Przejdź do treści głównej

Szczegóły

poznaj tajemnice Twierdzy Wisłoujście

[PL] Czy kie­dy­kol­wiek chcia­ła­ś/eś odkryć zapo­mniane sekrety histo­rii? Nie prze­gap Otwar­tych Dni Arche­olo­gicz­nych na Twier­dzy Wisło­uj­ście!

Przez nie­mal 400 lat Twier­dza Wisło­uj­ście strze­gła ujścia Wisły i kon­tro­lo­wała ruch stat­ków na euro­pej­skich szla­kach han­dlo­wych Morza Bał­tyc­kiego z oraz do Gdań­ska i Pol­ski. Nieg­dyś ważna for­teca znaj­duje się dziś z dala od głów­nych szla­ków tury­stycz­nych mia­sta. Wciąż skrywa jed­nak swoje tajem­nice…

Pod zie­mią for­ty­fi­ka­cji strze­żone są tajem­nice żoł­nie­rzy i miesz­kań­ców tego obszaru – pozo­sta­ło­ści daw­nych zabu­do­wań, uzbro­je­nie i przedmioty codzien­nego użytku. To wła­śnie o nich będą opo­wia­dać pro­fe­sjo­nalni arche­olo­dzy z mię­dzy­na­ro­do­wej grupy badaw­czej pra­cu­ją­cej w ramach pro­jektu Archa­eobalt. Spe­cja­li­ści opo­wie­dzą o swo­jej pracy, pokażą Wam co odna­leźli i co być może uda się odna­leźć w przy­szło­ści. Być może spod ziemi wyło­nią się fun­da­menty nowo­żyt­nego kościoła, który nie­gdyś stał naprze­ciwko Twier­dzy Wisło­uj­ście.

W Otwar­tych Dniach Arche­olo­gicz­nych przy Twier­dzy Wisło­uj­ście może uczest­ni­czyć każdy, nie­od­płat­nie od 22 do 24 lipca 2019 r. w godz. 10:00–16:00 i 25 lipca w godz. 10:00-12:00.

Do Twier­dzy Wisło­uj­ście można dostać się dzięki tram­wa­jowi wod­nemu F5 oraz komu­ni­ka­cją miej­ską 106, 138, albo 606 (infor­ma­cje na: www. ztm. gda. pl), rowe­rem oraz samo­cho­dem.

[EN] Have you ever wished to disco­ver long for­got­ten secrets of history? Don’t miss Wisło­uj­ście Archaeo-Days at Vistu­la­mo­uth For­tress.

For almost 400 years the Vistu­la­mo­uth For­tress guar­ded the entrance to Vistula river and con­trol­led the ship move­ment on the Euro­pa­ean naval trade routes on the Bal­tic Sea, which led to & from Gdańsk and Poland. The once impor­tant ram­part is nowa­days loca­ted on the out­skirts of the mer­chant city, away from major modern touri­stic routes. The For­tress has yet many myste­ries to be solved and explo­red.

The soil guards the myste­ries of sol­diers and inha­bi­tants of the ter­ri­tory – rem­nants of old houses, buil­dings, arms and items of daily use con­nec­ted with inha­bi­tants of the Bal­tic Sea. These myste­ries will be expla­ined to touri­sts by pro­fes­sio­nal, inter­na­tio­nal group of archa­eolo­gi­sts. Our staff will tell about their work, show what items are being found at the site and tell what can be found under­ne­ath the soil… We still await for the rem­nants of an old church to show up!

The Open Archaeo-Days will be held from 22nd till 24th of July at Vistu­la­mo­uth For­tress in Gdańsk, Poland (Stara Twier­dza 1 St.) from 10 AM till 4 PM. On Thursday 25th of July the admission will be possible between 10-12 AM. The entrance is free of charge.

Touri­sts can reach the For­tress from the Old Town in Gdańsk via water bus F5 & bus­ses 106, 138 or 606 (infor­ma­tion about trans­port: www. ztm. gda. pl), by bike or by car.

 

 

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej
Początki Muzeum Gdańska
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Początki Muzeum Gdańska

dlaczego w Ratuszu mamy muzeum?

Czytaj więcej
Uniewinnić, czy pozostawić?
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Uniewinnić, czy pozostawić?

Debata o potrzebie rehabilitacji prawnej ofiar procesów o czary w dawnym Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje