Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nowy Port w kilku odsłonach

Przewiń w dół

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w 1835 r., z albumu Feyerabend, mat. Muzeum Gdańska

Od 29 czerwca do 30 wrze­śnia 2019 r. na Placu Wol­no­ści w Nowym Por­cie można zoba­czyć wystawę ple­ne­rową o histo­rii Nowego Portu. W trze­ciej odsło­nie pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic miesz­kańcy tej dziel­nicy i miło­śnicy histo­rii Gdań­ska będą mogli wziąć udział w bez­płatnych spa­cerach i wykła­dach. W 2020 r. zosta­nie wydana książka zawie­ra­jąca eseje i roz­prawy naukowe opi­su­jące naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia histo­rii Nowego Portu.

– Od 2017 r. Muzeum Gdań­ska i Biuro Rozwoju Gdań­ska we współ­pracy z radami dziel­nic opo­wia­dają o feno­me­nach rewi­ta­li­zo­wa­nych czę­ści Gdań­ska. W trze­ciej odsło­nie pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic opo­wiemy o Nowym Por­cie. Dzięki wysta­wie, licz­nym wyda­rze­niom towa­rzy­szą­cym będzie można odbyć podróż w cza­sie i zapo­znać się z naj­cie­kaw­szymi miej­scami Nowego Portu – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Nowy Port to dziel­nica Gdań­ska poło­żona u ujścia Mar­twej Wisły do Zatoki Gdań­skiej. W więk­szo­ści leży na tere­nach, które jesz­cze w XVI w. były zalane wodami Zatoki. Nie­sione przez Wisłę pia­ski odkła­dały się tuż za ujściem, two­rząc stale powięk­sza­jące się ławice pia­skowe. W XVII w. powstał tzw. Nowy Tor Wodny (Neu­fahr­was­ser) dający począ­tek kana­łowi por­to­wemu. To jemu zawdzię­czamy dzi­siej­szą nazwę dziel­nicy, która na prze­ło­mie XIX-XX w. uro­sła do rangi pręż­nego ośrodka prze­my­sło­wego z roz­bu­do­waną infra­struk­turą por­tową zamiesz­ki­wa­nego przez liczną Polo­nię.

– W wyniku walk rosyj­sko-nie­miec­kich w marcu 1945 r. znisz­czono nie­malże 60% przed­wo­jen­nej archi­tek­tury oraz infra­struk­tury prze­my­sło­wej dziel­nicy. Do dziś prze­trwały nie­które frag­menty daw­nej zabu­dowy, w tym koja­rzone z Nowym Por­tem latar­nie. Wystawę na Placu Wol­no­ści można zoba­czyć bez­płat­nie, cze­ka­jąc na auto­bus, bądź tram­waj. Miesz­kań­ców dziel­nicy oraz miło­śni­ków histo­rii Gdań­ska zapra­szamy na jesienne wykłady, które odbędą się wybrane środy od wrze­śnia do listo­pada w Łaźni II. W 2020 r. wydamy III tom Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic – mówi Kata­rzyna Kur­kow­ska z Muzeum Gdań­ska, koor­dy­na­torka pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic.

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału wykładach o historii Nowego Portu. 

 

Tytuł: Gar­ni­zon pru­ski­/nie­miecki w Nowym Por­cie; umoc­nie­nia woj­skowe z XVIII-XX w.

Pro­wa­dzący: Krzysz­tof Kuchar­ski

Kiedy: 18.09.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Tytuł: Rozwój prze­strzenny Nowego Portu w latach 1772–1939

Pro­wa­dzący: Szy­mon Baka­lar­czyk

Kiedy: 9.10.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Tytuł: Nowy port w okre­sie I Wol­nego Mia­sta Gdań­ska (1807–1815)

Pro­wa­dzący: Cezary Wołod­ko­wicz

Kiedy: 30.10.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Tytuł: Reak­cje władz par­tyj­nych na nie­po­koje spo­łeczne w Nowym Por­cie

Pro­wa­dzący: dr Prze­my­sław Ruchlew­ski

Kiedy: 20.11.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Wystawa Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic III – Nowy Port

Kiedy: 29 czerwca 2019 r. – 30 wrze­śnia 2019 r.

Gdzie: Plac Wol­no­ści, ul. Mary­narki Pol­skiej

Wstęp: bez­płatny

wystawy czasowewykładyspotkania

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje