Przejdź do treści głównej

Szczegóły

polski statek z Wolnego Miasta!

W ramach obcho­dów 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej Muzeum Gdań­ska zapra­sza na otwar­cie wystawy „Wigry – pol­ski sta­tek z Wol­nego Mia­sta Gdań­ska”.

Przy­go­to­wana przez Witolda Bog­dań­skiego, pre­zesa Sto­wa­rzy­sze­nia Polo­nii Islandz­kiej, eks­po­zy­cja opo­wiada histo­rię frach­towca, który stał się sym­bo­lem obec­no­ści Rzecz­po­spo­li­tej w por­cie gdań­skim. Zbu­do­wany w 1912 r. jako River Dart, został w przeded­niu wojny zaku­piony przez Bał­tycką Spółkę Okrę­tową; uro­czy­stość podnie­sie­nia ban­dery odbyła się 23 maja 1939 r. w Stoczni Gdań­skiej w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku. Wyda­rze­nie, w któ­rym udział wzięli m.in.: Piotr Bli­tek, pre­zes Rady Pol­skich Inte­re­san­tów Portu Gdań­skiego, ks. Bro­ni­sław Komo­row­ski, póź­niej­szy bło­go­sła­wiony Kościoła kato­lic­kiego, kmdr Józef Poznań­ski, przed­sta­wi­ciel Komi­sa­rza Gene­ral­nego RP w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku oraz kmdr Tade­usz Ziół­kow­ski, dyrek­tor Urzędu Pilo­tów, miało wymiar patrio­tyczny i pro­pa­gan­dowy. Odbyło się bowiem zale­d­wie dwa tygo­dnie po sej­mo­wym prze­mó­wie­niu mini­stra Józefa Becka, w któ­rym stwier­dził on, że „Pol­ska[od Bałtyku] ode­pchnąć się nie da!”

Wybuch wojny zastał Wigry w Antwer­pii. Przez jakiś czas sta­tek obsłu­gi­wał porty fran­cu­skie, a po upadku Fran­cji, porty angiel­skie i śród­ziem­no­mor­skie. W maju 1941 r. po raz pierw­szy popły­nął do Rey­kja­viku z ładun­kiem cementu. Póź­niej wziął udział w kon­woju SC. 42 prze­wo­żąc amu­ni­cję i broń, by w listo­pa­dzie 1941 r. wypły­nąć z Anglii w swą drugą podróż do Islan­dii.

6 stycz­nia 1942 r. sta­tek wyszedł w morze i dołą­czył do kon­woju ON. 53 pły­ną­cego do Nowego Jorku. Po prze­by­ciu 400 mil mor­skich dostał się w silny sztorm. Wobec poważ­nych uszko­dzeń (awa­ria kotła, utrata sza­lupy ratun­ko­wej i tratw) kpt. Wła­dy­sław Gra­bow­ski pod­jął decy­zję o powro­cie do Rey­kja­viku. 15 stycz­nia, około godz. 12:00, sta­tek przy­jął ude­rze­nia sztormu stu­le­cia. Zde­mo­lo­wany przez żywioł zaczął nada­wać sygnał SOS, a załoga pod­jęła decy­zję o opusz­cze­niu pokładu. W kata­stro­fie zgi­nęło 25 z 27 człon­ków załogi.

Dzięki wie­lo­let­nim sta­ra­niom Witolda Bog­dań­skiego pamięć o „gdań­skim” statku nie tylko jest pie­lę­gno­wana na Islan­dii, gdzie znaj­dują groby mary­na­rzy, ale też coraz wię­cej osób poznaje jego histo­rię w kraju.

Na wystawie zobaczymy zabytki związane z statkiem oraz jego załogą.

 

Temu celowi służy rów­nież wystawa „Wigry – pol­ski sta­tek z Wol­nego Mia­sta”, która 23 maja 2019 r. o godz. 16.00 otwarta zosta­nie w Dwo­rze Artusa – oddział Muzeum Gdań­ska, Długi Targ 43–44.

Wstęp wolny!

 Zwiedzanie wystawy

 

Miejsce: Dwór Artusa - Muzeum Gdańska, ul. Długi Targ 43/44

Godziny otwarcia Dworu Artusa [LINK]

Ceny biletów w Dworze Artusa [LINK]

Pozostałe informacje w sekcjach "Wizyta w Muzeum Gdańska"
[pasek nawigacyjny na górze strony]

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej
Wystawa „Widoki Motławy”
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa „Widoki Motławy”

Gdańska rzeka okiem artystów

Czytaj więcej
Gdańszczanie 1939
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańszczanie 1939

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Czytaj więcej
Dziedzictwo i nowoczesność
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dziedzictwo i nowoczesność

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje