Przejdź do treści głównej

Szczegóły

online, w social mediach

W ramach tego­rocz­nej Nocy Muzeów Muzeum Gdań­ska przy­go­to­wało dla miesz­kań­ców kon­cert caril­lo­nowy, pro­po­zy­cję gry w ramach gdań­skiej odsłony świa­to­wej zabawy #be­twe­enar­tan­dqu­aran­tine oraz filmy dla naj­młod­szych z cyklu Wir­tu­alna Aka­de­mia Muzeum Gdań­ska. W ramach wyda­rze­nia zosta­nie udo­stęp­niony także film Jana Mar­kie­wicza doku­men­tu­jący prze­no­siny War­towni nr 1 na Wester­platte oraz rela­cje powo­jen­nych miesz­kań­ców osie­dla przy Twier­dzy Wisło­uj­ście. Wszyst­kie pro­po­zy­cje znajdą się na wyda­rze­niu „Noc Muzeów online z Muzeum Gdań­ska” na pro­filu face­bookowym Muzeum Gdań­ska.

Link do wyda­rze­nia na FB: [kliknij]

Wyda­rze­nie jest prze­zna­czone do użyt­kow­ni­ków mediów spo­łecz­no­ścio­wych. W ramach Nocy Muzeów zapla­no­wa­nych jest kilka atrak­cji, które będą publi­ko­wane o okre­ślo­nym cza­sie w wyda­rze­niu na Face­bo­oku „Noc Muzeów online z Muzeum Gdań­ska”. Zabawa w przy­pa­da­jącą w sobotę Noc Muzeów, czyli 16 maja 2020, trwa od 19.00 do 23:00.

Har­mo­no­gram wyda­rze­nia:

O 19.00 obę­dzie się trans­mi­sja online 15 minu­to­wego kon­certu na pro­filu Caril­lony gdań­skie – Muzeum Gdań­ska i w wyda­rze­niu. Caril­lo­nistka miej­ska, dr Monika Kaź­mier­czak zagra Nok­turny Johna Fielda oraz frag­menty „Obraz­ków z wystawy” Mode­sta Musorg­skiego.

O 19.20 zosta­nie udo­stęp­niony link, który prze­nie­sie nas na sale wysta­wowe Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Zain­te­re­so­wani będą mogli zoba­czyć prace dr Alek­san­dry Pru­si­now­skiej. Wystawę cza­sową „Prze­kroje”, w ramach któ­rej pre­zen­to­wano w marcu 2020 r. kil­ka­dzie­siąt inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów malar­stwa współ­cze­snego, prze­rwała epi­de­mia koro­na­wi­rusa.

O 19.40 roz­pocz­nie się zabawa z grą #be­twe­enar­tan­dqu­aran­tine Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska. Chętni do zabawy mają czas do 23.00 na wyko­na­nie pozo­wa­nego zdję­cia nawią­zu­ją­cego do jed­nej ze sta­rych foto­gra­fii z por­talu dzie­dzic­two-gdansk.pl. Pro­po­zy­cja zdję­cia, wokół któ­rego będzie toczyć się zabawa, zosta­nie podana w poście w wyda­rze­niu. Wystar­czy kape­lusz, deko­ra­cje, odzież i… kij od szczotki. Zabawa trwa do 23:00.

O 19.45, w ramach cyklu „Dobrej-Muzeo-Nocy”, zosta­nie udo­stęp­niony link do odcin­ków Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Muzeum Gdań­ska. Na naj­młod­szych czeka 16 fascy­nu­ją­cych opo­wie­ści o histo­rii Gdań­ska i jego zabyt­ków. O sta­rych legen­dach, mitach i zabyt­kach opo­wia­dają Krzysz­tof Kuchar­ski oraz tłu­macz języka migo­wego Pan Boh­dan.

O 20.00 zosta­nie udo­stęp­niony link do wir­tu­al­nego zwie­dza­nia wystawy „Naro­dziny Big­bitu. Odsłona gdań­ska” w ramach cyklu „Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści” Na salach wysta­wo­wych czeka kil­ka­set eks­po­na­tów, które two­rzyły histo­rię pol­skiego rock’n’rolla.

O 20.30 zosta­nie udo­stęp­niony film z prze­no­sin War­towni nr 1 na Wester­platte z 1967 r. autor­stwa Jana Mar­kie­wicza. O ura­to­wa­niu zabyt­ko­wego obiektu opo­wie­dzą prof. Andrzej Janu­szaj­tis, inż. Alek­san­der Ślu­sarz oraz Jan Mar­kie­wicz.

O 21.00 będzie można posłu­chać rela­cje ustne miesz­kań­ców Wisło­uj­ścia. Kto od picia mleka miał dłuż­sze wąsy? Jak wyglą­dało kil­ka­dzie­siąt lat temu życie codzienne mło­dych gdańsz­czanek i gdańsz­czan, któ­rzy miesz­kali w cie­niu nowo­żyt­nej for­ty­fi­ka­cji?

O 23.00 roz­strzy­gnię­cie zabawy #be­twe­enar­tan­dqu­aran­tine. Naj­cie­kaw­sze efekty zabawy uczest­ni­ków zostaną nagro­dzone upo­min­kami.

 

 

spotkania

Inne wydarzenia

Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej
Album Feyerabendów
spotkania
spotkania
spotkania

Album Feyerabendów

poznaj tajemnice eksponatu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje