Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Uniewinnić, czy pozostawić?

Przewiń w dół

Debata o potrzebie rehabilitacji prawnej ofiar procesów o czary w dawnym Gdańsku

Dbamy o Twoje zdrowie! Wydarzenie zostało odwołane.

Nowy termin zostanie ustalony po zniesieniu dyspozycji odwołania wydarzeń w Gdańsku i zakończeniu działań prewencyjnych w związku z możliwym zakażeniem koronawirusem.

 

Czy ist­nieją pod­stawy do reha­bi­li­ta­cji praw­nej cza­row­nic spa­lo­nych w śre­dnio­wiecz­nym i nowo­żyt­nym Gdań­sku? Czy unie­win­nie­nia ofiar powinny pod­jąć obecne wła­dze mia­sta? Jeśli tak, to w jakiej for­mie: for­mal­nej, czy sym­bo­licz­nej?

Odpo­wie­dzi na wyżej posta­wione pro­blemy udzielą: spe­cja­li­sta z zakresu nauk huma­ni­stycz­nych, histo­ryk i badacz feno­menu pro­ce­sów o czary – prof. Jacek Wijaczka z Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu oraz spe­cja­li­sta z zakresu prawa – prof. Jerzy Zaja­dło z Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. W otwar­tej deba­cie wezmą udział Radni Mia­sta Gdań­ska, spe­cja­li­ści oraz miło­śnicy histo­rii Gdań­ska. Razem podej­miemy decy­zję, czy powin­ni­śmy unie­win­nić ofiary prze­są­dów, czy też pozo­sta­wić ocenę prze­szło­ści następ­nym poko­le­niom.

 

Jacek Wijaczka – ur. 1960 r. W 1984 ukoń­czył stu­dia histo­ryczne w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicz­nej w Kiel­cach. Dok­to­ry­zo­wał się w 1990 na Uni­wer­sy­te­cie Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu na pod­sta­wie pracy zaty­tu­ło­wa­nej „Asve­rus von Brandt (VII 1509–1559). Dyplo­mata w służ­bie ks. Albrechta pru­skiego”. Sto­pień dok­tora habi­li­to­wa­nego uzy­skał w 1998 na tej uczelni w opar­ciu o roz­prawę „Sto­sunki dyplo­ma­tyczne Pol­ski z Rze­szą Nie­miecką w cza­sach pano­wa­nia cesa­rza Karola V (1519–1556)”. Posta­no­wie­niem Pre­zy­denta RP z 21.10.2003 otrzy­mał tytuł pro­fe­sora nauk huma­ni­stycz­nych.

Jest wykła­dowcą Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu, w latach 2011–2014 peł­nił funk­cję dyrek­tora Insty­tutu Histo­rii i Archi­wi­styki. Wcze­śniej pra­co­wał w Aka­de­mii Świę­to­krzy­skiej w Kiel­cach, będąc od 1999 do 2001 dyrek­to­rem Insty­tutu Histo­rii. W latach 2009–2012 był sekre­ta­rzem gene­ral­nym Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego. Od 2008 jest redak­to­rem naczel­nym cza­so­pi­sma „Czasy Nowo­żytne”. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze obej­mują dzieje Prus Ksią­żę­cych i Kró­lew­skich, polo­wa­nia na cza­row­nice i pro­cesy o czary w Euro­pie wcze­sno­no­wo­żyt­nej oraz histo­rię Żydów w okre­sie sta­ro­pol­skim.

 

Jerzy Zaja­dło – ur. 1954 r. Ukoń­czył stu­dia praw­ni­cze (1977) i filo­zo­ficzne (2015) na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. W 1983 uzy­skał sto­pień naukowy dok­tora nauk praw­nych na pod­sta­wie roz­prawy „Prawo natury w myśli poli­tycz­nej Hugona Gro­cju­sza”. W 1981 odbył staż w Coun­cil of Europe – Human Rights Divi­sion, a w latach 1985-1986 na Uni­wer­sy­te­cie w Kolo­nii. Apli­ka­cję i egza­min sędziow­ski zdał w 1986. Pra­co­wał na sta­no­wi­sku adiunkta, a póź­niej star­szego wykła­dowcy na UG. W 2001 otrzy­mał sto­pień dok­tora habi­li­to­wa­nego nauk praw­nych. W 2005 Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał mu tytuł pro­fe­sora nauk praw­nych. Jest człon­kiem-kore­spon­den­tem Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści w Kra­ko­wie oraz człon­kiem Komi­tetu Nauk Praw­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk kaden­cji 2020–2023. Był człon­kiem roz­wią­za­nego w marcu 2016 kole­gium redak­cyj­nego Prze­glądu Sej­mo­wego. W 2017 został człon­kiem rady pro­gra­mo­wej Archi­wum im. Wik­tora Osia­tyń­skiego. Jest publi­cy­stą praw­nym „Gazety Wybor­czej”. Aktu­al­nie pełni funk­cję kie­row­nika Kate­dry Teorii i Filo­zo­fii Pań­stwa i Prawa na macie­rzy­stej uczelni.

 

 

 

 

 

Kiedy: 19 marca 2020 r. (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Wej­ście: przez przed­proże od ul. Dłu­giej (od 16:30)

Wstęp: wolny

Limit miejsc: 180

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej
Początki Muzeum Gdańska
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Początki Muzeum Gdańska

dlaczego w Ratuszu mamy muzeum?

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje