Przejdź do treści głównej

Szczegóły

ahat-ili - siostra bogów

Przewiń w dół

Gala wręczenia Nagrody Europejskiego Poety Wolności i opera do libretta Olgi Tokarczuk

Euro­pej­ska Poetka Wol­no­ści

Szó­sta edy­cja Festi­walu Euro­pej­ski Poeta Wol­no­ści to święto poezji i jej twór­ców. Tego­roczną Euro­pej­ską Poetką Wol­no­ści została irlandzka autorka Sinéad Mor­ris­sey uho­no­ro­wana za zbiór wier­szy „O rów­no­wa­dze” w tłu­ma­cze­niu Magdy Hey­del. Pozo­sta­łych nomi­no­wa­nych poznamy pod­czas uro­czy­sto­ści.

„ahat-ilī – sio­stra bogów” Alek­san­dra Nowaka do libretta Olgi Tokar­czuk

W sty­li­stykę i roz­wa­ża­nia wier­szy Mor­ris­sey wpi­suje się skom­po­no­wana przez Alek­san­dra Nowaka w 2018 r. opera „ahat-ilī – sio­stra bogów. Pow­stała ona do libretta Olgi Tokar­czuk na pod­sta­wie powie­ści pol­skiej noblistki „Anna In w gro­bow­cach świata”. Opo­wieść inter­pre­tuje na nowo jeden z naj­star­szych mitów – histo­rię o zej­ściu do pod­ziemi, o sto­czo­nej tam walce oraz o kon­se­kwen­cjach tych wyda­rzeń. Posta­cią główną jest nie bóg, lecz, odwrot­nie niż w ory­gi­nal­nym micie, czło­wiek, usi­łu­jący odna­leźć swoje miej­sce w świe­cie rzą­dzo­nym przez bogów, zro­zu­mieć ten świat i ura­to­wać go przed zgo­to­waną przez siły wyż­sze kata­strofą.

Opera zosta­nie przed­sta­wiona w wer­sji kon­cer­to­wej.

Orga­ni­za­to­rami Gali Nagrody Lite­rac­kiej Mia­sta Gdań­ska Euro­pej­ski Poeta Wol­no­ści 2020 oraz kon­certu ope­ro­wego „ahat-ili – sio­stra bogów”, które są ele­men­tem pro­gramu Obcho­dów Święta Wol­no­ści i Demo­kra­cji, są Insty­tut Kul­tury Miej­skiej oraz Muzeum Gdań­ska.

Pełna informacja prasowa [LINK]

 

 

Zakup biletów poprzez system Ticketmaster.pl [LINK]

 

 

Kiedy: 31 sierp­nia (ponie­dzia­łek) 2020 r., godz. 19:00–22:00

Gdzie: Pol­ska Fil­har­mo­nia Bał­tycka im. Fry­de­ryka Cho­pina w Gdań­sku, ul. Oło­wianka 1

Bilety: bilety w cenie 99 zł, od 13 sierp­nia 2020 na tic­ket­ma­ster.pl oraz w kasach Pol­skiej Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej do wyczer­pa­nia puli bile­tów

Uwagi: na sali kon­cer­to­wej obo­wią­zuje reżim sani­tarny i okre­ślona orga­ni­za­cja ruchu. W dniu kon­certu uczest­nicy gali oraz kon­certu zobli­go­wani są do wypeł­nie­nia i pozo­sta­wie­nia danych oso­bo­wych oraz kon­tak­to­wych załą­czo­nych do zaku­pio­nego biletu, a także posia­da­nia środ­ków ochrony oso­bi­stej (mase­czek); szat­nie będą nie­czynne; przy­by­cie na mini­mum 20 minut przed roz­po­czę­ciem gali.

Wię­cej na: https: //www. fil­har­mo­nia. gda. pl/pl/ak­tu­al­no­sci­/1131–zasady-sani­tarne-dla-publicz­no­sci-na-kon­cer­cie-19-06

W dniu kon­certu uczest­nicy są pro­szeni o sto­so­wa­nie się do zasad nastę­pu­ją­cej orga­ni­za­cji ruchu. Widzo­wie w sek­cji A1-A3 pro­szeni są o wej­ście przez wej­ście główne strony placu, sek­cji B poprzez wej­ście D (od strony Hotelu Kró­lew­ski), zaś sek­cji C poprzez wej­ście B od strony nabrzeża i par­kingu przy kładce.

koncerty

Inne wydarzenia

Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej
Fantazje dawnego Gdańska
koncerty
koncerty
koncerty

Fantazje dawnego Gdańska

Posłuchaj najstarszego gdańskiego fortepianu. Koncert już w sobotę

Czytaj więcej
Zimny Drań
koncerty
koncerty
koncerty

Zimny Drań

widowisko dla uczczenia 35-lecia pracy artystycznej Dariusza Wójcika połączone z promocją płyty CD

Czytaj więcej
Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje