Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wielkopolanie ku Niepodległej

Przewiń w dół

wystawa plenerowa, panel historyczny i koncert!

 

Przez dwa tygo­dnie, od 9 do 20 kwiet­nia 2019 r., przed Muzeum Poczty Pol­skiej będzie można zoba­czyć insta­la­cję „Wiel­ko­po­lanie ku Nie­po­dle­głej – w stu­le­cie zwy­cię­skiego powsta­nia 1918-1919 r. ”. Ilu­mi­no­wana wystawa, upa­mięt­nia­jąca setną rocz­nicę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w 1918 r., popu­la­ry­zuje wie­dzę o zwy­cię­skim powsta­niu wiel­ko­pol­skim. W dniu otwar­cia będzie można zoba­czyć wiel­ko­pol­skich uła­nów, uczest­ni­czyć w deba­cie oraz wysłu­chać kon­certu.

 

Insta­la­cja została przy­go­to­wana przez Wiel­ko­pol­skie Muzeum Nie­po­dle­gło­ści w Pozna­niu we współ­pracy z ponad 20 wiel­ko­pol­skimi insty­tu­cjami muze­al­nymi, nauko­wymi, biblio­tecz­nymi oraz orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi, zaj­mu­ją­cymi się pamię­cią o powsta­niu wiel­ko­pol­skim. Stwo­rzono ją z myślą o miesz­kań­cach naj­więk­szych pol­skich miast. Przez dwa tygo­dnie insta­la­cja będzie gościć w Gdań­sku.

 

– Wystawę przy Muzeum Poczty Pol­skiej Poczty Pol­skiej w Gdań­sku poka­zu­jemy w hoł­dzie Wiel­ko­po­lanom, któ­rzy w XX-leciu mię­dzywojennym, po zwy­cię­skim powsta­niu, przy­byli na Pomo­rze – głów­nie do Gdań­ska i Gdyni. Warto przy­po­mnieć, że kilku Wiel­ko­po­lan, mię­dzy innymi Mak­sy­mi­lian Cygal­ski oraz Wła­dy­sław Kopro­wiak, pra­co­wało w Urzę­dzie Pocz­towo Tele­gra­ficz­nym w Gdań­sku w 1939 r., a 1/3 miesz­kań­ców ówcze­snej Gdyni pocho­dziła wła­śnie z tego obszaru. To dość cie­kawy, mało znany feno­men. Wystawę warto zwie­dzić wie­czo­rami, gdy insta­la­cja będzie pod­świe­tlana halo­ge­nami – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

 

Insta­la­cja odpo­wiada o powsta­niu wiel­ko­pol­skim – jego boha­te­rach i uczest­ni­kach – w sze­ściu odsło­nach: histo­rię XIX-wiecz­nej drogi Wiel­ko­po­lan do nie­pod­le­gło­ści i pracy orga­nicz­nej, dzieje powsta­nia wiel­ko­pol­skiego, udział wojsk wiel­ko­pol­skich w wal­kach o gra­nice Rze­czy­po­spo­li­tej oraz kul­ty­wo­wa­nie pamięci o zwy­cię­skim zry­wie.

 

W dniu wer­ni­sażu wystawy, 9 kwiet­nia 2019 r. w godz. 12:00–16:00 przed Muzeum Poczty Pol­skiej będzie można zoba­czyć uła­nów z 15. Pułku Uła­nów Poznań­skich repre­zen­to­wa­nych przez Ochot­ni­czy Repre­zen­ta­cyjny Oddział Uła­nów Mia­sta Pozna­nia. Po otwar­ciu wystawy o godz. 15.00, odbędą się dwa wyda­rze­nia w Dwo­rze Artusa w Gdań­sku. O 16.00 miło­śnicy histo­rii będą mogli wziąć udział w panelu dys­ku­syjnym z udzia­łem dr Michała Krzy­ża­niaka, dr Jana Dani­luka oraz Łuka­sza Grzę­dzickiego. O 17.30 roz­pocz­nie się wido­wi­sko muzyczne „Kartka z powsta­nia” w wyko­na­niu zespołu pod kie­row­nic­twem Jaśminy Paw­łow­skiej, skrzy­paczki – solistki Royal Aca­demy of Lon­don. Arty­ści wyko­nają utwory koja­rzone z powsta­niem, np. „Pieśń Rycer­ską Wiel­ko­po­lan 1918”, czy „Mar­sy­liankę Wiel­ko­pol­ską”), połą­czo­nych ele­men­tami ory­gi­nal­nej poezji z okresu wiel­ko­pol­skiego zrywu.

 

 

 

Wydarzenia związane z wernisażem wystawy

 

Spo­tka­nie z Uła­nami Poznań­skimi – wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 12.00–16.00, pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej

Wyda­rze­nie z ele­men­tami rekon­struk­cji, w któ­rym udział wezmą człon­ko­wie Ochot­ni­czego Repre­zen­ta­cyj­nego Oddziału Uła­nów Mia­sta Pozna­nia w bar­wach 15. Pułku Uła­nów Poznań­skich. W bez­po­śred­nim sąsiedz­twie wystawy powsta­nie sta­no­wi­sko Uła­nów, na któ­rym zapre­zen­tują oni uzbro­je­nie i umun­du­ro­wa­nie z okresu wiel­ko­pol­skiego zrywu. Obser­wo­wać będziemy pokaz wła­da­nia lancą oraz sza­blą wyko­ny­wany przez doświad­czo­nych uła­nów. W dniu, w któ­rym odby­wać będzie się wyda­rze­nie, każdy odwie­dza­jący wystawę będzie miał oka­zję spo­tkać uła­nów umun­du­ro­wa­nych i uzbro­jo­nych zgod­nie z regu­la­mi­nami obo­wią­zu­ją­cymi w cza­sie powsta­nia.


Wer­ni­saż wystawy „Wiel­ko­po­lanie ku Nie­po­dle­głej – w stu­le­cie zwy­cię­skiego powsta­nia 1918-1919 roku” – wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 15, pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej


Panel dys­ku­syjny – wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 16, Sień Gdań­ska Dworu Artusa, Długi Targ 43–44

W deba­cie poświę­co­nej powsta­niu wiel­ko­pol­skiemu udział wezmą:

dr Michał Krzy­ża­niak, dyrek­tor Muzeum Pow­stań­ców Wiel­ko­pol­skich im. gene­rała broni Józefa Dow­bora-Muśnic­kiego w Luso­wie, histo­ryk woj­sko­wo­ści i histo­rii Pol­ski XX wieku. Autor m.in. publi­ka­cji „Obraz bitwy o Poznań w 1945 r. w świe­tle mate­ria­łów i doku­men­tów nie­miec­kich”.

dr Jan Dani­luk, dyrek­tor Muzeum Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, badacz i popu­la­ry­za­tor histo­rii Gdań­ska XX wieku

Łukasz Grzę­dzicki, wice­pre­zes Zrze­sze­nia Kaszub­sko-Pomor­skiego, popu­la­ry­za­tor histo­rii Pomo­rza, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem histo­rii Kaszub.

 

Kon­cert „Kartka z powsta­nia” wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 17.30, Wielka Hala Dworu Artusa, Długi Targ 43–44

„Kartka z powsta­nia” to wyda­rze­nie muzyczne, w któ­rym histo­ria powsta­nia wiel­ko­pol­skiego 1918-1919 roku zosta­nie zilu­stro­wana wyjąt­ko­wymi aran­ża­cjami pie­śni patrio­tycz­nych bez­po­śred­nio zwią­za­nych z wiel­ko­pol­ską („Pieśń Rycer­ska Wiel­ko­po­lan 1918”, „Wśród noc­nej ciszy pod Lwo­wem” czy naj­bar­dziej znana „Mar­sy­lianka Wiel­ko­pol­ska”) oraz tych zna­nych w całej Pol­sce. Posz­cze­gólne utwory nie będą osob­nymi wyko­na­nymi, ale zostaną połą­czone ele­men­tami ory­gi­nal­nej poezji z okresu wiel­ko­pol­skiego zrywu. Wystąpi Jaśmina Paw­łow­ska skrzy­paczki – solistka Royal Aca­demy of Lon­don wraz z zespo­łem.

uroczystościwystawy czasowe

Inne wydarzenia

100-lecie powrotu Polski nad morze
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

100-lecie powrotu Polski nad morze

30 stycznia zapraszamy na wernisaż wystawy filatelistycznej do Dworu Artusa.

Czytaj więcej
Wokół Wielkiej Synagogi
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Wokół Wielkiej Synagogi

gdański program obchodów

Czytaj więcej
Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

Wystawa czasowa o fenomenie gdańskiego szpitalnictwa w Domu Uphagena do 29 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje