Przejdź do treści głównej

Szczegóły

koncerty muzyki dawnej

 

„Twier­dza Muzyczna!” to seria kame­ral­nych kon­certów dla miło­śni­ków muzyki daw­nej i tańca. Pod­czas pierw­szego ze spo­tkań poznamy trój­miej­skie trio MALANA oraz legendę wśród zespo­łów muzyki daw­nej i śre­dnio­wiecz­nej – STARY OLSA z Bia­ło­rusi.

STARY OLSA to grupa z Bia­ło­rusi, odważ­nie się­ga­jąca do śre­dnio­wiecz­nej tra­dy­cji. For­ma­cja powstała w 1999 roku. Reper­tuar grupy jest mocno zwią­zany z tra­dy­cją, kul­turą oraz histo­rią Wiel­kiego Księ­stwa Litew­skiego. Obej­muje bia­ło­ru­ską bal­ladę ludową i pie­śni wojenne, tańce naro­dowe oraz dzieła kom­po­zy­to­rów Rene­sansu. Na kon­certach można usły­szeć nie tylko tra­dy­cyjne utwory, ale także pio­senki dobrze znane w popkul­tu­rze m.in. „Child In Time” Deep Pur­ple czy „Cali­for­ni­ca­tion” Red Hot Chili Pep­pers. Grupa ma na swoim kon­cie 14 wyda­nych albu­mów. Zespół można usły­szeć na festi­wa­lach kul­tury śre­dnio­wiecz­nej, festi­wa­lach folk­lo­ry­stycz­nych i muzycz­nych wyda­rze­niach wschod­niej i zachod­niej Europy, a także USA.

MALANA to trzy dzie­wuszki, które łączy tra­dy­cyjny śpiew, zacho­wany w nie­któ­rych czę­ściach pięk­nej sło­wiańsz­czy­zny od wschód po zachód, od połu­dnia na pół­noc. W ich żyłach naj­szyb­ciej prze­pły­wają bał­kań­skie melo­die, ale z rów­nie dużą czu­ło­ścią podej­mują się bliż­szymi nam geo­gra­ficz­nie pie­śniami naszych sąsia­dów oraz muzyką pol­skiej wsi.

 

 

 

 

Kiedy: 14 czerwca 2019,godz. 18:00-21:00

Otwarcie bram: 18:00-19:00

Koncerty: 19:00 – Malana, 20:00 – Stary Olsa

Bilety: 35 zł

⚠️Za­kup biletu moż­liwy jest tylko i wyłącz­nie po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji.
✅Re­zer­wa­cja jest dostępna pod lin­kiem: https: //bit. ly/30Y2R0X

Płat­ność za bilety reali­zo­wana będzie w dniu kon­certu w kasie muze­al­nej Twier­dzy Wisło­uj­ście.

❗️UWAGA❗ Wej­ście na teren obiektu i kon­cert po godzi­nie 19.00 nie będzie moż­liwe. Pro­simy o punk­tu­alne przy­by­cie.

 

koncerty

Inne wydarzenia

Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej
Carillony on-line
koncerty
koncerty
koncerty

Carillony on-line

muzyka z wież w Twoim domu

Czytaj więcej
Walentynkowe carillony
koncerty
koncerty
koncerty

Walentynkowe carillony

dwa koncerty z gdańskich wież

Czytaj więcej
Muzyczne konteksty
koncerty
koncerty
koncerty

Muzyczne konteksty

koncert poświęcony Danielowi Chodowieckiemu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje