Przejdź do treści głównej

Szczegóły

promocja książki i albumu muzycznego


 

Johann Got­tlieb Gold­berg, uczeń Jana Seba­stiana Bacha i jego syna Wil­helma Frie­de­manna Bacha, prze­szedł do histo­rii jako osiem­na­sto­wieczny wir­tuoz kla­we­synu oraz ceniony kom­po­zy­tor. Choć pozo­sta­wił po sobie nie­wiele utwo­rów, jego arty­styczna spu­ści­zna jest ceniona w krę­gach znaw­ców muzyki daw­nej. Dokład­nie w dniu 263. rocz­nicy śmierci arty­sty, współ­cze­sna wir­tu­ozka kla­we­synu – prof. Alina Rat­kow­ska zapre­zen­tuje pierw­szą w piśmien­nic­twie pol­skim i zagra­nicz­nym mono­gra­fię oraz nagrane przez nią albumy muzyczne poświę­cone Gold­bergowi.

 

– Pre­zen­to­wane wydaw­nictwa to gratka dla miło­śni­ków histo­rii Gdań­ska i melo­ma­nów cenią­cych muzykę dawną. Książka dostar­cza wielu infor­ma­cji na temat życia pry­wat­nego i zawo­do­wego Gold­berga, płyty pozwa­lają zanu­rzyć się w jego muzyce. A to muzyka tak piękna i dosko­nała, że jeden z utwo­rów Gold­berga, został myl­nie przy­pi­sany jego nauczy­cie­lowi – Janowi Seba­stia­nowi Bachowi – mówi prof. Alina Rat­kow­ska.

 

Rozmowę z prof. Aliną Rat­kow­ską, pomy­sło­daw­czy­nią orga­ni­zo­wa­nego od 2006 r. gdań­skiego Festi­walu Gold­bergowskiego, popro­wa­dzi Jaro­sław Zale­siń­ski – dyrek­tor Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­teki w Gdań­sku. Publi­ka­cję Śla­dami Gold­berga. Życie i twór­czość gdań­skiego kla­we­sy­ni­sty i kom­po­zy­tora Johanna Got­tlieba Gold­berga będzie można nabyć w pro­mo­cyjnej cenie 20 zł, zaś dwu­pły­towy album „Johann Got­tlieb Gold­berg. Com­plete solo harp­si­chord works” w cenie 30 zł.

 

 

Kiedy: 13 kwiet­nia 2019 (sobota), godz. 11.00–12:30

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Gość Spe­cjalny: prof. Alina Rat­kow­ska,

Pro­wa­dzący: Jaro­sław Zale­siń­ski (Woje­wódzka i Miej­ska Biblio­teka Publiczna)

Ceny wydaw­nictw: książka – 20 zł, dwu­pły­towy album muzyczny – 30 zł.

Są to ceny pro­mo­cyjne, które obo­wią­zują tylko w cza­sie spo­tka­nia w dniu 13 kwiet­nia

Wstęp: bez­płatny

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej
Początki Muzeum Gdańska
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Początki Muzeum Gdańska

dlaczego w Ratuszu mamy muzeum?

Czytaj więcej
Uniewinnić, czy pozostawić?
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Uniewinnić, czy pozostawić?

Debata o potrzebie rehabilitacji prawnej ofiar procesów o czary w dawnym Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje