Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Żegnamy Macieja Putowskiego

Przewiń w dół

Śp. Maciej Putowski (ur. 9 VI 1936 r. / zm. 29 I 2020) współ­pra­co­wał z naj­wy­bit­niej­szymi pol­skimi reży­se­rami Woj­cie­chem Jerzym Hasem, Sta­ni­sła­wem Lenar­to­wi­czem, Janu­szem Majew­skim, Andrze­jem Wajdą, Krzysz­to­fem Zanus­sim, a w ostat­nim okre­sie z Kry­styną Jandą. Do jego naj­wy­bit­niej­szych doko­nań zali­czyć można deko­ra­cję wnętrz do fil­mów „Sana­to­rium pod Klep­sy­drą”, „Brze­zina”, „Lalka” i „Zie­mia obie­cana”, ale reali­za­cji tych było bar­dzo, bar­dzo wiele. Przez 15 lat wykła­dał sce­no­gra­fię w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkole Fil­mo­wej w Łodzi.

Współ­pra­co­wał też z muze­ami. W latach 1995–1998 Maciej Putow­ski był kon­sul­tan­tem do spraw aran­ża­cji wnętrz Domu Upha­gena, oddziału Muzeum Gdań­ska, był też auto­rem pro­jek­tów upięć okien­nych odtwa­rza­ją­cych osiem­na­sto­wieczne roz­wią­za­nia (jed­nej z naj­lep­szych ogól­no­pol­skich reali­za­cji tego typu). Rewa­lo­ry­za­cja i rekon­struk­cja wnętrz Domu Upha­gena otrzy­mała nagrodę za Najcie­kaw­sze Wyda­rze­nie Muze­alne Roku 1998, to też Jego zasługa.

W 2005 r. Maciej Putow­ski pod­jął się zapro­jek­to­wa­nia sce­no­gra­fii wystawy „Zegary gdań­skie”, pierw­szej mono­gra­ficz­nej eks­po­zy­cji gdań­skiego zegar­mi­strzo­stwa. Wystawa uzy­skała pierw­szą nagrodę w kon­kur­sie Sybilla.

Macieja Putow­skiego, wybit­nego znawcę zabyt­ko­wych wnętrz, mistrza rekon­struk­cji histo­rycz­nych, naszego Kon­sul­tanta, Doradcę i Przy­ja­ciela zacho­wamy na zawsze w pamięci.

 

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Nowa na wzór starej

Nowa na wzór starej

100 gdańskich monet w Dworze Artusa na wystawie czasowej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje