Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Zapra­szamy na spo­tka­nie z Janu­szem Mosa­kow­skim, tłu­maczem i ini­cja­to­rem serii „Dan­zig w Gdań­sku”. Rozmowa autora oraz dr Jana Dani­luka zosta­nie tym razem poświę­cona „Wspo­mnie­niom z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej” Marie Sans­gêne – publi­ka­cji opa­trzo­nej wstę­pem dr Petera Oli­vera Loewa. Publi­ka­cję będzie można nabyć w pro­mo­cyj­nej cenie 30 zł.

„Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej” zawie­rają obrazki z życia gdań­skiego miesz­czań­stwa oraz bie­doty dru­giej połowy XIX w., czyli okresu wciąż słabo zna­nego zarówno gdań­skiej histo­rio­gra­fii, jak i współ­cze­snemu pol­skiemu czy­tel­nikowi. Nar­ra­cja książki pro­wa­dzona jest naj­czę­ściej w żar­to­bli­wym tonie, języ­kiem soczy­stym, pozor­nie naiw­nym i okra­szo­nym lokal­nym słow­nic­twem. Pod­czas lek­tury czy­tel­nik zagląda do domów miesz­czan, kwa­ter woj­sko­wych, sute­ren bie­doty, miej­skich skle­pów i zakła­dów pro­duk­cyj­nych, wraz z nar­ra­torką wędruje po tęt­nią­cych życiem uli­cach Gdań­ska, jego cichych przedmie­ściach i wiej­skich oko­li­cach.

 

Kiedy: 20 lutego 2020 r. (czwar­tek), godz. 18:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

Limit miejsc: 80

Koszt publi­ka­cji w dniu pro­mo­cji: 30 zł

Płat­no­ści: karty płat­ni­cze / gotówka

 

Marie Sans­gêne – pseu­do­nim autorki uro­dzo­nej w 1853 r. w Gdań­sku. Jej toż­sa­mo­ści do tej pory nie udało się usta­lić. Wia­domo o niej tylko to, co sama o sobie napi­sała. W wieku czter­na­stu lat zaczęła pra­co­wać jako słu­żąca i w ciągu sied­miu lat była zatrud­niona u przed­sta­wi­cieli roz­ma­itych warstw spo­łecz­nych. Potem wyszła za mąż za męż­czy­znę star­szego od sie­bie, wykształ­co­nego i zamoż­nego, naj­praw­do­po­dob­niej kry­tyka sztuki. Pseu­do­nim „Sans­gêne” (z fran­cu­skiego „bez zaha­mo­wań”, „bez żenady”) dobrany został z roz­my­słem. Nawią­zuje on do postaci Cathe­rine Hüb­scher zna­nej jako Madame Sans-Gêne – praczki, która jako żona Fra­nçois-Jose­pha Lefèbvre’a towa­rzy­szyła mu w trak­cie bły­ska­wicz­nej kariery gene­rała wojsk napo­le­oń­skich.
Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Gminy Mia­sta Gdań­ska.

Link do serii Dan­zig w Gdań­sku: tery­to­ria. com. pl/10662-dan­zig-w-gdan­sku

--
Janusz Mosa­kow­ski – absol­went polo­ni­styki gdań­skiej, dr, adiunkt w Kate­drze Histo­rii Lite­ra­tury Insty­tutu Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, kie­row­nik pra­cowni lite­ra­tu­ro­znaw­czej „Lite­rac­kie Trój­mia­sto”, sekre­tarz Fun­da­cji Her­dera przy Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, redak­tor tema­tyczny „Rocz­nika Gdań­skiego”. Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze: nie­miecka i pol­ska bele­try­styka histo­ryczna w wieku XIX i XX, nie­miecko- i pol­sko­ję­zyczna lite­ra­tura lokalna o Gdań­sku w wieku XIX i XX, pomor­ska lite­ra­tura regio­nalna, związki lite­ra­tury z Biblią, ste­reo­typy i mity w lite­ra­tu­rze. Autor mono­gra­fii „Dzieje Gdań­ska w nie­miec­kiej powie­ści histo­rycz­nej XIX wieku” (Pruszcz Gdań­ski 2009), tłu­macz z języka nie­miec­kiego, prze­wod­nik trój­miej­ski, zapa­lony węd­karz, tater­nik i nar­ciarz.


Jan Dani­luk – dr histo­rii, absol­went i pra­cow­nik Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Pasjo­nat, badacz i popu­la­ry­za­tor histo­rii Gdań­ska i Sopotu (XIX-XX). Zaj­muje się także histo­rią II wojny świa­to­wej, w szcze­gól­no­ści regio­nalną w odnie­sie­niu do ziem pol­skich wcie­lo­nych do Rze­szy oraz Prus Wschod­nich. W szer­szym kon­tek­ście bada histo­rię nie­miec­kich obo­zów jeniec­kich, nie­miec­kiej poli­cji, SS i SA. Autor m. in. „Mia­sta sko­sza­ro­wane”. „Gdańsk i Sopot jako gar­ni­zon Wehr­machtu w latach 1939-1945” (2019), „SS w Gdań­sku. Wybrane zagad­nie­nia” (2013), wspó­łau­tor m. in. „Dolny Wrzeszcz i Zaspa” (2012), „Wrzeszcz na daw­nej pocz­tówce. Spa­cer pierw­szy” (2014) oraz „Wrzeszcz na daw­nej pocz­tówce. Spa­cer drugi” (2019).

 

prezentacje publicznespotkania

Inne wydarzenia

Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Książka o gdańskich szpitalach
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Książka o gdańskich szpitalach

6 opowieści o zapomnianych fenomenach miasta

Czytaj więcej
Album Feyerabendów
spotkania
spotkania
spotkania

Album Feyerabendów

poznaj tajemnice eksponatu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje