Przejdź do treści głównej

Szczegóły

100 gdańskich monet w Dworze Artusa na wystawie czasowej

We wto­rek, 16 czerwca br., o godz. 11.00, w gdań­skim Dwo­rze Artusa zosta­nie udo­stęp­niona wystawa cza­sowa poświę­cona mone­tom wybi­tym w gdań­skiej men­nicy w okre­sie od II połowy XV w. do początku XIX w. Wśród ponad stu zapre­zen­to­wa­nych monet znaj­dzie się także współ­cze­sna kopia zło­tówki gdań­skiej z 1762 r. przy­go­to­wana przez Naro­dowy Bank Pol­ski. Mini-wystawę będzie można zoba­czyć do 30 czerwca br.

Na wysta­wie zoba­czymy ponad sto wybra­nych przy­kła­dów z kolek­cji 6000 monet i medali ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska oraz Biblio­tek Gdań­skiej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

– O men­nic­twie gdań­skim możemy mówić mniej wię­cej od począt­ków XIII w. Na wysta­wie zapre­zen­tu­jemy naj­cie­kaw­sze przy­kłady „gdań­skich” numi­zma­tów bitych od cza­sów króla Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka aż do począt­ków I Wol­nego Mia­sta Gdań­ska. W tym okre­sie, aż do ordy­na­cji men­ni­czych króla Sta­ni­sława Augu­sta Ponia­tow­skiego, mia­sto posia­dało prawo do pro­duk­cji wła­snych monet, w tym rów­nież zło­tych. Część z wytwa­rza­nych u nas środ­ków płat­ni­czych nale­żała do naj­sta­ran­niej przy­go­to­wa­nych i cenio­nych pod wzglę­dem kunsztu arty­stycz­nego – mówi dr inż. Tomasz Olkow­ski z Muzeum Gdań­ska – Wśród poka­za­nych eks­po­na­tów zoba­czymy zarówno współ­cze­sny egzem­plarz zło­tówki gdań­skiej wybity w War­sza­wie i jej gdań­ski ory­gi­nał z 1762 r. Nie zabrak­nie też naj­star­szego egzem­pla­rza, czyli sze­ląga Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka z II połowy XV w. oraz naj­cięż­szej srebr­nej gdań­skiej monety, czyli dwu­ta­la­rówki Jana II Kazi­mie­rza Wazy. Waga 50 gra­mów dziś może wyda­wać się nam nie­prak­tyczna, ale kie­dyś miała ona swoje uza­sad­nie­nie. War­tość monety jako środka płat­ni­czego zale­żała wła­śnie od jej wagi, a ta wyni­kała z zawar­to­ści cen­nego kruszcu, czyli złota, bądź sre­bra.

Godziny otwarcia i ceny biletów do Dworu Artusa [LINK]

 

Inne wydarzenia

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena
wykłady
wykłady
wykłady

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena

Ukraińcy w Gdańsku po 1945 r.

Czytaj więcej
Fantazje dawnego Gdańska
koncerty
koncerty
koncerty

Fantazje dawnego Gdańska

Posłuchaj najstarszego gdańskiego fortepianu. Koncert już w sobotę

Czytaj więcej
Wirtualne muzeum
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Wirtualne muzeum

Wnętrza dostępne online całą dobę

Czytaj więcej
Trudny powrót do domu
turnieje sportowe
turnieje sportowe
turnieje sportowe

Trudny powrót do domu

Gra miejska na terenie Głównego Miasta

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje