Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Prze­kroje 2011-2020

Przewiń w dół

zobacz 50 prac prac jednej z najbardziej uznanych artystek młodego pokolenia do 22 marca br.

Muzeum Gdań­ska zapre­zen­tuje 7 marca 2020 r. wystawę prac Alek­san­dry Pru­si­now­skiej, jed­nej z świet­nie zapo­wia­da­ją­cych się mło­dych auto­rek gra­fik arty­stycznych. W Ratu­szu Głów­nego Mia­sta zoba­czymy około 50 obra­zów – zarówno naj­now­sze prace, jak i te przy­go­to­wane w ramach cyklu „Kone­ser – kolek­cjo­ner sztuki”. Wystawa „Prze­kroje 2011-2020” potrwa do 22 marca 2020 r.

Na salach wysta­wo­wych zosta­nie zapre­zen­to­wa­nych bli­sko 50 prac – lino­ry­tów i obra­zów olej­nych, zwią­za­nej z Gdań­skiem malarki. Czę­sto poja­wia­ją­cym się moty­wem jest figura kobiety, malo­wana na gra­nicy hiper­re­ali­zmu, umiesz­czona w barw­nych deko­ra­cjach. Artystka inspi­ra­cje do swo­ich prac znaj­duje w podró­żach i obser­wa­cjach spo­łecz­nych. W swo­ich pra­cach lubi się­gać po wzorce z pop-kul­tury, nawią­zu­jąc do fil­mów, reklam, zdjęć pra­so­wych, a także komik­sów.

Wspó­łor­ga­ni­za­to­rem wystawy jest war­szaw­ska Gale­ria Sztuki Współ­cze­snej ToTu­art oraz Fun­da­cja ToTu­art. Prace Alek­san­dry Pru­si­now­skiej będzie można zoba­czyć do 22 marca 2020 r.

dr Alek­san­dra Pru­si­now­ska (ur. 1986 r. w Gdyni) – absol­wentka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Obec­nie asy­stentka na wydziale Gra­fiki ASP w pra­cowni lino­rytu prof. Janu­sza Aker­manna. Upra­wia malar­stwo i gra­fikę arty­styczną. Wie­lo­krot­nie nagra­dzana w kraju artystka pre­zen­to­wała swoje prace na mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach, m.in. na Guan­lan Inter­na­tio­nal Print Bien­nal w Chi­nach.

 

 

Zwie­dza­nie wystawy „Prze­kroje 2011-2020”

Ter­min: 8–22 marca 2020 r. (z wyjąt­kiem ponie­dział­ków)

Godziny zwie­dza­nia: wt. 10:00–13:00; śr., pt., so. 10:00–16:00; czw.: 10:00–18:00; nd.: 11:00–16:00

Ceny bile­tów: 16 zł nor­malny, 8 zł ulgowy, 35 zł rodzinny, z Kartą Miesz­kańca – bez­płat­nie, we wtorki w godz. 10:00–13:00 – bez­płat­nie

 

Wer­ni­saż wystawy „Prze­kroje 2011-2020”

Kiedy: 7 marca 2020 r. (sobota), godz. 18:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47 (wej­ście przez prze­jazd bramny)

Wstęp: bez­płatny

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje