Przejdź do treści głównej

Szczegóły

ahat-ili - siostra bogów

Przewiń w dół

Gala wręczenia Nagrody Europejskiego Poety Wolności i opera do libretta Olgi Tokarczuk

Euro­pej­ska Poetka Wol­no­ści

Szó­sta edy­cja Festi­walu Euro­pej­ski Poeta Wol­no­ści to święto poezji i jej twór­ców. Tego­roczną Euro­pej­ską Poetką Wol­no­ści została irlandzka autorka Sinéad Mor­ris­sey uho­no­ro­wana za zbiór wier­szy „O rów­no­wa­dze” w tłu­ma­cze­niu Magdy Hey­del. Pozo­sta­łych nomi­no­wa­nych poznamy pod­czas uro­czy­sto­ści.

„ahat-ilī – sio­stra bogów” Alek­san­dra Nowaka do libretta Olgi Tokar­czuk

W sty­li­stykę i roz­wa­ża­nia wier­szy Mor­ris­sey wpi­suje się skom­po­no­wana przez Alek­san­dra Nowaka w 2018 r. opera „ahat-ilī – sio­stra bogów. Pow­stała ona do libretta Olgi Tokar­czuk na pod­sta­wie powie­ści pol­skiej noblistki „Anna In w gro­bow­cach świata”. Opo­wieść inter­pre­tuje na nowo jeden z naj­star­szych mitów – histo­rię o zej­ściu do pod­ziemi, o sto­czo­nej tam walce oraz o kon­se­kwen­cjach tych wyda­rzeń. Posta­cią główną jest nie bóg, lecz, odwrot­nie niż w ory­gi­nal­nym micie, czło­wiek, usi­łu­jący odna­leźć swoje miej­sce w świe­cie rzą­dzo­nym przez bogów, zro­zu­mieć ten świat i ura­to­wać go przed zgo­to­waną przez siły wyż­sze kata­strofą.

Opera zosta­nie przed­sta­wiona w wer­sji kon­cer­to­wej.

Orga­ni­za­to­rami Gali Nagrody Lite­rac­kiej Mia­sta Gdań­ska Euro­pej­ski Poeta Wol­no­ści 2020 oraz kon­certu ope­ro­wego „ahat-ili – sio­stra bogów”, które są ele­men­tem pro­gramu Obcho­dów Święta Wol­no­ści i Demo­kra­cji, są Insty­tut Kul­tury Miej­skiej oraz Muzeum Gdań­ska.

Pełna informacja prasowa [LINK]

 

 

Zakup biletów poprzez system Ticketmaster.pl [LINK]

 

 

Kiedy: 31 sierp­nia (ponie­dzia­łek) 2020 r., godz. 19:00–22:00

Gdzie: Pol­ska Fil­har­mo­nia Bał­tycka im. Fry­de­ryka Cho­pina w Gdań­sku, ul. Oło­wianka 1

Bilety: bilety w cenie 99 zł, od 13 sierp­nia 2020 na tic­ket­ma­ster.pl oraz w kasach Pol­skiej Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej do wyczer­pa­nia puli bile­tów

Uwagi: na sali kon­cer­to­wej obo­wią­zuje reżim sani­tarny i okre­ślona orga­ni­za­cja ruchu. W dniu kon­certu uczest­nicy gali oraz kon­certu zobli­go­wani są do wypeł­nie­nia i pozo­sta­wie­nia danych oso­bo­wych oraz kon­tak­to­wych załą­czo­nych do zaku­pio­nego biletu, a także posia­da­nia środ­ków ochrony oso­bi­stej (mase­czek); szat­nie będą nie­czynne; przy­by­cie na mini­mum 20 minut przed roz­po­czę­ciem gali.

Wię­cej na: https: //www. fil­har­mo­nia. gda. pl/pl/ak­tu­al­no­sci­/1131–zasady-sani­tarne-dla-publicz­no­sci-na-kon­cer­cie-19-06

W dniu kon­certu uczest­nicy są pro­szeni o sto­so­wa­nie się do zasad nastę­pu­ją­cej orga­ni­za­cji ruchu. Widzo­wie w sek­cji A1-A3 pro­szeni są o wej­ście przez wej­ście główne strony placu, sek­cji B poprzez wej­ście D (od strony Hotelu Kró­lew­ski), zaś sek­cji C poprzez wej­ście B od strony nabrzeża i par­kingu przy kładce.

koncerty

Inne wydarzenia

Burzliwe dzieje oręża Polskiego
koncerty
koncerty
koncerty

Burzliwe dzieje oręża Polskiego

premiera widowiska muzyczno-teatralnego w Dworze Artusa

Czytaj więcej
Batu­cada w Domu Upha­gena
koncerty
koncerty
koncerty

Batu­cada w Domu Upha­gena

Koncert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les

Czytaj więcej
Niedziela pod znakiem carillonów
koncerty
koncerty
koncerty

Niedziela pod znakiem carillonów

Dwa premierowe wykonania utworów

Czytaj więcej
Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje