Przejdź do treści głównej

Szczegóły

poznaj tajemnice eksponatu

Tajem­nice albumu Fey­era­bendów. Poznaj dar Bro­waru Amber dla Muzeum Gdań­ska

W czwar­tek, 23 stycz­nia 2020 r., o godz. 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się pro­mo­cja albumu zawie­ra­ją­cego nowe, nie­znane widoki Gdań­ska i oko­lic z trze­ciej dekady XIX w. Losy zabytku i jego pocho­dze­nie omó­wią dr Janusz Dar­gacz oraz Marta Krzy­żow­ska. Zakup pamiątki do zbio­rów Muzeum Gdań­ska sfi­nan­so­wał Bro­war Amber z Biel­kówka.

– W 2020 r. Muzeum Gdań­ska obcho­dzi swoje 50. uro­dziny. To oka­zja do tego, by uho­no­ro­wać osoby oraz insty­tu­cje, które od lat wspie­rały roz­wój kolek­cji naszego muzeum. Od wielu lat jeste­śmy stale wspie­rani przez Bro­war Amber i jego wła­ści­ciela Andrzeja Przy­było. Pomor­ska firma prze­zna­czyła kil­ka­dzie­siąt tysięcy zło­tych ze sprze­daży marki Johan­nes, współfinan­su­jąc albo finan­su­jąc w cało­ści zakup wybra­nych eks­po­natów. Do naj­waż­niej­szych należą naczy­nie por­ce­la­nowe w kształ­cie baranka z pocz. XVIII w., por­tret kupca gdań­skiego z 1848 r., czy też por­tret konny króla Prus autor­stwa Daniela Cho­do­wiec­kiego – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Z oka­zji 50-lecia do Muzeum Gdań­ska tra­fił kolejny eks­po­nat. Nie­wielki, pamiąt­kowy album z 1836 r. zawiera ponad dwa­dzie­ścia gra­fik przed­sta­wiających widoki Gdań­ska i oko­lic. Część z wize­run­ków przed­sta­wia powszech­nie znane miej­sca, np. Długi Targ, w albu­mie poja­wiają się jed­nak rów­nież rzad­sze uję­cia, np. Nowego Portu, czy Brzeźna. Na papie­ro­wych kar­tach znaj­dują się także znaki wodne dwóch gdań­skich papierni.

– Ta rodzinna pamiątka to nie­zwy­kle cie­kawy przedmiot zwią­zany z życiem codzien­nym i oby­cza­jo­wo­ścią daw­nych miesz­kań­ców Gdań­ska. Album nale­żał do rodziny Fey­era­bendów, która w 1747 r. zało­żyła firmę „Daniel Fey­era­bend”, zaj­mu­jącą się impor­tem wina z Europy Zachod­niej i zaopa­tru­jącą w trunki gdań­ski han­del deta­liczny oraz lokale gastro­no­miczne. Mimo zmie­nia­ją­cych się wła­ści­cieli firma dzia­łała pod tą nazwą aż do 1945 r. Znamy osobę, która zle­ciła przy­go­to­wa­nie albumu, ale nie jeste­śmy cał­ko­wi­cie pewni, komu został poda­ro­wany. Efek­tow­nie opra­wiony, został zło­żony z przy­cię­tych, luź­nych dru­ków, które wów­czas krą­żyły na rynku. Jego histo­rię i tajem­nice omó­wimy sze­rzej pod­czas pro­mo­cji – mówi dr Janusz Dar­gacz z Muzeum Gdań­ska.

Udział w spo­tka­niu jest bez­płatny. Limit miejsc na Wiel­kiej Sali Wety wynosi 150 miejsc. Rezer­wa­cje przyj­mo­wane są pod adre­sem mailo­wym kasa. ratu­sz@mu­zeumg­dansk. pl.

 

Kiedy: 23 stycznia 2020 (czwartek), godz. 17:00-19:00
Gdzie: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
Wstęp: bezpłatny
Limit miejsc: 150
Rezerwacje:kasa.ratusz@muzeumgdansk.pl i wydarzenie na FB:

Inne: podczas spotkania promocyjnego wspólnie z Browarem Amber przygotowaliśmy dla Państwa poczęstunek

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje