro­jektu z pro­gramu Inter­reg Połu­dniowy Bał­tyk 2014-2020, finan­so­wa­nego przez Euro­pej­ski Fun­dusz Rozwoju Regio­nal­nego – 1 587 442,40 € (79 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych).

Linki do trans­mi­sji:

YouTube: https: //www. youtube. com/chan­ne­l/UCYcF2A-f3w­kKLOPm810BQkg

 

 

 

Pro­gram kon­fe­ren­cji (w jęz. pol­skim)

Mode­ra­tor: Jens-Bjørn Riis Ander­sen, pro­fe­sor, Uni­wer­sy­tet w Aar­hus, Dania

10:00 – 10.10 Otwar­cie spo­tka­nia

Jens-Bjørn Riis Ander­sen, pro­fe­sor, Uni­wer­sy­tet w Aar­hus, Dania

10:10 – 10.40 Nie­znany poten­cjał Morza Bał­tyc­kiego – Arche­otu­ry­styka i pro­jekt Archa­eobalt

Karo­lina Czonstke, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, Pol­ska

10:40 – 11.10 Łącz­nie badan arche­olo­gicz­nych i dzie­dzic­twa kul­tu­rowego. Odkry­wa­nie Uppåkry w epoce żelaza

Mats Roslund, pro­fe­sor, Uni­wer­sy­tet w Lund Uni­ver­sity, Szwe­cja

11:10 – 11.40 Wyniki badań arche­olo­gicz­nych w Sorte Muld na Born­hol­mie

Finn Ole Sone Niel­sen, dok­tor, Muzeum Born­holmu, Dania

11:40 – 12.10 Odkryj Owidz – gro­dzi­sko na szlaku han­dlo­wym – wyko­pa­li­ska, „arche­olo­gia otwarta” i arche­otu­ry­styka

Karo­lina Czonstke i Bar­tosz Świąt­kow­ski, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, Pol­ska

12:10 – 12.30 Prze­rwa

12:30 – 13.00 „Arche­olo­giczna brama” Gdań­ska. Rozwi­ja­nie arche­otu­ry­styki przy Twier­dzy Wisło­uj­ście

Andrzej Gier­szew­ski, dok­tor, Muzeum Gdań­ska, Pol­ska

13:00 – 13.30 Two­rze­nie kra­jo­bra­zów arche­olo­gicz­nych. Poszu­ki­wa­nie nowych dróg w „arche­olo­gii komer­cyj­nej”

Mat­thew Nel­son, Uni­wer­sy­tet Lin­ne­usza, Szkoła arche­olo­giczna GRASCA, Szwe­cja

13:30 – 14.00 Szlaki kul­tu­rowe Rady Europy w unij­nych makro­re­gio­nach. Doświad­cze­nia pro­jektu Route­s4U

Laura Ligaz­zolo, pro­jekt Rout­s4U, Luk­sem­burg

14:00 – 14.30 Dysku­sja

14:30 Zakoń­cze­nie webi­na­rium

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Fotografie z Zaspy i Przymorza
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Fotografie z Zaspy i Przymorza

Zbiórka zdjęć do 30 kwietnia br.

Czytaj więcej
Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje