Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańska rzeka okiem artystów

Wystawa czasowa pre­zen­tuje sie­dem­dzie­siąt obra­zów i foto­gra­fii, dla któ­rych inspi­ra­cją stała się rzeka pły­nąca przez Gdańsk.


Na wysta­wie będzie można zoba­czyć 35 prac malar­skich autor­stwa Kry­styny Kah­sin oraz 35 foto­gra­mów ana­lo­go­wych wyko­na­nych przez Adama Fleksa.
Podob­nej wystawy w muzeum jesz­cze nie było – auto­rzy skon­cen­tro­wali się na Motła­wie, daw­niej głów­nym por­cie mia­sta, pod­cho­dząc do tematu indy­wi­du­al­nie oraz wyko­rzy­stu­jąc nie­kon­wen­cjo­nal­nie tech­niki malar­skie i foto­gra­ficzne. Foto­gra­fie powstały w okre­sie 1991-2019, zaś prace malar­skie to wizja wła­sna malarki na pod­sta­wie histo­rycz­nej iko­no­gra­fii Motławy.

 

Kry­styna Maria Kah­sin – Malarka i akwa­re­listka. Opra­co­wała wła­sną tech­nikę two­rze­nia akwa­rel pole­ga­jącą na łącze­niu róż­nych gatun­ków farb. 13 wystaw indy­wi­du­al­nych w latach 2015-2019, w tym, Mój Gdańsk. Kwie­cień 2017 r. „Czarna Owca”, Odlot. Odmienne stany. Gru­dzień 2017 r. WL4, Gra słów. Gra świa­teł. Gru­dzień 2017 r. „18 Połud­nik”, Dwory daw­nych Gdańsz­czan. Sty­czeń 2018 r. Przy­chod­nia „Aksa­mitna”, Mię­dzy snem a rze­czy­wi­sto­ścią. Sty­czeń 2019 r. GAK „Pro­jek­tor­nia”
Autorka publi­ka­cji „Były…piękne i dumne! Spi­chle­rze Gdań­skie”.

O swo­jej twór­czo­ści mówi: „Malo­wa­nie jako poszu­ki­wa­nie indy­wi­du­al­nych prawd, jako miej­sca dla sie­bie tu i teraz. Podróż w głąb sie­bie. Kre­owa­nie wła­snej rze­czy­wi­sto­ści to pro­ces naj­waż­niej­szy. Ope­ro­wa­nie świa­tłem i cie­niem, by odzwier­cie­dlić duszę zro­śniętą z obiek­tem, wejść w dia­log, pod­kre­śla­jąc prze­strzeń i kli­mat obrazu." 

 

Adam Fleks –ur. 1963 r. w Gdań­sku. Jego pro­fe­sjo­nalna praca z apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym roz­po­częła się pod­czas pobytu na sty­pen­dium w Szwe­cji w 1987 r. W 1994 r. został człon­kiem Gdań­skiego Towa­rzy­stwa Foto­gra­ficz­nego. Za naj­więk­sze dotych­cza­sowe osią­gnię­cie uważa autor­ską wystawę „Wie­lo­światy”, poka­zy­waną w Muzeum Histo­rycz­nym Mia­sta Gdań­ska – Domu Upha­gena, w okre­sie 20.01.2009 – 22.03.2009, dzięki wspar­ciu udzie­lo­nemu przez Biuro Pre­zy­denta M. Gdań­ska ds. kul­tury. Było to 30 wie­lo­krot­nych eks­po­zy­cji wyko­na­nych w tech­nice lito­wej. Foto­gra­fie z wystawy weszły też w skład zestawu autor­skiego, przed­sta­wio­nego Komi­sji Arty­stycz­nej Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków pod­czas egza­minu na członka ZPAF. Obec­nie głów­nie inte­re­suje go foto­gra­fia czarno-biała, wyko­ny­wana przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych fil­mów z emul­sją sre­brową oraz papie­rów foto­gra­ficz­nych umoż­li­wia­ją­cych obróbkę ciem­niową. W ostat­nich latach poświę­cił się two­rze­niu i roz­bu­do­wie dwóch odmien­nych cykli zdjęć: „Wie­lo­światy” czyli podwój­nych eks­po­zy­cji oraz odbi­tek wyko­ny­wa­nych tech­niką litową oraz „Fala za Falą” czyli odbi­tek wyko­ny­wa­nych z ory­gi­nal­nych nega­ty­wów z cza­sów II wojny świa­to­wej, naświe­tlo­nych na pol­skich okrę­tach wojen­nych wal­czą­cych u boku alian­tów. To ostat­nie dosko­nale wpi­suje się w nurt coraz bar­dziej popu­lar­nej w ostat­nich latach tzw. „arche­olo­gii foto­gra­fii”.
Za waż­niej­sze w ostat­nich latach jego wystawy autor­skie to: „Gdańsk. Kształt ide­alny”, „Pere­gry­na­cje. Kata­lo­nia” (wpi­suje się w nurt „street pho­to­gra­phy”, eks­po­zy­cja w Klu­bie Mary­narki Wojen­nej „Riwiera” w Gdyni w maju 2012) oraz wystawę foto­gra­fii otwor­ko­wej (na ody­cję OFFO w 2014 r.), „The Holy Cities” 2017 – poka­zana w biblio­tece zaś w 2018 w gale­rii foto­gra­fii arty­stycz­nej w Wągrowcu, ważna ze względu na stronę tech­niczną – po raz pierw­szy wysta­wił zdję­cia w tech­nice 2nd pass lith.


Zwie­dza­nie wystawy:
Gdzie: Dom Upha­gena – Muzeum Wnętrz Miesz­czań­skich, ul. Długa 12
Kiedy: 11 wrze­śnia – 10 listo­pada 2019 r.
do 29 wrze­śnia: pn 10–13.00, wt-so 10:00–18:00, nd 11:00–18:00
od 30 wrze­śnia do 10 listo­pada: wt 10–13.00, śr-so 10:00–16:00, nd 11:00–16:00
Nie­czynne 1 listo­pada
Ceny bile­tów: 10 zł nor­malne i 5 zł ulgowe (bilet wstępu do oddziału)

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

100-lecie powrotu Polski nad morze
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

100-lecie powrotu Polski nad morze

30 stycznia zapraszamy na wernisaż wystawy filatelistycznej do Dworu Artusa.

Czytaj więcej
Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

Wystawa czasowa o fenomenie gdańskiego szpitalnictwa w Domu Uphagena do 29 marca 2020 r.

Czytaj więcej
Dwie bursztynowe wystawy
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dwie bursztynowe wystawy

Zobacz nowości i dzieła Mieczysława Różyckiego. Wystawy prezentują 180 wyrobów biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje