Przejdź do treści głównej

Szczegóły

100 gdańskich monet w Dworze Artusa na wystawie czasowej

We wto­rek, 16 czerwca br., o godz. 11.00, w gdań­skim Dwo­rze Artusa zosta­nie udo­stęp­niona wystawa cza­sowa poświę­cona mone­tom wybi­tym w gdań­skiej men­nicy w okre­sie od II połowy XV w. do początku XIX w. Wśród ponad stu zapre­zen­to­wa­nych monet znaj­dzie się także współ­cze­sna kopia zło­tówki gdań­skiej z 1762 r. przy­go­to­wana przez Naro­dowy Bank Pol­ski. Mini-wystawę będzie można zoba­czyć do 30 czerwca br.

Na wysta­wie zoba­czymy ponad sto wybra­nych przy­kła­dów z kolek­cji 6000 monet i medali ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska oraz Biblio­tek Gdań­skiej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

– O men­nic­twie gdań­skim możemy mówić mniej wię­cej od począt­ków XIII w. Na wysta­wie zapre­zen­tu­jemy naj­cie­kaw­sze przy­kłady „gdań­skich” numi­zma­tów bitych od cza­sów króla Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka aż do począt­ków I Wol­nego Mia­sta Gdań­ska. W tym okre­sie, aż do ordy­na­cji men­ni­czych króla Sta­ni­sława Augu­sta Ponia­tow­skiego, mia­sto posia­dało prawo do pro­duk­cji wła­snych monet, w tym rów­nież zło­tych. Część z wytwa­rza­nych u nas środ­ków płat­ni­czych nale­żała do naj­sta­ran­niej przy­go­to­wa­nych i cenio­nych pod wzglę­dem kunsztu arty­stycz­nego – mówi dr inż. Tomasz Olkow­ski z Muzeum Gdań­ska – Wśród poka­za­nych eks­po­na­tów zoba­czymy zarówno współ­cze­sny egzem­plarz zło­tówki gdań­skiej wybity w War­sza­wie i jej gdań­ski ory­gi­nał z 1762 r. Nie zabrak­nie też naj­star­szego egzem­pla­rza, czyli sze­ląga Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka z II połowy XV w. oraz naj­cięż­szej srebr­nej gdań­skiej monety, czyli dwu­ta­la­rówki Jana II Kazi­mie­rza Wazy. Waga 50 gra­mów dziś może wyda­wać się nam nie­prak­tyczna, ale kie­dyś miała ona swoje uza­sad­nie­nie. War­tość monety jako środka płat­ni­czego zale­żała wła­śnie od jej wagi, a ta wyni­kała z zawar­to­ści cen­nego kruszcu, czyli złota, bądź sre­bra.

Godziny otwarcia i ceny biletów do Dworu Artusa [LINK]

 

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje