Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańska rzeka okiem artystów

Wystawa czasowa pre­zen­tuje sie­dem­dzie­siąt obra­zów i foto­gra­fii, dla któ­rych inspi­ra­cją stała się rzeka pły­nąca przez Gdańsk.


Na wysta­wie będzie można zoba­czyć 35 prac malar­skich autor­stwa Kry­styny Kah­sin oraz 35 foto­gra­mów ana­lo­go­wych wyko­na­nych przez Adama Fleksa.
Podob­nej wystawy w muzeum jesz­cze nie było – auto­rzy skon­cen­tro­wali się na Motła­wie, daw­niej głów­nym por­cie mia­sta, pod­cho­dząc do tematu indy­wi­du­al­nie oraz wyko­rzy­stu­jąc nie­kon­wen­cjo­nal­nie tech­niki malar­skie i foto­gra­ficzne. Foto­gra­fie powstały w okre­sie 1991-2019, zaś prace malar­skie to wizja wła­sna malarki na pod­sta­wie histo­rycz­nej iko­no­gra­fii Motławy.

 

Kry­styna Maria Kah­sin – Malarka i akwa­re­listka. Opra­co­wała wła­sną tech­nikę two­rze­nia akwa­rel pole­ga­jącą na łącze­niu róż­nych gatun­ków farb. 13 wystaw indy­wi­du­al­nych w latach 2015-2019, w tym, Mój Gdańsk. Kwie­cień 2017 r. „Czarna Owca”, Odlot. Odmienne stany. Gru­dzień 2017 r. WL4, Gra słów. Gra świa­teł. Gru­dzień 2017 r. „18 Połud­nik”, Dwory daw­nych Gdańsz­czan. Sty­czeń 2018 r. Przy­chod­nia „Aksa­mitna”, Mię­dzy snem a rze­czy­wi­sto­ścią. Sty­czeń 2019 r. GAK „Pro­jek­tor­nia”
Autorka publi­ka­cji „Były…piękne i dumne! Spi­chle­rze Gdań­skie”.

O swo­jej twór­czo­ści mówi: „Malo­wa­nie jako poszu­ki­wa­nie indy­wi­du­al­nych prawd, jako miej­sca dla sie­bie tu i teraz. Podróż w głąb sie­bie. Kre­owa­nie wła­snej rze­czy­wi­sto­ści to pro­ces naj­waż­niej­szy. Ope­ro­wa­nie świa­tłem i cie­niem, by odzwier­cie­dlić duszę zro­śniętą z obiek­tem, wejść w dia­log, pod­kre­śla­jąc prze­strzeń i kli­mat obrazu." 

 

Adam Fleks –ur. 1963 r. w Gdań­sku. Jego pro­fe­sjo­nalna praca z apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym roz­po­częła się pod­czas pobytu na sty­pen­dium w Szwe­cji w 1987 r. W 1994 r. został człon­kiem Gdań­skiego Towa­rzy­stwa Foto­gra­ficz­nego. Za naj­więk­sze dotych­cza­sowe osią­gnię­cie uważa autor­ską wystawę „Wie­lo­światy”, poka­zy­waną w Muzeum Histo­rycz­nym Mia­sta Gdań­ska – Domu Upha­gena, w okre­sie 20.01.2009 – 22.03.2009, dzięki wspar­ciu udzie­lo­nemu przez Biuro Pre­zy­denta M. Gdań­ska ds. kul­tury. Było to 30 wie­lo­krot­nych eks­po­zy­cji wyko­na­nych w tech­nice lito­wej. Foto­gra­fie z wystawy weszły też w skład zestawu autor­skiego, przed­sta­wio­nego Komi­sji Arty­stycz­nej Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków pod­czas egza­minu na członka ZPAF. Obec­nie głów­nie inte­re­suje go foto­gra­fia czarno-biała, wyko­ny­wana przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych fil­mów z emul­sją sre­brową oraz papie­rów foto­gra­ficz­nych umoż­li­wia­ją­cych obróbkę ciem­niową. W ostat­nich latach poświę­cił się two­rze­niu i roz­bu­do­wie dwóch odmien­nych cykli zdjęć: „Wie­lo­światy” czyli podwój­nych eks­po­zy­cji oraz odbi­tek wyko­ny­wa­nych tech­niką litową oraz „Fala za Falą” czyli odbi­tek wyko­ny­wa­nych z ory­gi­nal­nych nega­ty­wów z cza­sów II wojny świa­to­wej, naświe­tlo­nych na pol­skich okrę­tach wojen­nych wal­czą­cych u boku alian­tów. To ostat­nie dosko­nale wpi­suje się w nurt coraz bar­dziej popu­lar­nej w ostat­nich latach tzw. „arche­olo­gii foto­gra­fii”.
Za waż­niej­sze w ostat­nich latach jego wystawy autor­skie to: „Gdańsk. Kształt ide­alny”, „Pere­gry­na­cje. Kata­lo­nia” (wpi­suje się w nurt „street pho­to­gra­phy”, eks­po­zy­cja w Klu­bie Mary­narki Wojen­nej „Riwiera” w Gdyni w maju 2012) oraz wystawę foto­gra­fii otwor­ko­wej (na ody­cję OFFO w 2014 r.), „The Holy Cities” 2017 – poka­zana w biblio­tece zaś w 2018 w gale­rii foto­gra­fii arty­stycz­nej w Wągrowcu, ważna ze względu na stronę tech­niczną – po raz pierw­szy wysta­wił zdję­cia w tech­nice 2nd pass lith.


Zwie­dza­nie wystawy:
Gdzie: Dom Upha­gena – Muzeum Wnętrz Miesz­czań­skich, ul. Długa 12
Kiedy: 11 wrze­śnia – 10 listo­pada 2019 r.
do 29 wrze­śnia: pn 10–13.00, wt-so 10:00–18:00, nd 11:00–18:00
od 30 wrze­śnia do 10 listo­pada: wt 10–13.00, śr-so 10:00–16:00, nd 11:00–16:00
Nie­czynne 1 listo­pada
Ceny bile­tów: 10 zł nor­malne i 5 zł ulgowe (bilet wstępu do oddziału)

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

na czym polega fenomen Gdańska?

Czytaj więcej
Dwie bursztynowe wystawy
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dwie bursztynowe wystawy

zobacz nowości i dzieła M. Różyckiego

Czytaj więcej
Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej
Gdańszczanie 1939
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańszczanie 1939

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje