Przejdź do treści głównej

Szczegóły

online, w social mediach

W ramach tego­rocz­nej Nocy Muzeów Muzeum Gdań­ska przy­go­to­wało dla miesz­kań­ców kon­cert caril­lo­nowy, pro­po­zy­cję gry w ramach gdań­skiej odsłony świa­to­wej zabawy #be­twe­enar­tan­dqu­aran­tine oraz filmy dla naj­młod­szych z cyklu Wir­tu­alna Aka­de­mia Muzeum Gdań­ska. W ramach wyda­rze­nia zosta­nie udo­stęp­niony także film Jana Mar­kie­wicza doku­men­tu­jący prze­no­siny War­towni nr 1 na Wester­platte oraz rela­cje powo­jen­nych miesz­kań­ców osie­dla przy Twier­dzy Wisło­uj­ście. Wszyst­kie pro­po­zy­cje znajdą się na wyda­rze­niu „Noc Muzeów online z Muzeum Gdań­ska” na pro­filu face­bookowym Muzeum Gdań­ska.

Link do wyda­rze­nia na FB: [kliknij]

Wyda­rze­nie jest prze­zna­czone do użyt­kow­ni­ków mediów spo­łecz­no­ścio­wych. W ramach Nocy Muzeów zapla­no­wa­nych jest kilka atrak­cji, które będą publi­ko­wane o okre­ślo­nym cza­sie w wyda­rze­niu na Face­bo­oku „Noc Muzeów online z Muzeum Gdań­ska”. Zabawa w przy­pa­da­jącą w sobotę Noc Muzeów, czyli 16 maja 2020, trwa od 19.00 do 23:00.

Har­mo­no­gram wyda­rze­nia:

O 19.00 obę­dzie się trans­mi­sja online 15 minu­to­wego kon­certu na pro­filu Caril­lony gdań­skie – Muzeum Gdań­ska i w wyda­rze­niu. Caril­lo­nistka miej­ska, dr Monika Kaź­mier­czak zagra Nok­turny Johna Fielda oraz frag­menty „Obraz­ków z wystawy” Mode­sta Musorg­skiego.

O 19.20 zosta­nie udo­stęp­niony link, który prze­nie­sie nas na sale wysta­wowe Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Zain­te­re­so­wani będą mogli zoba­czyć prace dr Alek­san­dry Pru­si­now­skiej. Wystawę cza­sową „Prze­kroje”, w ramach któ­rej pre­zen­to­wano w marcu 2020 r. kil­ka­dzie­siąt inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów malar­stwa współ­cze­snego, prze­rwała epi­de­mia koro­na­wi­rusa.

O 19.40 roz­pocz­nie się zabawa z grą #be­twe­enar­tan­dqu­aran­tine Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska. Chętni do zabawy mają czas do 23.00 na wyko­na­nie pozo­wa­nego zdję­cia nawią­zu­ją­cego do jed­nej ze sta­rych foto­gra­fii z por­talu dzie­dzic­two-gdansk.pl. Pro­po­zy­cja zdję­cia, wokół któ­rego będzie toczyć się zabawa, zosta­nie podana w poście w wyda­rze­niu. Wystar­czy kape­lusz, deko­ra­cje, odzież i… kij od szczotki. Zabawa trwa do 23:00.

O 19.45, w ramach cyklu „Dobrej-Muzeo-Nocy”, zosta­nie udo­stęp­niony link do odcin­ków Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Muzeum Gdań­ska. Na naj­młod­szych czeka 16 fascy­nu­ją­cych opo­wie­ści o histo­rii Gdań­ska i jego zabyt­ków. O sta­rych legen­dach, mitach i zabyt­kach opo­wia­dają Krzysz­tof Kuchar­ski oraz tłu­macz języka migo­wego Pan Boh­dan.

O 20.00 zosta­nie udo­stęp­niony link do wir­tu­al­nego zwie­dza­nia wystawy „Naro­dziny Big­bitu. Odsłona gdań­ska” w ramach cyklu „Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści” Na salach wysta­wo­wych czeka kil­ka­set eks­po­na­tów, które two­rzyły histo­rię pol­skiego rock’n’rolla.

O 20.30 zosta­nie udo­stęp­niony film z prze­no­sin War­towni nr 1 na Wester­platte z 1967 r. autor­stwa Jana Mar­kie­wicza. O ura­to­wa­niu zabyt­ko­wego obiektu opo­wie­dzą prof. Andrzej Janu­szaj­tis, inż. Alek­san­der Ślu­sarz oraz Jan Mar­kie­wicz.

O 21.00 będzie można posłu­chać rela­cje ustne miesz­kań­ców Wisło­uj­ścia. Kto od picia mleka miał dłuż­sze wąsy? Jak wyglą­dało kil­ka­dzie­siąt lat temu życie codzienne mło­dych gdańsz­czanek i gdańsz­czan, któ­rzy miesz­kali w cie­niu nowo­żyt­nej for­ty­fi­ka­cji?

O 23.00 roz­strzy­gnię­cie zabawy #be­twe­enar­tan­dqu­aran­tine. Naj­cie­kaw­sze efekty zabawy uczest­ni­ków zostaną nagro­dzone upo­min­kami.

 

 

spotkania

Inne wydarzenia

IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje