Przejdź do treści głównej

Szczegóły

XXI Gdański Festiwal Carillonowy

Przewiń w dół

wsłuchaj się w tradycję!

W każdy waka­cyjny week­end, od 29 czerwca do 31 sierp­nia 2019 r., odbę­dzie się 21 kon­certów w ramach XXI. Gdań­skiego Festi­walu Caril­lo­no­wego: 10 na dzwo­nach kościoła św. Kata­rzyny i 10 na dzwo­nach Ratu­sza Głów­nego Mia­sta oraz kon­cert spe­cjalny z oka­zji 15-lecia Gdań­skiej Infra­struk­tury Wodo­cią­gowo-Kana­li­za­cyj­nej, połą­czony z warsz­ta­tami milongi. Cze­kają nas rów­nież wido­wi­skowe pokazy przy Fon­tan­nie Hewe­liu­sza. Wstęp na wszyst­kie kon­certy jest wolny.

Pod­czas 21 kon­certów wystą­pią arty­ści z Litwy, Fran­cji, Holan­dii, Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Pol­ski. Tra­dy­cyj­nemu gdań­skiemu instru­men­towi w tym roku towa­rzy­szyć będą instru­menty dęte, śpie­wacy, jazz­mani oraz tan­ce­rze milongi. Wszyst­kie piąt­kowe kon­certy, poza inau­gu­ra­cyj­nym, roz­poczną się o 21.00 przy kościele św. Kata­rzyny i będą trwać około godziny. Każdy piąt­kowy kon­cert zakoń­czy utwór „Opo­wie­ści Fon­tanny Hewe­liu­sza” autor­stwa Kamila Cie­ślika połą­czony z poka­zem Fon­tanny Hewe­liu­sza. Sobot­nie kon­certy z wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, które potrwają około 45 minut, roz­po­czy­nają się o 12:05.

 

Orga­ni­za­to­rem festi­walu jest Muzeum Gdań­ska, wspó­łor­ga­ni­za­to­rem Mia­sto Gdańsk, a part­ne­rem stra­te­gicz­nym Gdań­ska Infra­struk­tura Wodo­cią­gowo – Kana­li­za­cyjna.

Szcze­gó­łowy pro­gram, opisy wyda­rzeń i arty­stów festi­wa­lo­wych znaj­dują się na stro­nie www.caril­lo­n2019.pl oraz na Face­bo­oku https: //www. face­book. com/ca­ril­lo­ny/.

 

 

XXI Gdań­ski Festi­wal Caril­lonowy (2019)

 

Kon­cert spe­cjalny z oka­zji 15-lecia Gdań­skiej Infra­struk­tury Wodo­cią­gowo-Kana­li­za­cyj­nej Sp. z o. o.

10 sierp­nia (sobota), godz. 18:00–22:00; Skwer Hewe­liu­sza

 

Milonga z muzyką na żywo poprze­dzona warsz­ta­tami Wyko­nawcy: Anna Kasprzycka – caril­lon mobilny „Gdańsk” Zagan Aco­ustic w skła­dzie: Joachim Łuczak – skrzypce Maciej Sadow­ski – kon­tra­bas Dawid Gło­wacki – klar­net, Paweł Zagań­czyk – akor­deon Pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów: Kata­rzyna Press i Irek Micha­le­wicz Tan­ce­rze­/a­sy­stenci: Beata i Piotr Loch, Danuta i Michał Zalew­scy

 

wieża kościoła św. Kata­rzyny (piątki, 21:00)

 

28 czerwcakon­cert inau­gu­ra­cyjny przy Fon­tan­nie Hewe­liu­sza.

Wyko­nawcy: Monika Kaź­mier­czak – caril­lon mobilny „Gdańsk”, Hor­net Ensem­ble w skła­dzie: Hor­net Quar­tett (wal­tor­nie) – Gabriel Czopka, Piotr Kowal­ski, Łukasz Łacny, Michał Szczerba; trąb­ki– Tomasz Glu­ska, Paweł Hulisz, Piotr Kowal­kow­ski, Emil Miszk; Paweł Szew­czyk – kotły

Muzyka na wodzie (w pro­gra­mie m.in. Muzyka na wodzie J. F. Haen­dla, utwory roz­ryw­kowe, „Epi­ta­fium” dla Pawła Ada­mo­wi­cza Kata­rzyny Kwie­cień-Dłu­gosz)

5 lipca – Anna Kasprzycka (Gdańsk) – Caril­lon jest kobietą – utwory kom­po­zy­to­rek na caril­lon

12 lipca –Woj­ciech Lauer (Gdańsk) – Gdań­ski roman­tyzm – Frie­drich Wil­helm Mar­kull

19 lipca – Gie­drius Kupre­vi­cius (caril­lon), Ieva Golec­kytė (sopran), Jur­gis Jara­šius (tenor) (Litwa) – Litwa wita Pol­skę! – muzyka pol­ska i litew­ska

26 lipca – Monika Kaź­mier­czak – caril­lon, Tubi­ci­na­to­res Geda­nen­ses: Woj­ciech Brzo­zow­ski, Paweł Hulisz, Piotr Kowal­kow­ski, Emil Miszk – trąbki histo­ryczne, Paweł Szew­czyk – kotły. Muzyka z gdań­skich wież. Kon­cert połą­czony z pro­mo­cją nowej płyty zespołu, „Turm­mu­sik”

2 sierp­nia – Roy Kro­ezen (USA, Nider­landy) – Pol­ska i ame­ry­kań­ska muzyka roman­tyczna

9 sierp­nia – Frans Haagen (Nider­landy) – Nastroje

16 sierp­nia –Frank Ste­ijns (Nider­landy) – Roz­tań­czone dzwony

23 sierp­nia –Ste­fano Col­letti (Fran­cja) – Wło­ski barok i fran­cu­skie impre­sje

30 sierp­niakon­cert fina­łowy. Wyko­nawcy: Tomasz Chyła – skrzypce, Sła­wek Kory­zno – per­ku­sja, Szy­mon Bur­nos-Moog, FX, pro­gra­mo­wa­nie, Monika Kaź­mier­czak – caril­lon), wizu­ali­za­cje na wieży św. Kata­rzyny – Robert Turło i Pra­cow­nia Ani­ma­cji Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. W pro­gra­mie m.in. Epi­ta­fium dla Pawła Ada­mo­wi­cza Kata­rzyny Kwie­cień-Dłu­gosz oraz kom­po­zy­cje wła­sne

 

Piąt­kowe kon­certy zakoń­czone są poka­zem Fon­tanny Hewe­liu­sza, zsyn­ch­ro­ni­zo­wa­nym z elek­tro­niką i caril­lo­nem „na żywo”. Start o 21:45.

 

wieża Ratu­sza Głów­nego Mia­sta (soboty, 12:05)

 

29 czerwca – Monika Kaź­mier­czak (Gdańsk) – Vivat Gdańsk! – kon­cert muzyki gdań­skiej

6 lipca – Anna Kasprzycka (Gdańsk) – Cicer cum caule

13 lipca –Woj­ciech Lauer (Gdańsk) – Pol­ska nuta patrio­tyczna

20 lipca – Gie­drius Kupre­vi­cius (Litwa) – Nie­biań­skie dzwony

27 lipca – cere­mo­nia otwar­cia Jar­marku św. Domi­nika

3 sierp­nia – Roy Kro­ezen (Nider­landy) – Mię­dzy Pol­ską a Hisz­pa­nią

10 sierp­nia – Frans Haagen (Nider­landy) – Kon­fron­ta­cje

17 sierp­nia –Frank Ste­ijns (Nider­landy) – Caril­lon kla­sycz­nie

24 sierp­nia –Ste­fano Col­letti (Fran­cja) – Mała wycieczka po Euro­pie – muzyka wło­skiego, nie­miec­kiego i fran­cu­skiego baroku

31 sierp­nia – Monika Kaź­mier­czak (Gdańsk) – W przeded­niu waż­nej rocz­nicy

koncerty

Inne wydarzenia

ahat-ili - siostra bogów
koncerty
koncerty
koncerty

ahat-ili - siostra bogów

Gala wręczenia Nagrody Europejskiego Poety Wolności i opera do libretta Olgi Tokarczuk

Czytaj więcej
Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej
Carillony on-line
koncerty
koncerty
koncerty

Carillony on-line

muzyka z wież w Twoim domu

Czytaj więcej
Walentynkowe carillony
koncerty
koncerty
koncerty

Walentynkowe carillony

dwa koncerty z gdańskich wież

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje